Find oversætter

Hvem ejer dine værker

I Danmark gælder der ingen formkrav for at opnå ophavsretlig beskyttelse af et værk. Ophavsretten træder i kraft i forbindelse med skabelsen af værket.
Ophavsretten til en bog opstår dermed, mens den skrives. Ophavsretten kræver ingen registrering eller lignende for at opnå gyldighed.
Klik på nedenstående spørgsmål for at læse mere.

Hvad nyder ophavsretlig beskyttelse?

Ophavsretten beskytter værker, der er et resultat af ophavsmandens selvstændigt skabende indsats. Værket siges at besidde det, man kalder værkshøjde.

Kravene til værkshøjde er ikke strenge efter dansk ret, og der er ikke tale om et kvalitetskrav. Derfor beskyttes alle værker, gode som dårlige.

Ideer nyder ikke beskyttelse efter ophavsretsloven. Dvs. at et værk alene beskyttes, hvis det fremstår i konkret form. Med andre ord opnår en forfatter ophavsret til selve bogen i takt med, at den skrives, men ingen beskyttelse af ideen eller tankerne om bogen.

Eksempler på beskyttede litterære værker er: romaner, noveller, digte, faglitterære skrifter, oversættelser, illustrationer mv. Private breve, vil oftest være ophavsretligt beskyttet og offentliggørelse af andres breve kræver samtykke fra afsenderen.

Hvilke rettigheder har man som ophavsmand?

Som ophavsmand til et værk opnår man eneret til at råde over værket. Det betyder, at man kan forbyde andre at bruge værket i strid med eneretten uden tilladelse.

Eneretten giver ophavsmanden et sæt økonomiske rettigheder og et sæt ideelle rettigheder.

De økonomiske rettigheder omfatter fremstilling af eksemplarer af værket, samt at gøre værket tilgængeligt til almenheden. Ret til at fremstille eksemplarer af værket omfatter kopiering og trykning. At gøre et værk tilgængeligt består i at udgive det med henblik på salg. De økonomiske rettigheder er overdragelige, hvilket betyder, at forfatteren mod betaling kan give andre tilladelse til at fremstille eksemplarer af værket. De økonomiske rettigheder er typisk grundlaget for en forlagsaftale.

De ideelle rettigheder består af respektretten og faderskabsretten. Respektretten indebærer, at andre ikke må foretage ændringer af værket eller bruge værket på en måde, der er krænkende for ophavsmanden. Faderskabsretten giver ophavsmanden ret til at blive navngivet korrekt, når et værk offentliggøres.

Indskrænkninger i ophavsretten

Der findes en række lovbestemte undtagelser til ophavsmandens eneret. Nedenfor er de væsentligste nævnt. Se i øvrigt vores FAQ for mere uddybende beskrivelser.

Citatretten

Når et værk er offentliggjort, er det tilladt for andre at citere fra værket, såfremt det sker i overensstemmelse med god skik. Det er i strid med god skik at undlade korrekt kildeangivelse. Se mere i FAQ.

Privat brug

Som privatperson har man ret til at fremstille enkelte eksemplarer af en beskyttet udgivet bog, så længe fremstillingen alene sker til privat brug. Man må derfor som forfatter tåle, at privatpersoner fremstiller enkelte eksemplarer af en bog til sig selv uden tilladelse.

Fællesværk

Et fællesværk defineres i ophavsretten som et værk skabt af to eller flere personer uden, at de enkeltes bidrag kan udskilles selvstændigt. Råderetten over et fællesværk tilfalder derfor ophavsmændene i forening og indebærer eksempelvis, at de skal være enige om indgåelse af forlagsaftaler.

Oversættelser

Som oversætter har man ophavsret til den oversættelse, man har frembragt. En oversætter er dog i sin råden over oversættelsen begrænset af ophavsretten til originalværket. Oversætteren skal derfor have forfatterens tilladelse, før oversættelsen må offentliggøres.

Forlagsaftaler

Eneretten til et værk bliver også begrænset ved indgåelse af en forlagsaftale. Som ophavsmand giver man forlaget ret til at benytte eneretten mod betaling.

Ophavsrettens varighed

Den ophavsretlige beskyttelse varer indtil 70 år efter ophavsmanden død, regnet fra udgangen af dødsåret. Efter udløbet af ophavsretten må man frit benytte værket. Ophavsretten går i arv efter de almindelige arveregler.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte