Find oversætter

Folketingets Ombudsmand foretager forkert og fejlbehæftet afgørelse, siger Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening har ventet i fire år på et svar fra Ombudsmanden, og har nu modtaget en udtalelse, som foreningen og en række eksterne og uvildige jurister betegner som ’ufuldstændig’ og ’forkert’.  Derfor anmoder foreningen nu Ombudsmanden om at genoptage sagen. Det er et usædvanligt skridt at tage, men sagen er vigtig og principiel – det handler om privatlivets fred og forfatterens ret til sit eget litterære værk, siger Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby.

12. juli 2017

Sagen kort: I 1981 blev oversætter, lyriker og journalist Arne Herløv Petersen sigtet for spionage efter den såkaldt milde spionparagraf, og Politiets efterretningstjeneste beslaglagde hans dagbøger fra de seneste ni år – 1972 til 1981.

Et halvt år senere blev tiltalen for spionage frafaldet, og forfatteren fik sine dagbøger tilbage.

Hvad han ikke vidste eller fik at vide var, at PET havde kopieret dagbøgernes i alt 665 tætskrevne sider med store og små optegnelser om kone, kærester og alkoholproblemer, om vind og vejr. I dag, 36 år senere, ligger de private og intime betroelser stadig i Statens Arkiver.

Arne Herløv Petersen har forgæves forsøgt at få udleveret dagbogskopierne. Han er ikke dømt for spionage, anklagemyndigheden gav ham tiltalefrafald, men ifølge justitsministeriet og PET har sagen ’historisk interesse’, og myndighederne afviser at levere kopierne tilbage. Forfatteren skønner selv, at knap 2 procent af indholdet i dagbøgerne refererer til de møder og samtaler med sovjetiske diplomater, som førte til tiltalen for en slags spionage. Resten er personligt og litterært materiale.

Dansk Forfatterforening går på vegne af Arne Herløv Petersen ind i sagen i 2013, og klager til Folketingets Ombudsmand over Justitsministeriets og PET’s afvisning. Foreningen mener, at myndighedernes afgørelse strider mod det helt grundlæggende hensyn til privatlivets fred og mod forfatterens ophavsret.

Efter fire års sagsbehandling har Ombudsmanden nu meddelt Dansk Forfatterforening, at der ikke er grundlag for at kritisere hverken Justitsministeriet eller PET. Om ophavsretten siger Ombudsmanden, at den viger for aktindsigtsreglerne og arkivreglerne. Han henviser til menneskerettighedskonventionen artikel 8, stk. 2 om beskyttelse af privatlivets fred, og skriver, at der er taget højde for hensynet til privatlivets fred via arkivlovens regler om at kunne båndlægge arkivalierne, så de først gøres tilgængelige for offentligheden 80 år efter sagens afslutning.

Dansk Forfatterforening er ikke enig, og bakkes op ad et responsum fra et eksternt advokatfirma og uafhængige eksperter. Den samlede vurdering er, at Ombudsmandens udtalelse er fejlbehæftet. Ifølge menneskerettighedskonventionen artikel 8, stk. 2 om beskyttelse af privatlivets fred, skal myndigheders indgriben over for den enkelte borger være ’proportionalt’, det vil sige, at myndighedernes lovlige indgreb skal stå i rimeligt forhold af hensyn til borgeren. Der står også, at indgrebet skal være ’nødvendigt’ af hensyn til et af de specifikke samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i bestemmelsen, bl.a ’hensyn til den nationale sikkerhed’, den ’offentlige tryghed’ eller for at beskytte ’andres ret og frihed’.

Dansk Forfatterforening mener ikke, at en komplet arkivering Arne Herløv Petersens dagbøger med beskrivelser fra hans intime privatliv, hverken er nødvendig, proportional eller kan siges at tjene et af de i artikel 8 nævnte, legale hensyn. Ombudsmanden har ikke påset, om myndighederne har overholdt menneskerettighedskonventionens paragraf 8, stk. 2.

 

Dansk Forfatterforening peger også på, at Ombudsmandens udtalelse er forkert, når det angår ophavsretten – ophavsretten er beskyttet folkeretligt i Berner-konventionen og Dansk Forfatterforening mener ikke, at den viger for andre love, der alene har national hjemmel.

Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby siger:

”Forfatter og oversætter Arne Herløv Petersens sag er af væsentlig og principiel karakter – ikke alene for ham, men også for vores medlemmer generelt.

Dansk Forfatterforening ser i og for sig ingen problemer i arkivloven og bakker op om det, den regulerer, og de muligheder der ligger i, at eftertiden kan få indsigt i et historisk materiale. Men da der er tale om en forfatter, der er i live og stadig skriver nye bøger, så er ophavsretten netop til for at beskytte ophavsmandens grundlæggende ret til at beslutte, hvornår hans værker er klar til udgivelse og i hvilken form.

 Arne Herløv Petersen bør selv have mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med hans dagbog. Vi mener, at det er i strid med ophavsretten, at staten har overtaget en del af Arne Herløv Petersens forfatterskab. Arnes dagbøger er, så længe han lever, en kilde til hans omfattende og fortsatte forfatterskab, og ved at fratage Arne retten til at disponere frit over de ikke-offentliggjorte dagbøger, griber staten ind i selve det litterære forfatterskab og krænker dermed også forfatterens moralske ophavsrettigheder.

Vi mener af hensyn til privatlivets fred og ophavsretsloven, at PET skulle have indskrænket deres opbevaring af sagsakter til det sagligt relevante i relation til efterforskningen.”

For yderligere oplysninger:

Dansk Forfatterforenings formand, Morten Visby. Træffes på tlf.: 5012 8724

Dansk Forfatterforenings anmodning om revurdering (remonstration):
https://danskforfatterforening.dk/wp-content/uploads/2017/07/20170630-BREV-til-Folketingets-Ombudsmand.compressed-2.pdf

Der henvises i øvrigt til Folketingets Ombudsmands udtalelse og nyhed her:

http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2017-12/pdf/

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/forfatters_dagboeger/

Læs også artikel bragt på Politikens netavis den 10. juli 2017 her: http://politiken.dk/kultur/art6029372/Kan-staten-tillade-sig-at-beholde-Arne-Herl%C3%B8v-Petersens-dagbog-35-%C3%A5r-efter-han-var-anholdt-p%C3%A5-et-tyndt-grundlag-i-en-spionsag 

og Politiken netavis 11. juli 2017 her:
http://politiken.dk/kultur/art6029165/Dagbøger-er-det-mest-intime-stof-men-staten-vil-ikke-levere-dem-tilbage

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte