Find oversætter

Kandidater søges til Statens Kunstfonds Legatudvalg – Frist d. 20. juni

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur skal have nye medlemmer. Hvis du er interesseret i at komme i betragtning, opfordrer vi dig til at gøre Dansk Forfatterforening opmærksom på det inden torsdag den 20. juni kl. 12.
Her på siden kan du læse mere om, hvad arbejdet indebærer, inden du søger via efond.dk. Ansøgningsskemaet finder du her

29. maj 2019

Udvalgets opgaver

 

Det nye legatudvalg tiltræder 1. januar 2020 og sidder i fire år. Udvalget skal

  • uddele arbejdslegater og treårige stipendier til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer (i form af arbejdslegater)
  • præmiere litterære værker
  • indstille forfattere og oversættere til Statens Kunstfonds hædersydelse.

Sammensætningen af udvalget

Som medlem af legatudvalget skal man have kunstfaglig ekspertise, typisk som skabende kunstner og/eller litterat. Tilsammen skal udvalgets medlemmer have viden om et bredt spektrum af litterære genrer og desuden om tværkunstneriske værker og arbejdsformer. Statens Kunstfond er derudover forpligtet til at tilgodese en geografisk spredning af kunsten og til at have fokus på børn og unges møde med kunst. Alt i alt er det vigtigt, at den kunstfaglige ekspertise i udvalget er så bredt sammensat som muligt. Hvem der i sidste ende vælges til medlemmer, beror derfor ikke kun på den enkeltes kvalifikationer, men også på, hvordan de enkelte medlemmers erfaringer og indsigt kan bidrage til helheden.

Arbejdets omfang

Legatudvalget for Litteratur holdt 4 møder i 2018 og deltog desuden i et mindre antal møder og arrangementer med tilknytning til udvalgsarbejdet. Udvalget behandlede 930 ansøgninger (hver ansøgning med ca. 25 siders læsning), og det møde, hvor ansøgningerne blev behandlet, strakte sig over fire dage.

Legatudvalget har vide rammer for selv at fastlægge, hvordan støtten skal fordeles, men er også i løbende dialog med Kunstfondens bestyrelse om fælles strategier og tværgående initiativer.

Vederlag

En post i Statens Kunstfonds legatudvalg er ikke en ansættelse, men et hverv, og man modtager ikke løn, men et vederlag. Som medlem har man derfor ikke rettigheder som lønmodtager, såsom optjening af pension og feriepenge, løn under sygdom, løn under barsel mv.

Arbejdet i Legatudvalget for Litteratur er anslået til 100 mødetimer, 150 timers forberedelse samt 75 timer til øvrige opgaver, i alt 325 timer. Mange medlemmer bruger dog reelt mere tid på arbejdet. For indsatsen betales der et vederlag på 162.500 kr. (2013-niveau), der udbetales i månedlige rater. Udvalgets møder finder sted i København, og medlemmer, der bor uden for København, modtager rejsegodtgørelse.

Inhabilitet, aktindsigt, tavshedspligt mv.

Udvalgets medlemmer skal overholde reglerne om bl.a. habilitet, tavshedspligt, aktindsigt og afslagsbegrundelser og Ligebehandlingslovens bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Medlemmerne har også tavshedspligt om evt. følsomme oplysninger, de måtte få kendskab til under bestyrelsens og udvalgenes arbejde, f.eks. personlige oplysninger eller oplysninger om konkurrencemæssige forhold.

Den nuværende bestyrelse har besluttet at henstille til, at udvalgsmedlemmer ikke søger legater i det udvalg, man er medlem af. Det er dog muligt for medlemmer af legatudvalgene at søge f.eks. rejselegater i projektstøtteudvalgene.

Vil du være udvalgsformand?

Formanden for legatudvalget udpeges af kulturministeren, men blandt de udvalgsmedlemmer, der er udpeget af Repræsentantskabet. I din ansøgning skal du derfor tilkendegive, om du er villig til at påtage dig hvervet som udvalgsformand.

Udvalgets formand skal bl.a.

  • lede udvalgets møder og sikre åbne og klare beslutningsgange
  • inddrage hele udvalget i arbejdet, så medlemmernes ekspertise bruges bedst muligt
  • motivere og udfordre udvalgets medlemmer.

Formanden er født medlem af Kunstfondens bestyrelse og deltager derfor i fastlæggelsen af strategien for hele Kunstfonden. Formanden skal i den forbindelse sikre koordination mellem udvalgets arbejde og bestyrelsens indsatser. Formanden er også med til at tegne Kunstfonden over for offentligheden. Bestyrelsen holdt fem møder i 2018 samt et mindre antal interne workshops, en konference for alle udvalgsmedlemmer og et seminar i samarbejde med Repræsentantskabet.

Formanden må ud over de 325 timers arbejde som udvalgsmedlem påregne 90 timers ekstra arbejde for selve udvalget samt 50 timers arbejde i bestyrelsen, hvilket sammenlagt giver 465 timer. Arbejdet som udvalgsmedlem og udvalgsformand honoreres tilsammen med 232.500 kr. (2013-niveau).

Proceduren

Af legatudvalgets fem medlemmer udpeges to af Kulturministeren og tre af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Dansk Forfatterforening har – via sine repræsentanter og i samarbejde med de øvrige litterære repræsentanter – mulighed for at foreslå kandidater, men den endelige indstillingsret ligger hos Repræsentantskabet.

Siden den nye Lov om Statens Kunstfond trådte i kraft i 2014, har Forfatterforeningen valgt at indkalde ansøgninger til posterne for at sikre, at alle kvalificerede har mulighed for at komme i betragtning. Du behøver ikke være medlem af Forfatterforeningen for at søge.

Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg til at læse ansøgningerne, og udvalget holder samtaler med et mindre antal ansøgere i midten af august (uge 33). Hvis du er blandt de indkaldte, vil du få besked om det inden 1. juli. Udvalgets forslag til kandidater sendes videre til Repræsentantskabets litteraturgruppe. Alle ansøgninger behandles derudover fortroligt, og ansøgningerne og al korrespondance i den forbindelse slettes i slutningen af september, når Repræsentantskabet har udpeget nye udvalgsmedlemmer.

Mere information

Statens Kunstfonds årsberetning for 2018 kan hentes på https://www.kunst.dk/publikationer/2019/aarsberetning-2018.

Beskrivelsen på siden her er et sammendrag af et længere notat, som Statens Kunstfond har udarbejdet til kommende medlemmer. Hvis du er interesseret i at søge, kan du få hele notatet tilsendt ved at skrive til ansogning@danskforfatterforening.dk. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til udvalgsarbejdet eller valget af nye udvalgsmedlemmer.

Link til efond.dk

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte