Find oversætter

Momsen der udeblev (indtil videre).

Som tidligere omtalt havde Skatteministeriet i december 2021 fremsat et lovforslag om ændring af momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, om litterær og kunstnerisk virksomhed.

27. juni 2022

Lovforslaget skulle medføre en ændring i reglerne, så de kollektive forvaltningsorganisationer, herunder Copydan Tekst & Node, Koda og Forfatternes Forvaltningsselskab, fremover skulle lægge moms på opkrævningen hos brugerne af rettigheder, altså kunderne. Dette er i forløbet blevet kaldt for ”moms i andet led”. Moms på de kollektive forvaltningsorganisationers aftaler med kunder vil have den konsekvens at aftalerne vil blive meget dyrere for ikke-momsregistrerede kunder, og det vil medføre frafald af kunder og prispres, som vil medføre færre penge til ophavsmændene.

Forfattere og kunstnere selv skulle dog fortsat bevare momsfriheden for licensering af rettigheder, dvs. momsfrihed i ”første led”, overfor bl.a. forlag og forvaltningsselskaber. Licensering af rettigheder står i modsætning til fuldstændig overdragelse af hele ophavsretten fra ophavsmanden som – ifølge Skat – efter gældende praksis allerede er momspligtigt.

At momsfriheden i første led skulle bevares var i øvrigt et udtrykkeligt politisk ønske fra de fleste partier i Folketinget efter Skatteministeriets indledningsvist i september 2021 havde sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor forfatterne og kunstnerne også skulle til at pålægge moms. Stort set alle kunstnerorganisationer inkl. DFF havde dog afgivet høringssvar, der påviste en lang række udfordringer ved en så grundlæggende ændring for forfattere og kunstnere. Indsatsen virkede derved at flertallet i Folketinget, inkl. regeringen, pålagde Skatteministeriet at opretholde den momsfrihed for forfattere og kunstnere, som Danmark har som en særskilt undtagelse til EU’s momsregler.

Lovforslaget blev imidlertid forkastet i 3. behandlingen i Folketinget d. 9. juni 2022.

Lovforslaget blev forkastet af et flertal blandt partierne i Folketinget, dels fordi der hersker juridisk uenighed om fortolkningen af forholdet til EU-retten og dels fordi der også hersker utilfredshed med, at Regeringen og et par andre partier på forhånd havde aftalt at bruge Statens merprovenu til statskassen på 25 % i moms på især TV-distributionspakkerne til at forbedre Kriminalforsorgen og oprette fængselspladser i Kosovo.

Skatteministeren har dog udtalt til flere medier, at han vil arbejde på at fremsætte et nyt lovforslag om ændring af bestemmelsen i det nye Folketingsår til efteråret 2022.

Derfor kommer DFF naturligvis til at følge sagen nøje fremover. DFF vil arbejde for at status quo så vidt muligt opretholdes, samt at de ændringer, der måtte komme, bliver så klare og enkle og så lidt indgribende for vores medlemmer som muligt

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte