Find oversætter

Referat af BU-årsmøde

Lørdag d. 24. februar hold BU årsmøde. Vi indledte med et spændende foredrag af Lotte Lykke Simonsen om, hvordan man kan bruge de sociale medier i sit forfatter-/illustratorvirke. Efter årsmødet var der hyggelig middag.
Nedenfor kan du læse referatet af selve årsmødet.

Af BU-gruppen - 27. februar 2018
Valg af dirigent – Tove Krebs Lange
Valg af referent – Lise Qvistgaard
Formandens beretning. Godkendt
Line Lybecker, BU-årsmøde 24. februar 2018
Jeg overtog formandsposten i slutningen af oktober da Lene Møller Jørgensen forlod posten til fordel for stillingen som redaktør på Forfatteren.
Jeg vil i denne beretning forsøge at komme rundt om arrangementer, politiske tiltag og andet nyt siden sidste årsmøde.
Arrangementer
I sommer var det BU’s tur til at stå for foreningens årlige cocktailparty, også kendt som sommerfesten. Det blev afviklet med oppustelige palmer og papegøjer samt farvestrålende drinks.
En mere lukket fest, altså kun for BU’ere, blev holdt i januar da vi for tredje år fejrede det forgangne års udgivelser samt forfatterne og illustratorerne bag til nytårskur med rød løber og bobler.
I det forgangne år har vi også afholdt en række fyraftensmøder.
Bl.a. havde vi i efteråret besøg af en sprogpsykolog som fortalte om forholdet mellem forfatter og redaktør, og hvad man som forfatter kunne gøre for at optimere det, og her i februar fortalte Lise Bidstrup om livet som rejsende forfatter.
Besøg fra Norge
I sommer havde styrelsen besøg fra den norske forening for forfattere til børne- og ungdomsbøger, og vi lærte en masse om hvordan bl.a. bibliotekspengene fordeles anderledes længere nordpå.
Mentorordning
I efteråret søsatte vi en mentorordning hvor eksisterende BU-medlemmer skal hjælpe nye BU’ere med at komme bedre ind i foreningen. Tanken er at gøre det sjovere, hyggeligere og generelt mere udbytterigt at blive medlem af BU, og mentorerne skal bl.a. være med til det årlige arrangement for nye medlemmer.
Vejledende priser for illustrationer
I samarbejde med hovedbestyrelsen er BU-styrelsen – og særligt illustratorgruppens styrelse – i gang med at se på nogle mere fair priser for illustratorernes arbejde. Det skal ske ved fastsættelse af nogle vejledende priser for illustratorernes arbejde, og tager udgangspunkt i en ordning som allerede fungerer i Dansk OversætterForbund.
Priser
Der er uddelt mange priser til BU’ere i det forgangne år, men ligesom sidste år vil jeg nøjes med at nævne Blixenprisen til årets børne- og ungdomsudgivelse da det jo er foreningens egen pris. Den gik i 2017 til Kenneth Bøgh Andersen for ”Den faldne djævel”.
Kontrakt- og ophavsretsudvalget
Foreningen har nedsat et nyt udvalg hvor Kasper Hoff repræsenterer BU.
Antallet af medlemmer
Antallet af medlemmer er stort set uændret siden sidste årsmøde. Vi er nu 381 medlemmer i BU (387 sidste år). 121 er illustratorer.
Illustrator Bodil Carstensen gik bort i oktober 2017. Æret være hendes minde.
Referat fra udvalgene:
Redaktionsudvalget:
ved Lene Møller Jørgensen
Nyt koncept for “forfatteren” – nyt format i hæfteform 4- nu kun 4 gange årligt. (BU ønskede som eneste gruppe at fastholde 7 årlige udsendelser, men det blev altså ikke vedtaget.) første udgave udkommer 1/3 – det kommer med Post Nord – hold øje med at det ikke forsvinder mellem reklamerne. Illustratorerne står fortsat for at lave forsiden. Hvert nummer vil indeholde et tema. Første blad har temaet “forbilleder”. I hvert nummer vil grupperne på skift stå for at levere indhold til et dobbeltopslag der hedder “frit rum” – der skal både være tekst og illustration/ billede. Alle er velkomne til at kontakte Lene Møller Jørgensen med ideer til artikler til bladet.
Kursusudvalget:
Tilmeldingsfristerne er blevet rykket, så der nu er 30 dages tilmeldingsfrist (tidligere 14 dage) forespørgsel om mulighed for at deltage i onlinekurser/ webinarer/ kurser der livestreames – det undersøger udvalget og kursussekretæren. Husk endelig at komme med input til BU styrelsen, hvis der er ønsker til kurser.
Biblioteksudvalget:
Gyldendal er atter på e-reolen – først med e-bøger, men lydbøgerne følger snart efter. I år udbetales for første gang bibliotekspenge for e-bøger. Nogle vil derfor få flere penge, andre færre, da midlerne omfordeles.
Hverveudvalget:
Det er hovedbestyrelsen og grupperne, der bestemmer kriterierne for, at man kan blive medlem – hverveudvalget skal arbejde på at få flere relevante forfattere til at melde sig ind.
På bestyrelsens strategiseminar var hvervning et af emnerne. Her blev følgende forslået:
Fagbogsforfattere som ikke tænker på sig selv som forfattere, og som har et andet job ved siden af. Der var enighed om, at denne type af hvervning i første omgang skal være 1:1 og primært ligge hos f-gruppen.
Børnefamilier. Forslag om særlige arrangementer for familier, hvor børn også er inviteret. Fokus på det at være forfatter med børn (hvordan kan det fungere, hvordan får man tid til at skrive etc.)
Men måske er der ikke så mange medlemmer med børn i en relevant alder?
Inviter en forfatter-ven med til en fest. Det skal være et potentielt medlem.
Buddy i foreningen. Nye medlemmer kan sættes sammen med et eksisterende medlem til den første fest, de er med til.
Hverveudvalget er altid glade for input, og man skal huske at det er alle medlemmers pligt at reklamere for DFF og opfordre alle relevante venner til at melde sig ind. Jo flere medlemmer, jo mere aktivitet og service.
Input fra årsmødet: Inviter forfatterskoler og fokuser på at få fat i debutanterne.
Legatudvalget:
Autorkontoudvalget: – mange kvalificerede BU ansøgninger -der blev søgt om fire gange så mange penge, som udvalget havde til rådighed.
Husk at en del mindelegater har ansøgningsfrist i marts – på hjemmesiden fremgår kriterierne for hvem, der kan søge de enkelte legater.
Kontrakt og ophavsretsudvalget:
Følger med i, hvad der foregår på området med kontrakter og ophavsret. Udvalget er bl.a. blevet opmærksomme på Mofibos nye kontrakter til lydbøger hvor man som forfatter afgiver alle rettigheder – kontakt vores jurist Anne Koldbæk, hvis du overvejer at skrive en kontrakt under. Alle medlemmer opfordres til at kontakte Anne, hvis de tilbydes uigennemskuelige kontrakter.
Udvalget har fokus på forholdet mellem forlag og forfatter.
Regnskab ved Line Lybecker
Vi har brugt lidt færre penge i 2017 end vi havde budgetteret med.
Regnskabet er godkendt.
Budget:
Budget 2018 er lavet på baggrund af sidste års resultat med få justeringer.
Det bemærkes at overført overskud fra tidligere år ikke bør angives som indtægt. Styrelsen spørger bogholder Knud Finderup, hvordan det fremover kan gøres smartere. Kontingentet foreslås uændret.
Budgettet er godkendt.
Valg af formand:
Inge Duelund Nielsen fra BU-styrelsen stiller op.
Valgt uden modkandidater med applaus.
Tak til afgående konstitueret formand Line Lybecker for indsatsen.
Valg til bestyrelsen:
Anne Sofie Hammer er på valg og genopstiller (og genvælges)
Line Lybecker og Birde Poulsen er på valg og genopstiller ikke
Simon er ikke på valg, men ønsker at træde ud af styrelsen.
Lise Qvistgaard og Kasper Hoff er ikke på valg
Sally Altsschüler og Lise Bidstrup (ikke tilstede) og er ikke på valg
Nye medlemmer af BU-styrelsen
Ellen Holmboe (forfatter)
Annemette Bramsen (illustrator og forfatter)
Liva Skogemann (forfatter)
Jette Rydahl Sørensen (forfatter)
Valgt med applaus
Indkomne forslag:
Lene Møller Jørgensen har rettidigt indsendt et forslag om, at formandens honorar hæves med 10.000 kr. årligt. Forslaget kunne ikke vedtages pga. procedurefejl ifb. manglende udsendelse af dagsorden.
Der skal derfor indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvor der skal stemmes om honorarstigningen. (grundet den manglende vedhæftede dagsorden ved indkaldelsen )
Dato skal findes. Den nye styrelse indkalder.
Febr. 2018, Lise Qvistgaard

2004 - 2019 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte