Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2022

Kassererberetning

Af Henrik Poulsen

Jeg vil gentage, hvad min forgænger i kassererembedet, Sanne Udsen, skrev sidste år: 2021 var et specielt år. Som det fremgår af regnskabet, bar også 2021 præg af en række aktiviteter, der måtte aflyses på grund af coronanedlukningen. Det betyder, at vi er kommet ud med et større overskud, samtidig med at bestyrelsen besluttede at igangsætte en række projekter og initiativer for en del af de ubrugte midler.

Indtægter

Hvad angår indtægter er grundkontingentet godt 250.000 kr. bedre end budgettet. Det er dejligt at konstatere, at selv i en coronatid tager foreningen fortsat imod flere nye medlemmer, end der er medlemmer, der forlader os. Foreningen fører en aktiv fastholdelsesstrategi, der blandt andet styrkes ved, at man ikke nødvendigvis melder sig ud, når man når pensionsalderen eller forlader et aktivt arbejdsliv.

Administrationsbidraget omfatter administration og fordeling af IUM (Internationale Uanbringelige Midler) og af Autorkontoen. Det er godt 200.000 kr. højere i 2021 end budgetteret, men som det fremgår af forslaget til budget 2022, vil det falde tilsvarende i 2022, da nogle af opgaverne overgår til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Denne post er i øvrigt en nulsumspost. Indtægterne modsvarer den tid og de omkostninger, som sekretariatet lægger i arbejdet med at forvalte midlerne.

Udgifter

Udgifterne er samlet set godt 150.000 kr. højere end budgetteret. Det skyldes især posterne Aktiviteter og projekter samt Telefon, porto og kontorartikler. Baggrunden er, at bestyrelsen i oktober under en budgetopfølgning konstaterede, at der var en del ubrugte midler – især på grund af corona – i budgettet, og man derfor besluttede at anvende en del af disse midler på projekter og aktiviteter, som ville komme medlemmerne og foreningen til gode.

Der er fordelt et ekstraordinært gruppetilskud på 51.000 kr. til interessegrupperne og Lyrikgruppen. Det vil forhåbentlig give dem mulighed for et par ekstra aktiviteter, når nu coronarestriktionerne er væk i 2022. Hvad angår primærgrupperne er deres opsparinger store – også pga. corona – og det er bestyrelsens opfordring, at de bruger pengene til gavn for medlemmerne, nu hvor det er blevet muligt.

De samlede lønudgifter for 2021 er 0,4 procent højere end budgetteret, hvilket primært skyldes en ekstraordinær udbetaling af bonus til en medarbejder. Der er bevilliget en ekstra månedsløn til formanden på grund af et ekstraordinært arbejdspres.

Der er blevet indkøbt nye konferenceborde i den store sal og hvidevarer i køkkenet, hvilket var hårdt tiltrængt. Herudover er der købt nye og flere routere, så vi får en bedre dækning i lokalerne i Strandgade.

Der er dækket et underskud på foreningens kursusvirksomhed, som Statens Kunstfond ellers finansierer. Der er tale om en dublering af kurset ”Romanskrivning online”, som der var stor efterspørgsel på.

Bestyrelsen besluttede på et strategiseminar i oktober måned at iværksætte en undersøgelse af udbredelsen af gratis arbejde blandt vores medlemmer. Det er en form for markedsføring at holde foredrag og kurser med afsæt i ens udgivelser, men samtidig er det også et arbejde, der bør honoreres. Dels vil foreningen selv udarbejde nogle retningslinjer, som medlemmerne kan anvende i aftaler og kontrakter (foreningen kan ikke være forhandlingspartner og fastlægge honorarers størrelse), og dels har bestyrelsen bestilt en rapport fra et eksternt konsulentfirma, der skal afdække gratisarbejdet.

Kontingenter (til andre foreninger) og organisationer er faldet fra 15.000 til 3.200 kr. Den litterære Institution (DLIuss) har dog modtaget 7.000 kr. i kontingent og deltagergebyr, et beløb, der er konteret under Aktiviteter og projekter. Fremover vil det bogføres under Kontingenter.

Omkostningerne til bestyrelsesarbejdet blev betragteligt lavere end budgetteret. Dels gennemførte bestyrelsen et strategiseminar i oktober til ca. det halve af det afsatte beløb (70.000 kr.), og dels er der sparet i rejse og forplejning, da en stor del af bestyrelsesmøderne er foregået virtuelt.

Af internationale projekter er der i 2021 indlagt 48.000 kr. til et Norneseminar i København (oversættere), et bidrag på 22.500 kr. til den hviderussiske forfatterforening og 35.000 kr. til årets Ibby-konference i Malaysia, mens en bevilling på 42.000 kr. til international satsning er trukket ud.

Finansielle poster

Vi får et lidt større overskud end budgetteret, ca. 12.000 kr., men Årets resultat er bemærkelsesværdigt stort – 278.794 kr. – når vi medtager de Finansielle poster. Det skyldes især kursgevinsten på de papirer, som bestyrelsen valgte at investere i i 2018 samt yderligere i efteråret 2021 for at sikre et afkast, der kunne imødegå den negative bankrente. Kursgevinsten er ”papirpenge”, som vi ikke direkte kan omsætte, og beløbet kan ændre sig, men som det fremgår af regnskabet, er det glædeligt, at afkastet af værdipapirerne er større end renteudgifterne i banken.

Det er vigtigt at understrege, at foreningen fører en forsigtig investeringsstrategi i sunde og etisk forsvarlige aktiver, og der er ingen planer om at investere yderligere i de kommende år. Foreningen er ikke en investeringsforening, men en forening, der gennem møder, aktiviteter og kurser er til gavn for medlemmerne. Foreningens likvide beholdning er fortsat betragteligt højere end investeringsbeløbene.

Årets resultat

Årets resultat lander på 278.794 kr. Heri indgår som sagt en kursgevinst på værdipapirer på 246.498 kr., der er et beløb, der ikke skal realiseres. Det kan vise sig næste år, at det er betragteligt mindre.

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2021

AF LOTTE GABERS & JANNE HEJGAARD

Vi har gennemgået det fremlagte regnskab og på den baggrund stillet bogholderiet i alt ti opklarende spørgsmål, som alle er blevet besvaret fyldestgørende.

Regnskabet bærer igen præg af, at 2021 har været et helt specielt år som følge af corona, flere arrangementer blev aflyst, og det gav luft i budgettet. I 2021 fik grupperne derfor en ekstraordinær bevilling, og andre formål er blevet støttet: f.eks. kurser, mentorforløb og internationale projekter.

Foreningens likvide beholdninger er noget mindre ved udgangen af 2021 end året før. Det skyldes tiltag fra regeringen vedrørende skat og en ny ferielov.

Vi glæder os over, at det er lykkedes DFF ikke blot at fastholde medlemsskaren, men ovenikøbet at udvide den.

Endelig har vi bemærket, at vi i 2021 har haft en indtægt som resultat af kursregulering af en investering. Vi har sikret os, at den investerede del af foreningens aktiver har en rimelig størrelse, og kan konkludere, at foreningens økonomi som helhed er sund.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte