Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2021

Kassererberetning

Af Sanne Udsen

Vi kan vist uden at overdrive sige, at 2020 var et specielt år. Det var det også i Forfatterforeningen. Corona-
pandemien betød, at de fleste store fysiske arrangementer blev aflyst: Der var ingen legatreception og sommerfest, der var ingen bogforumsmiddag, og selv om det lykkedes at afholde generalforsamlingen med en del forsinkelse i efteråret, så måtte den efterfølgende middag aflyses. Alt sammen meget kedeligt, og vi håber formentlig alle, at vi i 2021 vil kunne mødes til bogreceptioner, festmiddage og julefrokoster. I skrivende stund ser det dog ikke alt for rosenrødt ud.

De mange aflyste arrangementer har selvfølgelig haft en betydning for foreningens regnskab. Men effekten er ikke helt så stor, som man måske kunne have forventet: Det er nemlig lykkedes at rykke en del arrangementer online; f.eks. blev ”Kom og skriv”, der finder sted om onsdagen og er for alle medlemmer, også de associerede, flyttet fra fysisk at mødes i Strandgade til at mødes online. Det sidste giver mulighed for, at medlemmer over hele landet og ikke kun medlemmer i Hovedstadsområdet kan være med. Det er naturligvis rigtig godt, også selv om det ikke er helt det samme som at mødes fysisk. Formentlig bliver det en afvejning, der skal laves en del af i fremtiden: fordelen ved, at mange kan være med online, over for ulempen ved det manglende fysiske møde. Kort sagt har foreningen været tvunget til at nytænke, og det har ført mange gode løsninger med sig. Derfor er arrangementsposten heller ikke faldet, faktisk tværtimod, selv om udgifterne til både medlemsfester og medlemsmøder er blevet væsentlig lavere end budgetteret. Pengene er i stedet gået til forskellige former for online satsning.

En rigtig god nyhed er, at der ikke alene er kommet flere medlemmer af foreningen, end der var budgetteret med – der er også færre end budgetteret, som ikke har betalt deres kontingent. Så ”tab på debitorer mv.” er ”kun” 71.000 kr., hvor vi havde budgetteret med 135.000 kr. I en forening på vores størrelse er det virkelig vigtigt, at kontingenterne bliver betalt, så bliv endelig ved med at betale dem!

De negative renter beløb sig i 2020 til 26.786 kr. Det er rigtig irriterende penge, som det er meget surt at skulle betale. Beløbet ville dog have været endnu større, hvis ikke bestyrelsen i 2018 havde besluttet sig for at investere nogle af de penge, som Forfatterforeningen har stående som sikkerhed. Ved at have nogle af foreningens penge investeret sparer vi ikke alene negative renter, vi får også pengene til at arbejde for os i form af udbetalt udbytte.

Det har haft en stor betydning for årets realiserede resultat.

Når vi ser på årets resultat, er der under finansielle poster en post, der hedder ”kursregulering investeringer” på 40.062 kr. Det er vigtigt at understrege, at denne post er urealiseret. Beløbet er udtryk for, at værdien af foreningens investeringer er steget med 40.062 kr. i løbet af året, men det er ikke penge, der er gået ind i nogen kasse. Det er at sammenligne med et fiktivt beløb.

Hvad der derimod absolut ikke er fiktivt, er hhv. udbytte og renteudgifter. Udbyttet på 22.512 kr. er gået ind, mens renteudgifterne på 26.786 kr. er gået ud. Begge beløb indgår i foreningens økonomi med hhv. positivt og negativt fortegn. For at få det korrekte billede af årets resultat skal man derfor tage beløbet fra ”resultat før finansielle poster”, som er 13.953 kr. Hertil skal man lægge udbyttebeløbet på 22.512 kr. og fratrække renteudgiftsbeløbet på 26.786 kr.

Årets reelle resultat er dermed et overskud på 9.679 kr.

Hvis vi ikke havde investeret en del af foreningens formue, skulle der have været betalt negative renter af det investerede beløb, hvilket ville have givet en ekstra renteudgift på ca. 8.400 kr. Samtidig ville vi ikke have fået udbyttet på 22.512 kr. Årets resultat ville dermed være endt med et underskud på godt 21.000 kr. Det ville selvfølgelig være uholdbart i længden. Som kasserer er jeg virkelig glad for, at foreningen har foretaget det noget grænseoverskridende skridt med at investere en del af egenkapitalen. For at sikre foreningens fremtidige økonomi har jeg derfor foreslået bestyrelsen, at vi foretager en yderligere investering af en mindre portion af foreningens egenkapital.

I foråret 2021 bliver der udbetalt ca. 61.000 kr. i udbytte af de allerede investerede penge, og det vil give et rigtig godt bidrag til foreningens økonomi. Om denne udvikling vil fortsætte, kommer dog helt an på, hvordan finansmarkederne udvikler sig.

 

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2020

AF JANNE HEJGAARD OG HENRIK NILAUS

Vi har gennemgået det fremlagte regnskab og på den baggrund stillet sekretariatet 18 kritiske/opklarende spørgsmål, som alle er blevet besvaret fyldestgørende.

Regnskabet bærer selvfølgelig præg af, at 2020 har været et helt specielt år på grund af corona, og derfor har der været mange arrangementer, som foreningen ikke har kunnet gennemføre. Til gengæld er nogle af de midler blevet kanaliseret over på en online satsning. Et initiativ, som vi kun kan bifalde.

Vi finder regnskabet tilfredsstillende og vi vil på den baggrund uddele ros til sekretariat, bogholderi, bestyrelse og formand for at have godt styr på tingene.

Vores samlede konklusion er, at foreningen har en sund økonomi.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte