Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2018

Kassererens beretning

 

 

Af Sanne Udsen

Det er første gang, jeg aflægger beretning som kasserer, og jeg er derfor glad for at kunne aflægge beretning om så fint et regnskab som dette. Regnskabet viser kun få afvigelser i forhold til budgettet for 2017, hvilket kan tages som udtryk for, at bestyrelsen og sekretariatet har opfyldt deres mandat som givet på generalforsamlingen i 2017.

Vi lever i skiftende tider, og vilkårene for at drive foreningen går i retning mod at være udelukkende kontingentbårent. Medlemskontingentet har selvfølgelig altid været hjørnestenen i foreningens økonomi, men tidligere har der også været en indtægt, som hidrørte fra forvaltningen af penge fra Copydans AV-foreninger. Disse forvaltede penge kom i Autorkontoen, men foreningen kunne beregne sig et administrationsbidrag, som stod i rimeligt forhold til arbejdsindsatsen. Efter at EU-direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret er trådt i kraft, skal disse penge, der tidligere kom i Autorkontoen, så vidt muligt fordeles til de individuelle rettighedshavere. Det er i sagens natur et stort og kompliceret arbejde at finde rettighedshaverne. Da midlerne stammer fra Copydans AV-foreninger, drejer det sig om brug af værker og/eller forfatterens optræden på TV eller i radio. Men ikke alle radiostationer er omfattet af den bagvedliggende aftale, hvilket er en komplicerende faktor. Samtidig har Dansk Forfatterforening ikke, som visse af de andre autorforeninger, historisk stået for uddeling af midler til individuelle rettighedshavere, så det har været nødvendigt at starte fra grunden og opbygge et ”apparat” til udbetaling af midlerne. Denne proces har været uhyre arbejdskraftsintensiv. Ganske vist giver de nye regler mulighed for at opkræve et administrationsgebyr efter faktisk medgået tid, men der er samtidig en grænse for, hvor stor en andel der kan gå til administration
– der skulle jo også gerne være noget tilbage til rettighedshaverne. I Dansk Forfatterforening har indtægterne ved administrationen ikke stået mål med omkostningerne ved samme. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at for 2018-midler og frem bliver denne opgave varetaget eksternt i samarbejde med bl.a. UBVA gennem Forfatternes Forvaltningsselskab.

Ser vi på regnskabet for 2017 og sammenholder dette med hhv. budgettet for 2017 og regnskabet for 2016, vil man se, at posten ”Administrationsbidrag – Autorkontoen” i regnskabet 2017 er højere end både det budgetterede beløb for 2017 og det realiserede beløb i 2016. Men det højere indkomne beløb er altså udtryk for en større arbejdsbyrde, som endnu ikke helt er modsvaret i stigningen i de afholdte lønudgifter, idet nogle af de hermed tilknyttede lønudgifter endnu ikke er afholdt. Fremover vil vi som nævnt have endnu mere grund til at fastholde medlemskontingentet som basis for Dansk Forfatterforenings eksistens. Set i det lys er det godt, at medlemstilgangen i 2017 var positiv – nemlig på otte nye medlemmer. Imidlertid kunne man godt forestille sig, at der var flere end otte potentielle medlemmer derude. Det er vigtigt stadig at have fokus på medlemsrekruttering.

En post i regnskabet, der kan skære i øjnene, selv om den ikke i sig selv er så stor, er posten ”Finansielle poster”. Der er ikke tale om, at Dansk Forfatterforening har været ude at låne penge – tværtimod. Skiftende tider handler også om, at en forening som Dansk Forfatterforening er nødt til at betale penge for at have penge stående i banken – såkaldt ”negative renter”. Selve beløbet på godt 13.000 kr. er ikke så stort, men ikke desto mindre er det genererende at skulle betale for at have lov til at have penge stående i banken. Bestyrelsen er derfor ved at lægge en plan for, hvordan foreningens penge fremover kan sikres uden at skulle betale negative renter.

IT og Forfatteren

Endnu et par poster fortjener et par ord med på vejen: IT-udgifterne har i 2017 været næsten dobbelt så høje som budgetteret. Det hænger sammen med en tiltrængt forbedring af foreningens hjemmeside. Også udgifterne til vores medlemsblad ‘Forfatteren’ er blevet højere end budgetteret (ca. 40.000 kr.). Dette hænger sammen med redaktørskiftet på bladet. Der har i en kort periode været lønudgifter til både den nye redaktør og den afgående redaktør, så transitionen kunne blive så gnidningsfri som muligt, og samtidig har den afgående redaktør fået indbetalt sine opsparede feriepenge på sin feriekonto.

Ser vi på de øvrige omkostninger, er en del af årsagen til det positive driftsresultat for 2017, at formandshonoraret for 2017 blev beskåret i forhold til 2016, samt at medlemskabet af Dansk Kunstnerråd er sparet væk. Det er på mange måder beklageligt, at Dansk Forfatterforening ikke er medlem af paraplyorganisationen på det kunstneriske område, men når man ser driftsresultatet, fremgår det, at det manglende medlemskab i høj grad har været medvirkende til det positive drifts-
resultat. Ikke desto mindre ønsker bestyrelsen at se nærmere på mulige løsninger for et fremtidigt medlemskab, der er mindre omkostningstungt.

Det er som bekendt ikke en forenings opgave at skabe overskud, men derimod at skabe nytte for medlemmerne. Set over en årrække bør driftsresultatet for en forening derfor ligge omkring nul. I 2017 har der været et lille overskud. I 2016 var der et endnu mindre underskud. Som kasserer mener jeg, at dette er tilfredsstillende. ※

 

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2017
Af Flemming Madsen Poulsen og Henrik Nilaus

Overordnet set er det et meget fint regnskab, som bestyrelsen kan fremlægge. Vi vil dog godt fremhæve et enkelt punkt. I forhold til regnskabet i 2016 er der en besparelse på 75.000 under punktet: kontingenter, som skyldes en beslutning i bestyrelsen om at melde sig ud af Dansk Kunstnerråd.

Det opfatter vi som en meget kortsigtet besparelse. I en tid med massive besparelser og pres på kunsten er det altafgørende at de danske professionelle kunstorganisationer står sammen, og her er det et helt forkert signal, at Dansk Forfatterforening i 2017 meldte sig ud.

Vi har ingen øvrige bemærkninger til det fremlagte regnskab, som vi finder tilfredsstillende, og vi vil på den baggrund uddele ros til sekretariatet, bogholderiet, formandskabet og bestyrelsen for at have godt styr på tingene.

Vores samlede konklusion er, at foreningen har en sund økonomi, og at regnskabet er udtryk for et højt og godt aktivitetsniveau. ※

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte