Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2016

Kassererens beretning

Af kasserer Frank Egholm Andersen, formand for den faglitterære gruppe

Regnskabet 2015 sluttede med et beskedent overskud på ca. 30.000 kr., hvilket er acceptabelt og i tråd med de foregående regnskabsår. Foreningen mister pr. januar 2017 en del af det nuværende indtægtsgrundlag, nemlig 6 % af medlemmers vederlag fra Copydan på grund af et nyt EU-direktiv. Bestyrelsen tager naturligvis dette alvorligt og har
bl.a. initieret en kontingentstigning som kompensation herfor.

Af Frank Egholm Andersen
Indtægter

Indtægtsstigningen i 2015 på godt 400.000 kr. skyldes dels øget indtægt fra udlejning af lokaler og dels større administrationsindtægt end forventet i forbindelse med Autorkontoen. Desuden er der en svag stigning i indtægter fra grundkontingent hvilket først og fremmest skyldes tilgangen af associerede medlemmer.

Midler fra Copydan AVU, Verdens tv og Kulturplus og Billedkunst har hidtil været uddelt via Autorkontoen som legater til ansøgning blandt alle landets forfattere, oversættere og illustratorer, hvilket Dansk Forfatterforenings sekretariat har stået for administrationen af. Som følge af et nyt EU-direktiv skal rettighedshaverne nu findes individuelt.  Det kræver, at vi fremover administrerer Autorkontoen på en anden måde. I første omgang vil det betyde færre legater til ansøgning. Til gengæld vil sekretariatet fremover finde rettighedshaverne individuelt. Arbejdet med at finde rettighedshaverne pågår i tre år, hvorefter eventuelle ufordelbare midler vil blive overført til Autorkontoen og som udgangspunkt uddelt via legater efter samme procedure som i dag – dette afhænger dog af fremtidige generalforsamlingsbeslutninger.

Omtalte EU-direktiv betyder i øvrigt også, at medlemmer af foreningen ikke længere vil få fraregnet det hidtidige foreningsbidrag på 6 % af deres udbetalinger fra Copydan Tekst & Node. Endvidere har bestyrelsen i Copydan Tekst&Node besluttet at frigive de såkaldt internationale uanbringelige midler, hvor Tekst&Node i tre år
forgæves har forsøgt at finde de udenlandske rettighedshavere. Disse midler overføres til medlemsorganisationer som bl.a. DFF. Beslutningen skal genforhandles hvert år af Tekst & Nodes bestyrelse. Midlerne skal benyttes til projekter med en skarp ophavsretslig profil. DFF’s bestyrelse besluttede i 2015 at igangsætte forskellige ophavsretslige tiltag herunder bl.a. at lave en hensættelse til at kunne føre principielle ophavsretslige retssager. En del af beløbet blev også allokeret til Autorkontoen. Det er tanken at holde liv i Autorkontoens legater til ansøgning via denne pulje fra 2016 og frem.

Set i lyset af det store pres på og den udvikling ophavsretten står overfor i disse år, har bestyrelsen i 2016 besluttet at allokere en del af de internationale uanbringelige midler til et ophavsretskontor med en ophavsretsansvarlig, der står for det intensiverede politiske lobbyarbejde for danske forfatteres ophavsretslige interesser. Den juridiske del af arbejdet, for eksempel kontraktforhandlinger, vil ske i tæt samarbejde med foreningens jurist, og der er også blevet knyttet et udvalg til indsatsen generelt. Dette optræder som et projekt på balancen – og er derfor håndteret ligesom kursusmidlerne, der også har tilknyttet en stilling. Den del af juristens arbejde, der vedrører sager og forhandlinger, der sker bredt på vegne af alle forfattere, illustratorer og oversættere i Danmark, er også dækket ind her. Igen er det tanken, at restmidlerne overføres til Autorkontoen. ·

Bestyrelsens opfølgning på kontingentomlægning

Fra og med 2017 har Dansk Forfatterforening ikke længere mulighed for via Copydan at opkræve 6 % af medlemmers kopivederlag som supplerende kontingent. Dette skyldes et EU-direktiv. Vi er derfor nødt til at lave kontingentstrukturen om, hvis vi vil bevare foreningens nuværende service og aktivitetsniveau.

Indtil nu har visse af vores medlemmer (dem der modtager kopivederlag for brug af tekster mv.) ud over deres grundkontingent og gruppekontingent bidraget med 6 % af deres Copydan-vederlag til Dansk Forfatterforening. 6 % -bidraget har beløbet sig til ca. 400.000 kr. årligt i det samlede driftsbudget, og denne manglende indtægt er Dansk Forfatterforening fremover nødt til at opkræve via alle medlemmers samlede kontingent.  På generalforsamlingen 2015 blev det besluttet, at hæve grundkontingent med 100 kr. årligt de næste 3 år. Det betød at kontingentet blev vedtaget til 2700 kr. i 2015, og at budgettet i 2016 er lagt an på, at kontingentet hæves til 2800 kr., og det i 2017 hæves til 2900 kr. Det sker efter en længere periode uden stigning i kontingentet. Fra og med 2017 forventer vi så igen at kunne holde kontingentet i ro et godt stykke tid fremover.

Kontingentet er fortsat fradragsberettiget, og det er heldigvis nu muligt igen at trække op til 6000 kr. i kontingent til faglige organisationer fra i skat. Derudover vil medlemmer, der i øjeblikket betaler 6 % af deres Copydan-vederlag til foreningen, fremover modtage det fulde beløb fra Copydan. ·

Udgifter

De fleste udgiftsposter har været budgetteret realistisk. Udgifter til etablering af ny hjemmeside er stort set afholdt inden for budgetrammen. Foreningens arrangementer har været mere udgiftskrævende end først antaget, hvilket for så vidt kun kan hilses velkomment. Udgifter til rejser og kongresdeltagelse har til gengæld været mindre udgiftskrævende end forventet. Vi kan endvidere glæde os over en vunden erstatningssag mod BT, hvilket afspejles i det positive beløb på udgiftskontoen for ekstern rådgivning. Udgifter til foreningens drift har været afholdt inden for budgetrammen, mens der er hensat ekstraordinært 400.000 kr til imødegåelse af nye opgaver med at identificere rettighedshaverne individuelt i forbindelse med udbetaling af Copydan-vederlag. ·

 

Budget 2016

Budgettet for 2016 afspejler på en række poster de nye tiltag, som bestyrelsen har set det nødvendigt at implementere. Hvad broderparten af budgetkonti angår, så holder budgettet sig tæt op ad resultatet for 2015. Der skal knyttes følgende bemærkninger til budgettallene. Der er indkalkuleret en kontingentstigning på 100 kr. til i alt kr. 2.800 kr. årligt. Det er sidste år med indtægter fra 6 % af kopivederlag.

Der er i indtægtsposten lejeindtægter indkalkuleret, at IUM betaler for brug af kontorplads. Der er i budgettet taget højde for en omlægning fra udelukkende legatadministration til at finde individuelle rettighedshavere i Autorkontoen. Udgifter til formandshonorar er øget ekstraordinært med 120.000 kr. under forudsætning af, at der er økonomisk ekstern finansiering af en del af juristens arbejde, der vedrører generel ophavsret på vegne af forfatterstanden. Overordnet gør budgettallene rede for, at de ændringer, som bestyrelsen har måttet tage højde for i 2016, og som ligeledes viser sig i forventningerne til et beskedent underskud på godt 50.000 kr. ·

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte