Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2017

Ved du, hvem din forlægger er?

Det er så selvindlysende, at en kontrakt tydeligt skal angive, hvem parterne er, at parterne ofte glemmer det!

Af Anne Koldbæk, jurist i Dansk Forfatterforening

I mit arbejde med rådgivning om kontraktforhold ser jeg desværre relativt ofte problemer, der skyldes, at forlæggeren ikke er tilstrækkelig godt identificeret på kontrakten til, at forfatteren senere kan finde ud af, hvem der har forfatterens rettigheder, og hvem der derfor skal betale forfatteren royalty.

Følgende tre eksempler er fiktion inspireret af virkelige hændelser.

Eksempel nr. 1:

“Jamen, jeg havde jo mødt Peter på forlagets adresse dengang.”

Forfatteren AA havde i 2000 indgået aftale med forlæggeren Peter Nielsen, der drev PN Forlag fra adressen Industrivej 117A et sted i Storkøbenhavn. Bogen udkom i 2001 og blev udsolgt i 2004. I 2016 ville AA gerne selv genudgive bogen og skulle have sine rettigheder tilbage. Problemet var, at PN forlag var ophørt omkring 2006, og adressen for længst fraflyttet. Alle spor efter ”PN forlag” endte blindt, og der er rigtig mange i Danmark, der hedder Peter Nielsen. Forfatteren havde ikke modtaget nogen betalinger fra forlaget, og derfor havde forfatteren heller ikke noget papir med virksomhedens eventuelle CVR-nummer på. Sporet endte blindt, og forfatteren kunne ikke få sine rettigheder tilbage fra den rigtige Peter Nielsen, fordi ingen kunne finde Peter Nielsen. Ergo kunne bogen ikke genudgives.

Hvis forfatteren havde kunnet finde det CVR-nummer, som Peter Nielsen havde anvendt til at drive sin virksomhed PN forlag, så kunne hun have slået Peter Nielsens daværende folkeregisteradresse op på CVR og haft noget større sandsynlighed for at kunne finde frem til Peter Nielsen.

Sagen illustrerer også en ulempe ved at overdrage rettigheder til forlag drevet i personligt regi, nemlig at rettighederne tilhører personen, og eftersom personen ikke ophører med at eksistere, bare fordi personen ophører med at have aktiv forlagsdrift, så går rettighederne heller ikke automatisk tilbage til forfatteren ved virksomhedens ophør.

 

Eksempel nr. 2:

“Da jeg mødte op på forlagets adresse, stod der nogle helt andre navne på skiltet.”

Forfatteren BB havde indgået forlagsaftale med et forlag ved navn ”Publishing ltd”, der på forlagsaftalen også angav sig med dette navn, en adresse og telefonnummer i Danmark og forlægger Bente Hansen som underskriver. Forlaget havde også fået udstedt ISBN-nummer og udgav flere bøger. På firmaets hjemmeside fremstod firmaet umiddelbart som en dansk virksomhed, alt – bortset fra forlagets navn – stod på dansk, forlaget udgav bøger på dansk til salg i danske boghandler, forlaget havde en dansk adresse, og Bente Hansen kunne træffes via en mail på firmaets domæne og på et dansk mobilnummer.

Alt tydede således på, at der var tale om en dansk virksomhed, som Bente Hansen drev under personligt ansvar. Det eneste, der ikke fremgik af hverken forlagsaftalen eller hjemmesiden, var et CVR-nummer.

BB modtog på et tidspunkt et brev fra forlaget, hvor der stod, at ”Publishing ltd” havde adresse i England. Forlæggeren bekræftede herefter, at det skam var korrekt, at virksomheden var et engelsk firma med begrænset ansvar, jf. ”ltd”, og registreret som sådan i det engelske virksomhedsregister, hvorfor forlæggeren mente, at forlaget ikke var moms- og skattepligtigt i Danmark.

Bente Hansen viste sig i øvrigt at være bosiddende i Sverige, og firmaets adresse i Danmark, der var anvendt ved ISBN-registreringen, var en c/o adresse hos en person, der ikke umiddelbart havde noget med forlagsvirksomheden at gøre.

Forfatteren følte sig grundlæggende utryg ved forlaget, som han nu ikke syntes, han vidste, hvem var. BB var navnlig bekymret for de skattemæssige konsekvenser. Her viste det sig til held for BB, at de engelske myndigheder havde opløst selskabet pga. manglende indberetninger om bl.a. skattemæssige forhold, og derfor kunne BB påberåbe sig, at forlagskontrakten var ophørt, fordi selskabet ikke eksisterede længere, og dermed var rettighederne gået tilbage til BB.

Som det fremgår af eksemplet her, så er en af fordelene ved selskaber, at det kræver en formel juridisk opløsning at lukke et selskab, og opløsningsdatoen registreres i selskabsregistret. Det er dermed nemt at finde ud af, om der er et selskab at gøre et krav på penge i.

At et selskab er lukket, er imidlertid ikke nødvendigvis garanti for, at forlagskontrakten er ophørt, fordi der ikke er nogen kontrakt længere. Det kan nemlig være, at forlagsvirksomheden er videresolgt til en anden virksomhed, før selskabet lukkede.

 

Eksempel nr. 3:

“Jamen, jeg har da indgået forlagsaftale med Tom Tomsen.”

Forfatteren CC indgik i 2012 forlagsaftale med ”Forlaget TT ved forlægger Tom Tomsen”. Forlaget TT blev i 2013 omdannet til ApS og hed nu ”Forlaget TT ApS”. I januar 2015 fik CC et brev fra forlaget XL A/S om, at de var glade for at meddele, at de havde købt forlagsvirksomheden ”Forlaget TT” og herefter ville drive det videre som et imprint under Forlaget XL A/S. En søgning på CVR-nummeret for ”Forlaget TT ApS” viste, at selskabet, der tidligere hed ”Forlaget TT ApS”, nu hed ”Afviklingsselskabet TT ApS”. Tom Tomsen bekendtgjorde i øvrigt i en pressemeddelelse i februar 2015, at Tom Tomsen fremover ville udgive bøger som selvstændig forlægger under forlagsnavnet ”Hr. Tomsen, forlægger”.

CC havde indgået forlagsaftalen med Tom Tomsen på baggrund af et personligt ønske om at arbejde med Tom som forlægger. Han rettede derfor henvendelse til Forlaget XL A/S med henblik på at få en forklaring på, hvor han stod i forhold til sine rettigheder, og i forhold til hvem, der skulle betale den royalty, som CC havde til gode for 2014.

Forlaget XL A/S meddelte, at de havde overtaget alle aktiver i ”Forlaget TT” som overdragelse af forlagsvirksomheden, men ikke hæftede for krav vedrørende tiden før overdragelsen, dvs. at royaltykrav vedrørende 2014 skulle rettes til den gamle forlægger.

CC mente ikke, det kunne passe, at hans rettigheder bare kunne overdrages videre til et nyt forlag, uden han blev spurgt ad først. Forlaget XL A/S henviste til, at ophavsretslovens § 56, stk. 2 siger, at der kan ske videreoverdragelse af ophavsret, såfremt det er sædvanligt eller åbenbart forudsat, og en overdragelse af forlagsvirksomheden som sådan anses for at være sædvanligt eller åbenbart forudsat.

I CC’s kontrakt stod der heldigvis en bestemmelse om, at CC ved overdragelse af forlagsvirksomheden kunne kræve at få forlagskontrakten genforhandlet, og hvis parterne ikke kunne blive enige, så kunne han få sine rettigheder tilbage.

CC fik sine rettigheder tilbage, og royaltyen fik han betalt fra ”Afviklingsselskabet TT ApS”, der var rette kontraktpart i den pågældende royaltyperiode.

Hvis nu ”Afviklingsselskabet TT ApS” var ophørt med at eksistere, hvilket ville fremgå af CVR-registret, skulle der en konkret vurdering af forholdene til for at afgøre, om forfatteren da kunne kræve royaltyafregningen betalt af Tom Tomsen personligt. I den vurdering ville det også være afgørende, hvornår og hvordan hhv. selskabet var blevet dannet og sidenhen opløst, og hvem der havde været ansvarlig ledelse og eventuelt ejer af selskabet i hele perioden. Alt sammen er oplysninger, der fremgår af registreringerne på CVR-nummeret på virk.dk.

Husk CVR-nummer

Dermed er konklusionen, at du skal sørge for at sikre dig, at din forlægger har et CVR-nummer, og at det fremgår af din skriftlige forlagsaftale, når du underskriver den.

Hvis du vil gøre en god gerning for dine kolleger og sådan set også din forlægger (for i de fleste tilfælde skyldes det ikke ond vilje, men manglende opmærksomhed på CVR-nummerets betydning), så bør du gøre din forlægger opmærksom på, at det også er i strid med lovgivningen, hvis en virksomhed ikke tydeligt angiver sit CVR-nummer på fakturaer, royaltyopgørelser, virksomhedens hjemmeside og andre steder med kontaktinformation. ·

 

Find CVR-nummeret

Et CVR-nummer er virksomhedernes personnummer. Det er entydigt og valideret af Staten via NemID. Udstedelse af ISBN-numre valideres ikke ift. NemID, CVR-registret eller Folkeregistret.

Alle virksomheder, der skal afregne skat og moms i Danmark, skal have et CVR-nummer.

Det gælder både selskaber og virksomheder drevet i personlig form. Det er også væsentligt at vide, om ens aftalepart er en fysisk person, der hæfter med hele sin formue, eller et selskab med begrænset ansvar og hæftelse.

Et CVR-nummer har 8 cifre, f.eks. 60761418, som er Dansk Forfatterforening.

Man kan tjekke om en virksomhed har et CVR-nummer, eller om CVR-nummeret stemmer overens med virksomhedens navn og øvrige angivelser på www.virk.dk .

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte