Find oversætter

Opstillede kandidater til bestyrelsen 2019

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 valgt formand, 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres respektive grupper samt 5 repræsentanter valgt ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer.

I ulige år er der nyvalg til de bestyrelsesposter, der besættes ved urafstemning. Kandidaterne konkurrerer om 5 pladser i bestyrelsen og 2 suppleantposter.

I år er følgende kandidater opstillet til bestyrelsen:
Stephanie Caruana, Anne Sofie Hammer, Lars Hauk, Annemette Hejlsted, Kirsten Marthedal, Christine Tjalve, Sanne Udsen, Kaare Øster.

Du kan læse mere om kandidaterne nedenfor.

Stephanie Caruana

Foto af Petra Kleis

Jeg vil være med til en udvikling hos os, så vi både er et holdepunkt for etablerede forfattere og et lyspunkt for nye og for dansk kulturliv, både i undergrunden og på parnasset. Mere ballade, mere champagne – og bedre vilkår for alle medlemmer.

Jeg stiller op for at gøre en endnu større indsats for foreningens medlemmer, for at være med til at bringe ny energi ind i arbejdet for forfattere, illustratorer og oversættere herhjemme.

Vores særlige styrke er både, at vi formår at rumme og tiltrække gode kræfter indenfor så mange felter – og formår at skabe rum, hvor vi sammen kan udfolde nogle faglige og ikke mindst sociale fællesskaber. Dansk Forfatterforening er et ‘hjem’, og der er plads til folk og deres forskelligheder.

Samtidig er vi et fyrtårn, der lyttes til ude i den verden, hvor vores værker udkommer. Vi er med til – i kraft af vores politiske tæft og antal – at sætte kursen for litteraturens vilkår, at præge debatten og indgå i meningsfulde samarbejder.

Men hvis vi ikke bliver ved med at forsøge at indfange os de unge og de kommende forfattere, risikerer vi at miste den styrke, vi har. Vi skal værne om vore mange grupper, vore særpræg – men også slå nogle skæverter, række ud, og invitere ind. Og kommer de ikke til os, skal vi komme til dem.

Mit indtryk er, at bogbranchen ligesom vi gør, på nogle punkter står i et vadested, hvor man på den ene side spejder efter de næste bestsellere, fordi bundlinjen er konge – og på den anden side længes efter litterære nybrud, andre stemmer, noget som læserne ikke vidste, at de savnede. Ord, der ikke er blevet læst før, nye tanker og landskaber.

Der udgives som aldrig før, men levetiden på bøger er kort, branchen kværner hurtigt videre.

Ved at sikre forfattere, illustratorer og oversættere bedre vilkår er vi som forening med at til at skabe rum, ikke bare for medlemmerne, men for at det nye kan opstå.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/stephanie-caruana-4520/

Lars Hauk

Foto af Pernille Hobitz

 

 

 

 

 

Som selvstændig forfatter med eget forlag vil jeg i bestyrelsen bidrage med iværksætterens stemme til gavn for diversiteten og som repræsentant for en ny generation af entreprenante forfattere. Helt i tråd med, at foreningen favner forskellighed.

Bliver jeg valgt ind i bestyrelsen, vil jeg bidrage med et ny sæt øjne. Øjne, der ser på den danske litterære scene og på litteraturens position i samfundet fra et skrivebord, hvor jeg båder skriver og udgiver egne romaner. At min debutroman blev shortlistet som en af ti finalister til BogForums Debutantpris 2016, og at jeg udgav den på eget forlag, har i nogen grad gjort mig til en case som ‘selvudgiveren’, der trådte ind i det gode selskab.

Med afsæt i dette ønsker jeg at repræsentere en ny og anderledes forfatterstemme i bestyrelsen.

Dansk Forfatterforening har rundet de 125 år. Det er en bemærkelsesværdig og kraftfuld præstation, men givetvis også en præstation, der hviler på evnen til at følge med tiden. I den sammenhæng bør foreningen ikke tøve med at forholde sig til den brydningstid, som vi forfattere og litteraturen står i. Bestyrelsen gør klogt i at se fremad med et modigt blik snarere end at skue bagud efter de gode gamle dage på parnasset. Alt er i forandring, og det forandringsmønster er jeg en del af. Det vil præge mine indspark i bestyrelsen.

Jeg anerkender fuldt ud, at selvudgiver-tsunamien er et problembarn. For er moster Ernas erindringer fra fyrre års liv i kolonihaven litteratur, blot fordi hun har givet dem et ISBN-nummer? Sandsynligvis ikke. Det efterlader bogbranchens aktører – og velsagtens også Dansk Forfatterforening – i vildrede. For hvad gør vi med denne omsiggribende sump af udgivelser? Én ting er sikkert: vi hverken kan eller må vende det blinde øje til.

Fremad. Med løftet blik og navigatørens evne til at afstikke en kurs.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/lars-hauk-4851/

Kirsten Marthedal

Foto af Nanna Gyldenkærne

 

 

 

 

 


Jeg vil styrke samarbejder, opsætte begivenheder, som samler os kollegialt, skaber 
forståelse for vores organisation og viser litteraturens potentialer og værdi i samfundet. Fra 2016 har jeg været repræsentant for lyrikergruppen. Fra 2017 næstformand.

Hvor er foreningen særlig stærk og hvad kunne vi gøre bedre?
Dansk Forfatterforening har mange aktive medlemmer, som frivilligt engagerer sig på foreningens og litteraturens vegne. Vi sidder i udvalg, i styrelser, som repræsentanter i andre organisationer, løser ad hoc projekter, opsætter sammenkomster og bidrager med gode samarbejder og initiativer. Dette medlemsengagement, som i høj grad er spundet op på og sikret via foreningens struktur, ser jeg som en uvurderlig styrke. Det giver rum for litteraturens bredde, og er med til at holde hånden under den polyfoni af stemmer litteraturens skrivende og tegnende gør tilsammen.

Jeg ønsker vi i bestyrelsen får talt om, hvordan vi styrker det kollegiale fællesskab og frivilligheden i vores forening. Vi skal sikre de rette rammer og vilkår, når aktive medlemmer yder til litteraturens og foreningens bedste. Vores faggrupper skal have rammer og vilkår, som sikrer foreningen aktualitet og faglige flagskibe.

Udfordringer!
Foreningens opgave er at bygge nye veje for at bevare rettigheder tidligere generationer har bygget op. Markedet har endnu ikke fundet sine ben siden staten opgav de faste priser, og lige om lidt er det forventeligt, at tech-giganten Amazon slår sig ned i Norden. Forfatternes aftalevilkår og ytringsfriheden er under pres, og bogbranchens humanistiske værdisæt ofres i jagten på hurtig profit. I mit forudgående bestyrelsesarbejde har jeg lagt vægt på international kontakt, ikke mindst sparring med vores nordiske kollegaer.

De politiske vinde blæser også over bibliotekerne og dermed også forståelsen for litteraturen, dens rolle og funktion i samfundet. ”Er litteratur nu så vigtig, at den skal fylde landets største samfundsinstitution?” spørger danske politikere. Som valgt til repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening 2018 – 2021 er jeg med i indsatsen for en national læsestrategi, der skal give de danske politikere en forståelse for læsning og litteratur som en uundværlig værdi i et demokratisk samfund.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/kirsten-marthedal-4673/

Sanne Udsen

Foto af Henrik Hildebrandt

Jeg er både fagbogs- og romanforfatter og har siddet i bestyrelsen siden 2016 og været kasserer siden 2017. Jeg er optaget af forfatteres levevilkår og rettigheder i forhold til forlag og de nye udgivelsesmuligheder. Jeg er uddannet cand.polit og PhD.

Som kasserer har jeg været særligt optaget af at sikre Forfatterforeningens fremtidige økonomi, der desværre har været udsat for store ændringer de senere år. Derudover mener jeg, det er af afgørende betydning at fastholde, at alle forfatteres interesser skal varetages af foreningen. Selv om vi skriver i forskellige litteraturformer og i forskellige genrer, så er vi fælles om det at være forfatter – uanset hvad og for hvem vi skriver. Jeg er selv både faglitterær og skønlitterær forfatter og kender derfor til områdernes forskellige udfordringer og finder det vigtigt, at der skal være dansksproget litteratur inden for alle genrer. Uanset type og genre er det at være forfatter et ensomt foretagende og at være sammen med andre i samme situation er ofte meget inspirerende.

Mit overordnede mål med at engagere mig i bestyrelsesarbejdet
Jeg ønsker fortsat at kunne bidrage til foreningens arbejde i forhold til medlemmerne og omverdenen, samt ikke mindst medvirke til at sikre fortsat stabilitet i Forfatterforeningens økonomi.

Rollen, som foreningen efter min mening spiller i dag
Foreningen har en vigtig rolle i forhold til medlemsrådgivning og i forhold til arrangementer og initiativer, der tjener til faglig og social inspiration for medlemmerne, og som varetager af forfatteres interesserer over for Kulturministeriet, kunststøtteordninger, og udefrakommende tiltag.

Hvad foreningen efter min mening kunne gøre bedre
At foreningen rummer alle former for forfattere er en stor styrke. Endnu mere fokus på aktiviteten på sociale medier og sikring af rettigheder ved udgivelse på nye platforme.

De største udfordringer for bogbranchen pt.
Af udfordringer ser jeg bl.a. sikring af forfatteres rettigheder og honorering ved implementering og overholdelse af direktiver og traktater, som ikke altid tager højde for at beskytte forfatternes og forlagenes intellektuelle rettigheder, samt de særlige udfordringer for forfattere i form af nye aflønningsformer, som ofte er ret uigennemskuelige.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/sanne-udsen-3817/

Anne Sofie Hammer

Foto af Alexander Banck-Petersen

I de seks år, jeg har siddet i BU-styrelsen, har jeg arbejdet for at skabe et stærkt fagligt og socialt miljø, hvor vi kan lære af hinanden både kreativt, økonomisk og menneskeligt. Det er det arbejde, jeg nu ønsker at fortsætte i hovedbestyrelsen.

Jeg vil gerne styrke de sociale bånd og samarbejdet på tværs af grupperne
For mig er det sociale og det faglige fællesskab tæt forbundet. Jo bedre vi kender hinanden på kryds og tværs af foreningen, jo mere respekt og forståelse får vi også for hinandens arbejdsvilkår og de enkelte gruppers særlige faglige og rettighedsmæssige udfordringer. Og jo bedre vi står sammen – også i kampe som primært vedrører enkelte af grupperne – jo stærkere en stemme får vi. Derfor har kurser, middage, skriveophold og fyraftensmøder også altid en vigtig funktion som en måde at styrke vores uformelle netværk på.

Jeg vil gerne gøre Dansk Forfatterforening mere synlig som stemme i den offentlige debat
Det er svært at blive hørt som forening. Vores stemme drukner tit i debatten. Men det betyder ikke, at vi skal holde op med at prøve. Vi skal både påvirke indefra ved at sidde med i faglige og politiske udvalg, og vi skal påvirke udefra ved at skrive debatindlæg og snakke med journalister og i det hele taget være opmærksomme på, hvor der er mulighed for at få taletid. Det arbejde vil jeg rigtig gerne deltage i og være med til at styrke.

Jeg vil gerne bakke op om det vigtige arbejde med at sikre vores rettigheder
Vi er så heldige i foreningen at have en formand, som arbejder benhårdt på at sikre vores rettigheder, både som selvstændige og som faggruppe eller stand. Det er et af de områder, hvor der i øjeblikket står nogle kampe, som bliver afgørende for vores levevilkår fremover, og jeg synes, det er vigtigt, at formanden har en stærk og engageret hovedbestyrelse i ryggen. Sådan en hovedbestyrelse vil jeg gerne være med til at skabe.

Kort om mig
Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og pædagogik og har tidligere arbejdet som tekstforfatter, projektleder og konceptudvikler. Jeg har været medlem af Dansk Forfatterforening siden min debut i 2010, og jeg har siddet i BU-styrelsen siden 2013 og i BogForums Rådgivende Messeudvalg siden 2014.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/anne-sofie-hammer-4075/

Annemette Hejlsted

Foto af Jens Peter Nielsen

 

 

 

 

 


Mit motiv for at stille op til bestyrelsen er, at jeg her kan bidrage til at forbedre vores vilkår som forfattere ved at arbejde for at højne litteraturens anseelse og hermed vores status som forfattere.

Dansk litteratur er et stort kulturelt aktiv, der bidrager afgørende til at gøre vores moderne demokratiske samfund levende og dynamisk. Igennem litteraturens stemmer forhandler vi vores kulturelle værdier. Dansk litteratur er derfor en kulturel drivkraft. I de senere år har litteraturen mistet terræn. Bøgerne har forladt samfundsbærende og -udviklende institutioner som biblioteker og skoler, samtidig anmeldes og omtales de i stadig mindre grad i medierne. Jeg stiller op til Dansk Forfatteforenings bestyrelse, fordi jeg tror på, at jeg gennem bestyrelsen kan arbejde aktivt for, at litteraturen opnår den status som den fortjener.

Dansk Forfatterforening er i min optik et stærkt kort i kampen for litteraturens og forfatternes status, fordi foreningens medlemmer udgør et solidt fagligt fællesskab, der nyder stor anerkendelse og troværdighed også udenfor foreningen.

I arbejdet for bedre forhold for os som forfatterne og en højnelse af litteraturens status bør Dansk Forfatterforening knytte endnu stærkere bånd til forfatterforeninger i udlandet. Efter min mening kan de ikke gå hurtigt nok med at få oprettet et internationalt udvalg i Dansk Forfatterforening, der kan skabe et netværk med alverdens forfatterforeninger og fungere som en åbning mod vores omverden.

Digitaliseringen af litteraturen er efter min mening den absolut største udfordring. Udfordringen af ophavsrettigheder, forringelser af honoreringer og udhuling af vores mulighed for at leve af vores forfattervirksomhed skal fortsat tages op. Derudover mener jeg, at Dansk Forfatterforening skal gå aktivt ind i kampen for en bredere anerkendelse af litteraturens samfundsmæssige betydning.

Jeg skriver litteratur om litteratur og har været medlem af Dansk Forfatterforening siden 2012. De sidste to år har jeg været medlem af F-styrelsen. Som styrelsesmedlem har jeg deltaget aktivt i flere af foreningens udvalg bl.a. Bladudvalget, Kursusudvalget og Legatudvalget.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/annemette-hejlsted-4343/

Christine Tjalve

Foto af Lars Bahl

Jeg er skønlitterær forfatter, næstformand i s-styrelsen og har i flere sammenhænge været med til at sætte litteraturen på dagsordenen. Jeg vil arbejde for, at vi går forrest og viser, hvad ord og billeder kan, og hvorfor samfundet har brug for os.

Foreningen gør et enormt arbejde med at påvirke lovgiverne, ha’ hånd i hanke med f. eks. en ny bibliotekslov og påvirke politikerne i alt, hvad der vedrører vores fag. Vejledning og rådgivning i forhold til kontrakter og andre juridiske forhold er en anden af foreningens livsnerver, ligesom ny inspiration gennem kurser og andre faglige arrangementer er vitale dele af foreningen. Måske kunne vi knytte tættere bånd til nordiske og udenlandske søsterorganisationer, lade os inspirere og udveksle erfaringer på tværs af landegrænser og blive endnu stærkere.

Jo synligere vi er som forening, som ord og billedmagere, jo nemmere er det at påvise, at vi har en naturlig plads ved det politiske forhandlingsbord. I en tid, hvor ophavsret næsten er et fyord, hvor alle kan skrible et par linjer, uploade fotos eller grafik på de sociale medier, er det vigtigt, at foreningen sætter fokus på, at kunsten kan noget andet og mere. Hvem er Danmark? hvor forfattere kommer ud i landet og skriver eller tegner om det og dem de møder, er et eksempel på det allerbedste ved DFF. Projektet har skabt opmærksomhed og brudt nye veje i mødet mellem virkelighed og kunst, og den type projekter skal vi have flere af.

Jeg er skønlitterær forfatter, cand. mag., har skrevet en historisk børnebog, lavet undervisningsmateriale, skrevet fagtekster og oversat til og fra dansk, så jeg har haft fingrene i mange af de fagområder, som foreningen dækker. Det, at vi skræver så bredt, er netop en af foreningens store forcer, fordi vi inspirerer hinanden på kryds og tværs. Som næstformand i den skønlitterære styrelse og aktivt medlem siden 2012 har jeg bl.a. været med til at arrangeret Blæst omkuld af ord i Ørstedparken, Kulturnat og Ud af huset, hvor styrelsen besøger medlemmerne rundt i landet. Som bestyrelsesmedlem i Litteratour har jeg været med til at bringe forfattere og illustratorer ud i landet, jeg var med i kommunikationsudvalget fra først til sidst, og nu vil jeg gerne være med i hovedbestyrelsen.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/christine-tjalve-4017/

Kaare Øster

For mig er koblingen mellem analog/digital helt central at få styr på.  Jeg vil arbejde for øget samspil mellem foreningens forskellige grupper og at gøre det mere attraktivt at være medlem af foreningen – uanset om du bor i Øst- eller Vestdanmark.

Efter min første periode i bestyrelsen stiller jeg gerne op til en periode mere. Jeg er fra den faglitterære gruppe, hvor jeg er næstformand i styrelsen – og jeg håber at kunne anvende mine erfaringer til gavn for alle i foreningen.

Mine mål med at indgå i bestyrelsen
Vi er en lille forening – og skal udnytte gruppernes forskellige kvalifikationer; fx i forhold til en dialog med forlag og organisationer for at sikre anstændige arbejdsvilkår under nye og ændrede produktionsvilkår.

Produktionsvilkår der – sammen med nye muligheder for fx udgivelser og salgskanaler – kan betyde, at mange ikke umiddelbart overvejer at blive medlem af foreningen. Fx lærebogsforfattere på forskellige niveauer. Der er brug for mere synlighed og flere nye medlemmer for at give foreningen øget vægt i debatten.

Jeg bor i Jylland – og mener, det er særdeles vigtigt at hverve nye medlemmer fra hele landet for at holde gang i en lille men sund forening. Fx kan projektet Hvem er Danmark? være med til dette. Der er brug for flere medlemstilbud i såvel Øst- som Vestdanmark. Konkret kunne det ske via et intensiveret samarbejde med fx foreningens interessegrupper i Storstrøm og i Aarhus.

Det digitale område skal følges nøje, og nye betingelser for arbejdsopgaver, kontrakter og honorarordninger skal der fortsat arbejdes strategisk på ift. samarbejde med producenter. På læremiddelområdet har statslige tilskud til kommunernes indkøb gennem en årrække ensidigt prioriteret digitale læremidler, og en dialog med ministeriet om dette bør fortsættes.

Bogbranchens udfordringer
Bogbranchen er midt i en forandringsproces, hvor digital omstilling sidder for bordenden. Noget, der jo berører både skøn- og faglitteratur. Som forening skal vi være med til at styre udviklingen i forsyningskæden – ikke mindst for os som uundværlige leverandører og professionelle formidlere. Samtidig med, at vi som forfattere, oversættere og illustratorer fortsat skal sikres anstændige honorar- og arbejdsforhold under de nye vilkår.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/kaare–ster-2793/

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte