Find oversætter

Trangslegater

Her finder du relevant information om trangslegater – legater der kan søges, hvis ansøger er i økonomisk nød

 

Den Sociale Autorkonto

Af de såkaldte uanbringelige midler fra Copydan, der udgør Autorkontoen, kan en mindre del anvendes til akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation.
Legatet kan ikke søge, hvis ikke man tidligere har udgivet bøger. Man skal have udgivet mindst 1 bog på et forlag med en uafhængig redaktion, eller ens bog skal stå på mindst 10 biblioteker.
Det er et såkaldt trangslegat, hvorfor støtte kun kan ydes efter en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang. Legatet beskattes som almindelig indtægt.
Bag Den Sociale Autorkonto står Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening. Til ansøgning anvendes dette ansøgningskema .

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en akut situation, der påvirker ens økonomiske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene fordi ens indtægt er lav. Ansøgningerne behandles på Dansk Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

Dansk Forfatterforenings Understøttelsesfond og Ellen og Nilssons legat

Legatmidlerne uddeles til primært efterladte enker og enkemænd efter forfattere og
sekundært til afdøde forfatteres efterladte børn og/eller andre efterladte og
at yde støtte til en langvarigt syg og økonomisk trængende forfatter. Legatet beskattes som almindelig indtægt

I ulige år er der uddeling fra Understøttelsesfonden og i lige år fra Ellen og Nilssons legat.  Hold øje med frister og ansøgningskrav i Forfatteren og her på hjemmesiden.

Forfatteren Axel Thomsens enkelegat

Legatets formål er at yde enker efter egentlige skønlitterære forfattere herunder lyrikere
økonomisk støtte. Legatet kan altså ikke tildeles enker efter forfattere, hvis hovedsagelige
produktion har bestået i underholdningsromaner/digtsamlinger uden virkelig æstetisk værdi.
Der skal ved legatuddelingen lægges mere vægt på, om vedkommende kæmpede for noget
livsværdifuldt i sin produktion, end om han opnåede alm. anerkendelse. Ansøgerne skal ved
ansøgning dokumentere, at der er trang tilstede. Enker, der skønnes at have haft særlig
betydning for deres afdøde mands produktion, bør under i øvrigt lige forhold foretrækkes.
Legatet kan ikke tildeles enker som senere har indgået nyt ægteskab.

Der uddeles én gang om året, med ansøgningsfrist i oktober. Legatet er omfattet af ligningsloven §7. stk. 21. og er skattefrit op til 15.200 kr.

Hold øje med frister i Forfatteren og på hjemmesiden.

Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond

Fondens formål er at yde hjælp til syge, synshandicappede og ældre personer. Det præciseres i fundatsen, at hjælp ”til enkeltpersoner må kun ydes til trængende personer og kun i tilfælde, hvis det ikke er muligt at opnå hjælp fra det offentlige, eller hvor hjælpen fra det offentlige ikke er tilstrækkelig. Der kan ikke ydes hjælp i sådanne tilfælde, hvor ydelsen vil medføre nedsættelse eller bortfald i hjælpen fra det offentlige.”

Ansøgninger indsendes efter den 1. april og inden den 1. september. Der ansøges via et skema, som kan hentes på fondens hjemmeside.

 Gudrun og Johannes Lehmanns legat

Legatetet formål er yde hjælp til værdige trængende, der har kendt bedre dage.

Ansøgningskrav tæller: udfyldt ansøgningsskema, der overholder fristen for indsendelse, alder over 40 år, oplysning om baggrund/tidligere stilling, medsendt dokumentation i form af kopi af seneste årsopgørelse og af forskudsopgørelse for indeværende år.

Ansøgningsfrist er d. 15. september, og ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan rekvireres på legatets hjemmeside.

Den Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse

Der ydes bl.a. hjælp til enlige forsørgere, og unge kunstnere (under 40 år). Ansøgninger kan kun indgives til Stiftelsens assisterende sekretær Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk), c/o Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. Der findes ikke noget ansøgningsskema eller ansøgningsfrist.

Læs mere på deres hjemmeside.

Anna E. Munchs legat

Legatet uddeles til kvindelige billedkunstnere og forfattere, der er fyldt 50 år på ansøgningstidspunktet, og som har behov for økonomisk støtte.

Ansøgerne skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere deres arbejde.

Læs mere på deres hjemmeside

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond

En støttemulighed for “ældre, trængende kunstnere.”

Ansøgningsfrist d. 1. juli i ansøgningsåret.

Læs mere på deres hjemmeside

 

 

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte