Find oversætter

Illustratorers forlagskontrakter

Illustrationer

Forlagskontrakter om illustrationer til bøger vedrører som regel enten børne- eller ungdomsbøger eller undervisningsmateriale til børn og unge.

Der kan også forekomme forlagskontrakter om andre former for udgivelser.

Forlagskontrakter om illustrationer af børne- og ungdomsbøger

En illustreret børne- eller ungdomsbog kan blive til som følge af et samarbejde mellem forfatter og illustrator. I så fald er der tale om et værk, hvor tekst og illustrationer hører uløseligt sammen. Det skal forlagsaftalen tage højde for, så rettigheder til tekst og illustration så vidt muligt følges ad, og honoreres afbalanceret i forhold til hinanden. Et grundlæggende princip ift. den afbalancerede fordeling af vederlag er illustrationsgraden ift. teksten.

I mange tilfælde vil udgangspunktet for en illustreret børnebog være, at forfatter og illustrator regnes som lige betydningsfulde og at vederlag og rettigheder skal være fordelt nogenlunde 50/50. Der er dog grundlæggende sædvane for, at illustratoren modtager en større grundbetaling end forfatteren får i forskud. Begge dele modregnes dog i royalty, så det udligner sig med tiden.

Fordelingen kan dog være anderledes, og det er en god idé, at forfatter og illustrator på forhånd afstemmer deres forventninger til samarbejdet, herunder fordelingsprocenten og deres ønsker til kreditering på forside og i titelblad/kolofon, da dette kan have betydning for efterfølgende indtægter, herunder biblioteksafgiften. Det skal dog understreges, at fordelingen af biblioteksafgift ikke afgøres ved aftale mellem forfatter og illustrator, men alene ud fra værkets katalogisering i Nationalbibliografien. Blandt andet derfor er det vigtigt at aftale, hvordan forfatter og illustrator krediteres i værket.

I andre tilfælde har forfatteren skrevet teksten med henblik på, at den skal illustreres uden at have en specifik illustrator i tankerne. Forfatteren kan komme med forslag til illustrator, men det er forlaget, der vælger og indgår aftalen med illustrator.

Her kan der være større forskelle i kontrakterne mellem hhv. forfatter og forlag, og illustrator og forlag, og forfatter og illustrator har sjældent indflydelse på hinandens vilkår og kender dem måske heller ikke i detaljer.

Læs mere i Dansk Forfatterforenings anbefalinger: Grundlæggende principper for sikringen af illustratorers ophavsret 

Illustrationer til undervisningbrug, portaler og andre samleværker

Illustrationer bruges i mange lærebøger og digitale undervisningsportaler især til grundskolen. Dengang undervisningsmateriale kun udkom i trykt form, var det nemmere for både forlag og illustrator at vurdere omfanget af brugen i forhold til vederlagets størrelse, og det var derfor også nemmere for illustratoren at argumentere for, hvilke udgaver og oplag det ved udgivelsen udbetalte honorar omfattede, og hvornår en genudgivelse eller genoptryk skulle udløse nyt honorar.

Digitale undervisningsmaterialer er helt anderledes end trykt materiale. Omfanget af indholdet kan være mange gange større end en trykt bog og brugerstrukturen er også helt anderledes. Potentialet i materialet kan være svært at forudsige, både for forlaget og for illustratoren. Mange forlag foretrækker at betale engangshonorarer for illustrationer til digitalt undervisningsmateriale. Engangshonorarer er urimelige, hvis der er misforhold mellem betalingen til illustrator og den efterfølgende brug af værket.

Urimelige aftaler kan forebygges ved at begrænse omfanget af den brug, som engangshonoraret dækker.

Se Illustratorgruppens anbefalinger hertil her: http://illustratorgruppen.dk/priser/

Dansk Forfatterforening mener at det er urimeligt at frikøbe alle rettigheder til brug af illustrationer i andre værker, end dem de er skabt til.

Er der tale om bestilling af en eller flere enkeltstående bidrag til et større samleværk med mange bidragsydere, så læs vores principper for levering af bidrag her.

Illustrationer til andre bogudgivelser

Kunst har ingen grænser og derfor kan illustrationer indgå i andre genrer, herunder lyriske værker, fagbøger, skønlitteratur for voksne. Kontrakterne herom skal i høj grad være specifikt tilpasset den individuelle situation. Er du medlem af Dansk Forfatterforening kan du få individuel rådgivning hos DFF’s jurist.

Der kan søges inspiration til kontrakten i principperne i de af Illustratorgruppen udarbejdede leveringsbetingelser fra 2003, se her: Illustratorgruppens leveringsbetingelser

Er digitale genudgivelser omfattet af ældre forlagskontrakter?

Ved genudnyttelse af illustrationer, der er skabt og første gang udgivet for år tilbage, er såvel illustrator som forlag nødt til at kigge på kontrakten eller de vilkår, som blev indgået for brugen dengang.

Er der tale om et værk og en forlagskontrakt, der er så gamle, at digital udnyttelse slet ikke er med i kontrakten, eller der er tvivl herom, så er man nødt til at indgå en ny aftale, evt. som tillæg til forlagsaftalen. Medmindre det tydeligt fremgår at digitale rettigheder er overdraget til forlaget, så tilhører de stadig illustratoren, jf. specialitetsprincippet i ophavsretslovens § 53, stk. 3.

Ældre vejledninger om kontraktvilkår

I 2014 udformede DFF’s Illustratorgruppe en tjekliste til e-bogskontrakter for illustratorer. Den følger i en lettere opdateret version her, idet det dog påpeges, at der primært er tale om et dokument af relevans for forståelsen af ældre forlagsaftaler: Tjekliste

I 2003 udformede Forlæggerforeningen (nu Danske Forlag) ensidigt to standardkontrakter på illustratorområdet. Illustratorgruppen gennemgik efterfølgende kontrakterne og udfærdigede kritiske bemærkninger med forslag til ændringer. Det vides ikke hvor mange og hvilke forlag, der har anvendt standardkontrakterne eller dele heraf.

Der er pt. kun en af kontrakterne tilgængelig i elektronisk form med Illustratorgruppens bemærkninger, den kan ses her: Standardkontrakt

/Dansk Forfatterforening 2020

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte