Find oversætter

Oversættere

Her finder du information om honorarer og takster vedrørende oversættelse

Her finder du information om honorarer og takster vedrørende oversættelse. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at alle anbefalinger tilbydes på baggrund af de seneste årtiers gradvise liberalisering af bogmarkedet, hvilket indebærer konkurrenceretslige restriktioner. Det er således ikke muligt for Dansk Forfatterforening at operere med bindende takstaftaler.

Hvis du vil danne dig et overblik over, hvilke honorarstørrelser der anses som normale inden for området lige nu, kan du gå ind på Oversætterrådgivningen.

Beregning af honorar

Honoraret for oversættelse af en litterær tekst bør fastsættes på baggrund af omfanget af den konkrete opgave. Den mest gængse måde at beregne honoraret på er at tage udgangspunkt i antal normalark i den oversatte tekst. Ved et normalark eller et forlagsark forstås 16 sider à 2.000 typeenheder (inkl. mellemrum) pr. side, dvs. 32.000 enheder.

I nogle tilfælde opereres der desuden med pris per 1000 typeenheder (inkl. mellemrum), og sommetider kan der være tale om enhedspris for hele værket. Det bør altid tydeligt fremgå af kontrakten, hvilken beregningsmodel der lægges til grund.

Tidligere kontraktmodeller

Modelaftalen indgået i 1980 mellem Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen er ikke bindende længere, da den blev opsagt af Forlæggerforeningen i begyndelsen af 1990’erne. Men den bruges fortsat som udgangspunkt. Vær opmærksom på, at taksterne ikke er ajourført. Modelaftalen bygger på en manuel optælling af den oversatte tekst, men mange forlag vælger at foretage en elektronisk optælling. Det bør fremgå tydeligt af kontrakten, hvilken optællingsmetode der benyttes.
Se modelaftalen her.

Skønlitteratur

Ved indgåelse af aftale om oversættelse af et skønlitterært værk kan oversætteren tage udgangspunkt i tekstens sværhedsgrad, opgavens hastende karakter, oversætterens særlige viden og kvalifikationer (pædagogisk formidling) etc.   En teksts sværhedsgrad kan defineres ud fra følgende kriterier: tekstens faglige niveau (terminologi, research, behov for konsulentbistand etc.) tekstens litterære niveau (teksttype, pastiche/humor, specielle miljøer, fortolkning etc.) tekstens sprogleje (slang, middelaldersprog etc.).

I tvivlstilfælde kan oversætteren kontakte Dansk Oversætterforbunds kontraktrådgivning.

Lyrik

Ved fastsættelse af honorar for oversættelse af lyrik kan oversætteren f.eks. overveje sværhedsgraden i forhold til prosaoversættelser.

Faglitteratur

Dansk Forfatterforening anbefaler, at man som oversætter fastsætter sit honorar for oversættelse af en faglitterær tekst på baggrund af omfanget af den konkrete opgave. Ved indgåelse af aftalen kan oversætteren tage udgangspunkt i tekstens sværhedsgrad, opgavens hastende karakter, oversætterens særlige viden og kvalifikationer (pædagogisk formidling) etc.

Lydbogsaftale for oversættere

Med virkning fra 1. juli 1993 blev der indgået aftale med Forlæggerforeningen på området. Aftalen indebar, at oversætteren som minimum skulle have et honorar på 17 pct. af, hvad en nyoversættelse ville koste, forstået på den måde, at man tog udgangspunkt i oversætterens aktuelle arkpris. Denne aftale er dog opsagt af Forlæggerforeningen/Danske Forlag med ophør ved udgangen af 2010. Der eksisterer ikke nogen ny aftale.

Fra dansk til fremmedsprog

Når aftalen indgås, bør oversætteren være opmærksom på, hvilke ekstra honorarer der bør aftales for anden brug af oversættelsen – f.eks. genudgivelser, billigbogsudgaver, bogklubudgivelser, antologier, radio og TV, lydbøger, Internet mv.   Det er tilrådeligt på forhånd at undersøge prisniveauet og de kontraktlige forhold i det pågældende land, hvis sprog der skal oversættes til.

 

Takster for statsautoriserede translatører og andre tolke med tilsvarende videregående sproglig uddannelse inden for Justitsministeriets område

Pr. linje à 60 enheder (inkl. mellemrum):

Almindelig tekst: 22,80 kr.

Svær tekst: 24,40kr.

Timetakst pr. påbegyndt time: 562,50 kr.

Bekræftelseshonorar pr. opgave: 214,25 kr.

De øvrige vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område er at finde på Justitsministeriets hjemmeside eller kan rekvireres i Dansk Forfatterforenings sekretariat.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte