Find oversætter

Oversættere

Her finder du information om honorarer og takster vedrørende oversættelse

Honoraret for oversættelse af en litterær tekst bør fastsættes på baggrund af omfanget af den konkrete opgave. En måde at beregne honoraret på kan være at tage udgangspunkt i antal normalark i den oversatte tekst. Ved et normalark forstås 16 sider à 2.000 typeenheder pr. side, dvs. 32.000 enheder.

Modelaftalen indgået i 1980 mellem Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen er ikke bindende længere, men kan fortsat bruges som udgangspunkt. Vær opmærksom på at taksterne ikke er ajourført. Modelaftalen bygger på en manuel optælling af den oversatte tekst, men mange forlag vælger at foretage en elektronisk optælling. Det bør fremgå tydeligt af kontrakten, hvilken optællingsmetode der benyttes.
Se model aftalen her.

Manuel optælling

Antal normalark i en tekst beregnes således:   1) Det gennemsnitlige antal enheder (inkl. tal, tegn og ordmellemrum) på en fuld linje ganges med antallet af linjer på en fuld side. 2) Det herved fremkomne tal ganges med det samlede antal sider, hvorved fås antallet af enheder i teksten. 3) Dette tal divideres med 32.000 Der kan ske fradrag for halve eller hele blanke sider ved kapitelafslutninger og lignende.   Som helt blanke sider kan i den forbindelse henregnes friblade, hvor der kun står en afsnitsbetegnelse eller lignende. En side med påbegyndt tekst regnes for mindst en halv side. En side hvor teksten når ned over midten af siden, regnes for en hel side. Der sker ikke fradrag for ikke fuldt afsluttede linjer ved slutningen af afsnit eller lignende.

Elektronisk optælling

Dansk Oversætterforbund anbefaler følgende metode til elektronisk optælling, som gennemsnitligt giver samme resultat som den manuelle optælling:

1) Antal enheder inkl. mellemrum i teksten optælles ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammet. Hvis programmet kun kan optælle antallet af enheder ekskl. mellemrum, kan man til dette antal lægge antallet af ord i teksten og herved få et tal svarende til antal enheder inkl. mellemrum.

2) Til det fremkomne tal lægges 20 pct.

3) Det herved fremkomne tal divideres med 32.000.

Skønlitteratur

Ved indgåelse af aftale om oversættelse af et skønlitterært værk kan oversætteren tage udgangspunkt i tekstens sværhedsgrad, opgavens hastende karakter, oversætterens særlige viden og kvalifikationer (pædagogisk formidling) etc.   En teksts sværhedsgrad kan defineres ud fra følgende kriterier: tekstens faglige niveau (terminologi, research, behov for konsulentbistand etc.) tekstens litterære niveau (teksttype, pastiche/humor, specielle miljøer, fortolkning etc.) tekstens sprogleje (slang, middelaldersprog etc.).

I tvivlstilfælde kan oversætteren kontakte Dansk Oversætterforbunds kontraktrådgivning.

Lyrik

Ved fastsættelse af honorar for oversættelse af lyrik kan oversætteren f.eks. overveje sværhedsgraden i forhold til prosaoversættelser.

Faglitteratur

Dansk Forfatterforening anbefaler, at man som oversætter fastsætter sit honorar for oversættelse af en faglitterær tekst på baggrund af omfanget af den konkrete opgave. Ved indgåelse af aftalen kan oversætteren tage udgangspunkt i tekstens sværhedsgrad, opgavens hastende karakter, oversætterens særlige viden og kvalifikationer (pædagogisk formidling) etc.

Lydbogsaftale for oversættere

Med virkning fra 1. juli 1993 blev der indgået aftale med Den danske Forlæggerforening på området. Aftalen indebar at oversætteren som minimum skulle have et honorar på 17 pct. af, hvad en nyoversættelse ville koste, forstået på den måde, at man tog udgangspunkt i oversætterens aktuelle arkpris. Denne aftale er dog opsagt med ophør ved udgangen af 2010. Der eksisterer ikke nogen ny aftale.

Fra dansk til fremmedsprog

Når aftalen indgås, bør oversætteren være opmærksom på, hvilke ekstra honorarer der bør aftales for anden brug af oversættelsen – f.eks. genudgivelser, billigbogsudgaver, bogklubudgivelser, antologier, radio og TV, lydbøger, Internet mv.   Det er tilrådeligt på forhånd at undersøge prisniveauet og de kontraktlige forhold i det pågældende land, hvis sprog der skal oversættes til.

Takster for statsautoriserede translatører og andre tolke med tilsvarende videregående sproglig uddannelse inden for Justitsministeriets område

Pr. linie à 60 enheder (inkl. mellemrum):

Almindelig tekst: 22,80 kr.

Svær tekst: 24,40kr.

Timetakst pr. påbegyndt time: 562,50 kr.

Bekræftelseshonorar pr. opgave: 214,25 kr.

De øvrige vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område er at finde på Justitsministeriets hjemmeside eller kan rekvireres i Dansk Forfatterforenings sekretariat.

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte