Find oversætter

Generelt om forlagskontrakter

Som medlem af Dansk Forfatterforening kan du altid kontakte foreningens advokat med spørgsmål eller for at få gode råd i forbindelse med din forlagsaftale.

Dansk Forfatterforening anbefaler, at man som ny forfatter/oversætter/illustrator kun sender sit manuskript til et forlag ad gangen. Det anbefales i den sammenhæng, at man sætter en svarfrist inden for hvilken forlaget skal vende tilbage, før man henvender til et nyt forlag. Endvidere bør man som forfatter nøje overveje hvilke(t) forlag, der er mest relevant og bedst egnet til at udgive det pågældende værk.

Faldgruber i forlagskontrakter

Før man skriver under på en forlagsaftale, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i aftalens indhold. Har man først skrevet under, er aftalen bindende, og man må herefter rette sig efter dens ordlyd. Mange forfattere har – før de skriver under – held med at forhandle sig frem til bedre vilkår end de vilkår, de bliver præsenteret for i første omgang. Med andre ord: Det kan betale sig at forhandle.

Nedenfor følger nogle af de faldgruber vi i Dansk Forfatterforenings sekretariat ofte støder på i de forlagsaftaler, vi gennemgår for vore medlemmer. Klik på linket herunder for at komme direkte til emnet.

Rettigheder

Mange forlag ønsker meget brede rettighedsoverdragelser skrevet ind i forlagsaftalerne, også selvom forlagene ikke konkret påtænker, at udnytte alle de overdragne rettigheder. Se eksempler på uhensigtsmæssige formuleringer her.

Har man overdraget bestemte rettigheder til et forlag (f.eks. lydbogsrettigheder), kan det være vanskeligt efterfølgende at kalde sine rettigheder tilbage. Man kan derfor komme i den situation, at forlaget ikke udnytter de pågældende rettigheder (f.eks. ikke udgiver lydbogen), men at man heller ikke selv kan udnytte rettighederne (og f.eks. lade et andet forlag udgive lydbogen).

Dansk Forfatterforening anbefaler, at man ikke overdrager flere rettigheder, end forlaget forpligter sig til at udnytte indenfor 12 måneder fra forlagsaftalens underskrivelse. Det er altafgørende, at det i forlagsaftalen nøje specificeres, hvilke rettigheder, der overdrages til forlaget. Man skal i den forbindelse særligt være opmærksom på sine digitale rettigheder. Mange forlag ønsker af få overdraget digitale rettigheder dog uden at specificere, hvad begrebet “digitale rettigheder” dækker over.

Dansk Forfatterforening anbefaler som udgangspunkt følgende formulering:

“Forlaget erhverver fra forfatteren eneret til på dansk at fremstille og udgive forfatterens værk

[værkets navn]

——————————-

i bogform, i ordinærudgave, i billigudgave og i bogklubudgave.”

Ønsker forlaget flere rettigheder overdraget, må det i forlagsaftalen specificeres, hvilke rettigheder der overdrages, og hvilke modsvarende forpligtelser, der pålægges forlaget. Det må også præciseres, hvad vederlaget for udnyttelsen skal være.

Alternativt kan visse rettigheder overdrages til et forlag som en option. En option betyder, at forlaget får førsteretten til senere at indgå aftale om overdragelse af en bestemt udnyttelsesform, f.eks. udgivelse af værket som e-bog. En option bør altid være tidsbegrænset. Hvis optionen skal løbe i længere tid end et år, bør forlaget betale forfatteren et engangsbeløb herfor.

Hvis forlaget udnytter optionen inden for den aftalte tidsfrist, skal de nærmere vilkår for overdragelsen af de pågældende rettigheder aftales.

Se Dansk Forfatterforenings forslag til optionsbestemmelser her.

Royaltyberegning

Stadig flere forlag er begyndt at anvende forlagets nettopris som beregningsgrundlag for forfatterens royalty. Nettoprisen er bogens pris ekskl. boghandleravance. Boghandleravancen på en bog er typisk på 40 %, og nettoprisen udgør dermed et meget lavere beregningsgrundlag end f.eks. bogladeprisen, den vejledende eller faktiske udsalgspris. Nettoprisen for en bog, der i boghandlen koster kr. 249 inkl. moms vil med en boghandler avance på 40 % være ca. kr. 150 inkl. moms. Det er ikke svært at se, at royaltysatsen bør være højere, hvis bogens nettopris anvendes som beregningsgrundlag. Hvis man som forfatter ville få 15 % af udsalgsprisen ekskl. moms bør man få 25 % af nettoprisen ekskl. moms. Se eksempler på uhensigtsmæssige formuleringer her. Dansk Forfatterforening anbefaler følgende formulering for så vidt angår honoraret for ordinærudgaven:

“Forfatterens honorar udgør [sats] % af ordinærudgavens udsalgspris ekskl. moms.”

eller

“Forfatterens honorar udgør [sats] % af ordinærudgavens vejledende udsalgspris ekskl. moms.”

Hvis nettoprisen anvendes som beregningsgrundlaget, må det for det første klart defineres i forlagsaftalen, at nettoprisen er det beløb, forlaget får ind ved salg af bogen.

Ønsker forlaget at benytte nettoprisen som beregningsgrundlag, anbefaler Dansk Forfatterforening følgende formulering:

“Forfatterens honorar beregnes af bogens nettopris, dvs. forlagets salgspris til forhandler, bibliotek eller slutbruger ekskl. fratræk af rabatter og lign. Forfatterens honorar udgør [sats] % af ordinærudgavens nettopris ekskl. moms.

Garantisum

Som forfatter bør man have udbetalt en garantisum (også kaldet et forskudshonorar). Garantisummen skal udbetales, enten når man afleverer sit manuskript eller, hvis manuskriptet er afleveret, når man underskriver forlagsaftalen. Garantisummen bør ikke kunne kræves tilbagebetalt af forlaget, heller ikke hvis forlaget af en eller anden grund vælger alligevel ikke at udgive bogen.

Mange forlag ønsker først at udbetale garantisummen, når manuskriptet er godkendt eller værre endnu, når bogen udgives. Det er ikke acceptabelt, da det hermed overlades til forlaget at beslutte, hvornår og om garantisummen udbetales. Forfatteren er dermed ikke længere sikret betaling i det tilfælde, hvor forlaget ikke udgiver bogen. Se eksempler på uhensigtsmæssige formuleringer her

Dansk Forfatterforening anbefaler følgende formulering

“Forfatteren skal modtage en garantisum på [f.eks. ½] af det beregnede honorar for første oplag, det vil sige kr. ________. Garantisummen forfalder til betaling ved aflevering af manuskript. Beløbet udgør en garantisum, som ikke kan kræves tilbagebetalt af forlaget.”

Indbunden udgave – 80 % af beregningsgrundlaget

Tidligere var der væsentlig forskel i produktionsomkostningerne afhængigt af om en bog blev fremstillet med blødt eller hårdt bind. I dag er der ikke længere nævneværdig forskel i produktionsomkostningerne, og beregningsgrundlaget bør derfor være det samme.

Mange forlag holder fast i formuleringer i forlagsaftalerne, hvorefter beregningsgrundlaget kun udgør 80 % af det ellers aftalte, hvis bogen alene udkommer indbundet. Sådanne bestemmelser bør slettes. Se et eksempel på en uhensigtsmæssig formulering her.

Nedsat pris

Nogle forlag ønsker at aftale, at der ikke tilkommer forfatteren honorar, hvis bogens pris nedsættes til under 1/3 af den oprindelige pris. Se et eksempel på en sådan formulering her.

En sådan bestemmelse er urimelig og bør slettes fra forlagsaftalen.

Udgivelsestidspunkt

I de fleste forlagsaftaler er anført et forventet udgivelsestidspunkt. Som formuleringen indikerer, binder dette tidspunkt ikke forlaget på nogen måde – det er blot en hensigt om at udgive inden det anførte tidspunkt.

For ikke at havne i den situation, at forlaget udskyder udgivelsestidspunktet, uden at man som forfatter kan gøre indsigelse, er det vigtigt at aftale et tidspunkt, hvor forlaget senest skal have udgivet bogen. Overholder forlaget ikke denne frist skal forfatteren kunne kræve sine rettigheder tilbage. Se eksempler på uhensigtsmæssige formuleringer her.

Følgende formulering kan anvendes:

“Værket skal være udgivet i originalform senest 12 måneder efter, at forfatteren har afleveret manuskript. Sker dette ikke, kan forfatteren hæve aftalen, således at alle rettigheder går tilbage til forfatteren, der er berettiget til at beholde allerede udbetalt honorar. Forfatteren er desuden berettiget til erstatning for det tab forsinkelsen måtte have medført. Erstatningen skal som minimum udgøre det fulde aftalte honorar for første oplæg.”

Markedsføring

Mange forfattere bliver skuffede over forlagenes markedsføring eller mangel på samme af deres værk. Se den gængse formulering i forlagsaftaler vedrørende markedsføring her

Det er selvfølgelig vanskeligt at forpligte et forlag til at foretage omfattende markedsføring for en bog. Dansk Forfatterforening anbefaler, at man i stedet aftaler med forlaget at afholde et møde, hvor man drøfter markedsføring. På den måde opnår man forhåbentlig at få afstemt sine egne forventninger til markedsføring med forlagets, ligesom man får mulighed for at bidrage konstruktivt med idéer til markedsføringstiltag.

Følgende formulering kan anvendes:

“Forfatteren og forlaget forpligter sig til senest en måned efter underskrivelse af denne aftale at afholde et møde med henblik på i fællesskab at fastlægge markedsføringsstrategien for værket.”

Formidling

Mange forlag ønsker at indgå aftale om, at forlaget kan formidle visse af forfatterens rettigheder til andre, f.eks. oversættelsesrettigheder. En bestemmelse herom er oftest enten indarbejdet i selve forlagsaftalen eller lavet som et tillæg til forlagsaftalen. Se et eksempel på en typisk formulering her.

Som forfatter er det vigtigt at overveje, hvilke rettigheder man kan have fordel af at lade forlaget formidle, især fordi forlaget for formidlingen beregner sig en procentdel af vederlaget.

I mange tilfælde vil det være fordelagtigt for en forfatter, at forlaget får lov til at formidle oversættelsesrettighederne, da dette motiverer forlaget til at medtage bogen på messer i udlandet.

For så vidt angår dramatiserings- og filmatiseringsrettigheder må man gøre op med sig selv, om forlaget reelt vil kunne bidrage med noget til denne proces, herunder enten ved at udføre et egentligt opsøgende arbejde i forhold til filmproducenter eller ved at indgå i eventuelle kontraktforhandlinger med filmproducenter, når filmatiseringsaftalen skal indgås. En del forlag har desværre ikke den fornødne erfaring til at kunne bidrage konstruktivt i forbindelse med indgåelse af filmatiseringsaftaler.

Såfremt man overdrager retten til at formidle lydbogsrettigheder og digitale rettigheder, bør der indgås en særskilt aftale herom

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte