Ida Koch

Sidst opdateret: 22. februar 2024
Ida Koch

Beskrivelse:

UDDANNELSER, ERHVERVSFORLØB OG PRIVAT:
UDDANNELSER:
Psykologisk Embedseksamen, Københavns Universitet, januar l973. Studeret strafferet ved Københavns Universitet, Juridisk fakultet, l977-l978. Afsluttet 3-årig gestaltterapeutisk efteruddannelse, l984. Diverse psykologi- og kriminologirelevante kurser, herunder DPs kursus i cognitiv psykoterapi, 2000 og psykologisk debriefing, 2003. Modtaget Psykolognævnets autorisation, Socialministeriet, l994. Gennemført videreuddannelse i psykoterapi, 1995. Godkendt som supervisor i psykoterapi på specialistniveau, 2000. Deltaget i en række kompetencegivende kurser bl.a. i Dansk Psykologforening. 2-årig uddannelse i mentaliseringsbaseret intervention, Anna Freud Instituttet, London, afsluttet forår 2022.

ERHVERSFORLØB:
l969-l974: Timelærer i faget psykologi ved Rigshospitalets og Bispebjerg hospitals sygeplejeskole. l970: Psykologvikar i 6 måneder, Rigshospitalets børneafdeling. l973-l976: Forskningsmedarbejder ved Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. l977-l98l: Forskningsstipendiat ved Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet. l981: Psykologisk konsulent og supervisor ved Københavns Amts Socialcenter, Børne- og Ungdomsafdelingen. l982 - 2003 Psykolog ved Frederiksberg Ungdomsrådgivning l974-l975: Undervisningsassistent i Kriminologi ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet. l975- 2008 Ekstern lektor i Kriminologi ved Institut for Psykologi og Københavns Universitet og siden jan.2006 ekstern lektor ved faget i Lovgivning og etik samme sted. l985 – 2015. Konsulent ved Danmarks Radios Telefonrådgivning og rådgivningsportal, TVÆRS. 2003 – 2011 Deltidsansat (20 timer/ugl.) ved Den Gule Flyver, Nørrebro, København. (Arbejdsforholdet på Frederiksberg har været afbrudt af flere orlovsperioder: - 8 måneder ved Socialforskningsinstituttet for at gennemføre undersøgelsen "Prostitution i Danmark" for Socialministeriet. - 6 måneder ved Afdeling for Socialmedicin, Panuminstituttet, Københavns Universitet, for at deltage i undersøgelsen "Vælg Livet" for Københavns Kommune. - 9 mdr. progredierende orlov til gennemførelse af forskningsprojekt vedr. socialt arbejde med truede unge for Socialministeriet, (Regeringens Handlingsplan ang. truede børn og unge.)) Hertil kommer kortere orlovsperioder til at færdiggøre to bøger. Siden 2011 arbejdet som freelancepsykolog med supervision en række steder, afholder kurser og foredrag samt skrivearbejde. Siden august 2015 ansat som gymnasiepsykolog på Christianhavns Gymnasium. Fra 2014 - : Faglig konsulent i Velux Fonden. I 2023 - : Faglig konsulent i Mary Fonden.

TILLIDSPOSTER:
Børns Vilkårs Hovedbestyrelse fra 2013 - 2021 og Tine Bryld Pris-bestyrelsen fra 2011 - 2023, samt en række baggrundsgrupper i videncentre m.m. Medlem af bestyrelsen for Venneforeningen De Unges Hus. Var tidl. medlem af Psykiatrifondens advisory board på børne- og Ungeområdet. 2021 medlem af regeringens Ungdomspanel (Udarbejdelse af handlingsplan i f t at styrke børn og unges trivsel efter corona) Medlem af Skandinavisk Isolationsnetværk. Siden 2023 medlem af rets- og kriminalpolitisk tænketank, Forsete

PRIVAT:
Lever sammen med arkitekt Michael Ohl. Har to sønner, Anders Sælan, f. 1971 og Martin Sælan, f. 1973, samt 4 skønne børnebørn. Interesser udover min herlige familie: Klassisk klaverspil, vandreture i Norge og skønlitteratur.

Revideret april 2023

Kontaktoplysninger:

Adresse: Lindevangsvej 4a, 2950 Vedbæk
Trørød
Land: Danmark Tlf: 88134000 Mobil: 29438907 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Udgivelser

Seneste udgivelse: Isolationens følgevirkninger – fra 1800-tallet til i dag. med Peter Scharff Smith i Isolasjon – et fengsel i fengslet.

Forlag: Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2019

Udgivelsesår: 2019

FULDSTAENDIG PUBLIKATIONSLISTE

(Publikationerne er opdelt i kategorier indenfor hvilke titlerne er opført kronologisk)

I: Bøger og bidrag til antologier

I.Koch og P.: 28 år ud af mit liv. Bearbejdet interview med en forvaringsfange. Kriminalpolitik, 7-8/l975 og i bogen: Ungdomskriminalitet, red.: B.Kyvsgaard m.fl., KRIMs forlag, l977.

B.Sørensen og I.Koch.: Sperr meg ikke inne. Bearbejdning af en ung kvindes fængselsdagbog. Pax Forlag, Oslo, l979.

I.Koch og K.Jensen.: Kvinder i fængsel, i C.Erhel og C.Leguay: Kvinder i fangenskab, Informations forlag, l979.

I.Koch og K.Jensen.: Problemer i forbindelse med dataindsamling og bearbejdning af kvalitative data. I Kvalitative metoder i dansk samfundsforskning. Red.: T.Broch m.fl. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 50/l979.

I Koch-Swartz.: Er fanger stribede? Børnebog for 5-l0-årige om kriminalitet og fængsler, Informations Forlag, l979. (Tysk udgave, Haben sträflinge streifen?, Rowohlt, l981)

I.Koch.: Isolation af varetægtsfængslede, i Isolation/varetægt, red.: J.Pauli Jensen, F.Jørgensen og J.Worsaae Rasmussen, Forlaget Haarby, l98o.

I.Koch og N.Rasmussen.: Unge, kriminalitet og samfund. Lærebog for gymnasiet og videregående uddannelser. Forlaget Forum, l982.

I.Koch.: Kvinder i fængsel, i Kvinners skyld, en nordisk antologi i kriminologi. Red.: C.Høigård og A.Snare, Pax, Oslo, l983.

I.Koch.: Helt uden kærlighed… – om en teenageprostituerets kærlighedssavn, i T.Bryld (red): I love you, Gyldendal, l983.

I.Koch.: Abortus provokatus I – II, i T.Bryld (red.): I love you, Gyldendal, l983.

I.Koch.: Børne- og teenageprostitution i København, i J.Allentoft (red.): Kvindemisbrug, Dansk Kvindesamfund, l985.

R.Borrits, B.Lihme,I.Koch m.fl.(red.) Gadens børn, Forlaget SOCPOL, l986.

I.Koch.: (red.) Politiet i virkeligheden … en debatbog om politi og ungdom. Danmarks Radios Forlag, l986.

I.Koch.: Mental and social sequelae of isolation, i The expansion of european prison system, Red.: B.Rolston and M.Tomlinson. European Criminology, Bristol, l986.

I.Koch.: Prostitution – om truede unge og socialt arbejde. Munksgaard, l987.

I.Koch og M.Pedersen: Isolation af varetægtsfængslede, i Retspolitisk Status, (red.: H.Lokdam og F.Balvig.) DJØFs Forlag, l988

I.Koch.: Når ungerne blir’ unge, Gyldendal, l989. (Svensk oversættelse på Rabén og Sjögren, l991.)

T.Bechmann Jensen, I.Koch, A.Kongstad og A.Dahl.: Prostitution i Danmark, Socialforskningsinstituttet, 90:8, l990.

I.Koch.: Fortrolighed mellem børn og voksne, i Gyldendals bog om skolebørn, Gyldendal, l991.

I.Koch: Fængsler, familier og tilbagefald, i Den straffede familie, red.:I.Koch. Dansklærerforeningen, l991.

I.Koch.: Børnene flytter hjemmefra, i Petersson, B. (red.): Kvinde bevar dig vel, Aschehoug, 1996.

I.Koch: Selvmordsadfærd hos unge – faresignaler og forebyggelse, i Schødt, H. (red.): Synspunkter på selvmord – en debatbog. Center for selvmordsforebyggelse, 1997.

I.Koch.: På kanten af livet – om selvmordsadfærd bland fængslede, i Kongstad, A., Kyvsgaard, B. og Storgaard, A.: Kvinder på randen, Århus Universitetsforlag, 1998.

I Koch og Bechmann Jensen, T.: Anonym rådgivning af børn og unge – om telefonrådgivning, opsøgende socialt arbejde og åbne rådgivninger. Sikon, Socialministeriet, 1999.

I.Koch.: Teatrets befriende kraft, i Conradi, B.: Teater bag tremmer, Forlaget Drama, 1999.

I.Koch.: Når ungerne bli´r unge – et remix. Gyldendal, 2000.

I.Koch og Barbara Swartz.: Haben Haftlinge streifen? Chance e. V., Munster, 2000.

I.Koch.: Dine forældre har brug for din hjælp. i Fabrin, H., Munk Jensen, L og Post, B.: Læs på!, Dansklærerforeningen, 2001.

I.Koch.: Når børn og unge har det svært: Drop berøringsangsten – tal med dem. i Nyborg, A.M. og Vilhelmsen, A. (red.): Hvor svært skal det være? – en antologi om forebyggelse af unges mistrivsel, selvmordsforsøg og selvmord. Ungdomspædagogisk Forsknings- og Uviklingscenter, CVU Fyn, 2002.

I.Koch m.fl.: Isolation – en plet på det danske retsssystem. i Jepsen, J. og Lyhne, J. (red.): Retspolitiske udfordringer, Gjellerup, 2003.

I.Koch og T.Bryld: Der er bare ikke rigtig nogen. I Wiborg, A. (red.) Der er bare ikke rigtig nogen – en antologi om unge og ensomhed. Ventilen 2007.

I.Koch.: Mistrivsel og marginalisering blandt store børn og unge. I Walther, L. (red.): Unge i mistrivsel, Forlaget JuraInformation, 2009.

A.Kronborg, Holmfjord, L., Rasmussen, N. og I.Koch: Forældreansvarsloven – når der er vold i familien. Nyt Juridisk Forlag, 2011.

I.Koch: Forord til bogen Et spørgsmål om tillid – at lave tv med mennesker. Af J. Bacher Dirchsen. Forlaget Ajour, 2011

I.Koch.: Forord til bogen Så gør det dog! af T.Lewis, Dadls Forlag, 2012

I.Koch: Når psykologfagligheden sættes på prøve. I B.Lihme (red.): Socialt arbejde med truede unge. Akademisk Forlag, 2013

I.Koch: Forord til bogen Klemt af I.Melbye. Attika, 2013

I.Koch: Samtaler med unge. i Lerstrup Pedersen, K.: Ensom men ikke alene. En antologi om unge og ensomhed. Ventilen DK, 2014

P. Scharff Smith og I.Koch: Isolation – et fængsel I fængslet I Kriminalistiske pejlinger, festskrift for Flemming Balvig, Jurist – og økonomforbundets Forlag, 2015.

I.Koch: Forvirring, forførelse og frisætning…. i Junge, K. og Lund, O. (red.): Stemmer fr 68, Bogpartners Forlag, 2018.

P. Scharff Smith og I. Koch: Isolationens følgevirkninger – fra 1800-tallet til i dag. I Isolasjon – et fengsel i fengslet. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2019.

II: Bidrag til interviewbøger.

I.Koch.: Moderne mistrivsel. I Straarup Søndergaard, P.: Når livet gør ondt. Kroghs Forlag, 2007.

I.Koch.: Unge og ungdomsproblemer/mistrivsel. I Nielsen, J.C. m.fl. (red.): Den svære Ungdom. Hans Reitzels Forlad, 2010.

I.Koch.: Fra hovedrolle til statist. I Johansen, L.: Kunsten at give slip. Gads Forlag, 2011.

I.Koch: i Eilenberger, M.: Datterselskabet, Gads Forlag, 2011.

III: Forskningsrapporter, stensiler m.v.:

I.Koch.: Retssystemets opbygning, Københavns Universitet, Stensil l974.

I.Koch.: Different attitudes towards forensic psychiatry, i konferencerapport fra Siena, Italien, l974. WHO.

I.Koch og F.Balvig.: Bemærkninger om skjult kriminalitet. Københavns Universitet, Stensil, l974.

I.Koch og L.Finstad.: Om social kontrol – ansatser til en forståelsesramme, i konferencerapport fra Uddevalla, Sverige, l976. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

F.Jørgensen, J.Pauli Jensen, I.Koch m.fl.: Vidnesbyrd om de psykiske og sociale følger af dansk isolationsfængsling. Dansk Retspolitisk Forening, Stensil, l979.

I.Koch og K.Jensen: Kvinder i fængsel:
Rapport I: Metoderapport, l980
Rapport II: Korttidsstraffede kvinder, l980
Rapport III: Kvindelige fangers sociale baggrund, l981
Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet, stensiler.

I.Koch.: Women in danish prisons, Conferencepapers. Papers given at the John Jay conference: Women in crime, John Jay College, New York, l982.

I.Koch, N.Rasmussen og A.Kongstad.: Et forstudie om prostitution i København og prostitutionskunder. Nordisk Ministerråd, stensil l985.

I.Koch og T.Bechmann Jensen.: Unges seksualadfærd og forhold til HIV og AIDS, Sundhedsstyrelsen, l991.

K.E.Petersen, I.Koch og B.Welcher: Vælg Livet
Rapport O: Hovedresultater og perspektiver, l994
Rapport I: Forståelsesmodeller, baggrund og metoder, l994
Rapport II: Kortlægning af hjælpetilbud til unge selvmordstruede i Københavns kommune, l994
Rapport III: Kortlægning af hjælpetilbud i solopraksis, l994
Rapport IV: Interviews med nøglepersoner, l994
Rapport V: Brugerundersøgelsen. Interviews med unge selvmordsforsøgere, l994
Samtlige rapporter ligger til behandling i Københavns Kommune og er indtil videre fortrolige.

I.Koch.: Tværfagligt samarbejde omkring store børn og unge. Konferencerapport, Skejby, marts l995. (under udgivelse)

I.Koch.: Spørg – hvis du vil høre svaret. i Oudshoorn, K.O.(red.): Tre hovedoplæg fra konferencen – om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Vejle Amt, 13.hovember 2003. Vejle Amt, Sundhedsforvaltningen, 2002.
I.Koch: Evalueringsrapport vedr. Hashprojekt i Den Gule Flyver (Store afdeling)
(Fortrolig) Den Gule Flyver, København, 2004.

I Koch: Evalueringsrapport vedr. Rusmiddelprojekt i Den Gule Flyver (Lille afdeling) (Fortrolig) Den Gule Flyver, København, 2005.

IV: Tidsskriftsartikler

F.Balvig, I.Koch og N.Rasmussen: Lov og orden i Danmark, Kriminalpolitik, 4/l974.

I.Koch og L.M.Andersen.: Sygeplejeelever og psykologi. Nogle erfaringer med projektorienteret undervisning. Dansk Psykolog Nyt, l8/l975.

I.Koch.: Om myter og myters konsekvenser, en analyse af udgangscirkulærets anvendelse i Horsens. Rebstigen, 9/l975.

I.Koch.: Myter om orlov og misbrug, Kriminalpolitik, 5-6/l975.

I.Koch og A.Fadness.: Kvinder i fængsel, Kriminalpolitik, 2-3/l976.

I.Koch.(under pseudn.): Medikamentel kontrol i fængsler, Kjerringråd, Norge, nov.l976.

I.Koch og K.Jensen.: Det er ikke kvindeligt at være kriminel, Kvinder, l977.

I.Koch.: Svenske forhold – om den svenske anti-terroristlov. Kriminalpolitik, 7-8/l977.

K.Jensen, I.Koch og T.Glavind.: Korte frihedsstraffe – eller Spritbilister i fængsel -eller En ukvindelig opførsel. Kriminalpolitik, 6/l978.

I.Koch og K.Jensen.: Kvinder i fængsel. KF-bladet, 3/l978.

I.Koch.: Reel oplysning om isolation – om myndighedernes idealiserede billede. Kriminalpolitik, 6/l979.

I.Koch.: Isolation i internationalt perspektiv. Kriminalpolitik, 6/l979.

I.Koch.: Isolation af varetægtsfængslede. Dansk Politi, 2/l980.

I.Koch.: Alternative frihedsberøvelser – liberalisering eller hamskifte?. Dansk Psykolog Nyt, l7/l981.

I.Koch og B.Swartz.: Hvorfor synger fuglene når de er i bur? Børn i tiden, dec.l981.

I.Koch.: Psykologer imod isolation. Dansk Psykolog Nyt, 36/l982.

I.Koch.: Isolationens psykiske og sociale følgevirkninger, i Månedsskrift for praktisk lægegerning, juni l982 og i Umenneskelighedens ansigter, red.: S.Ganes, J.K.Genefke m.fl., Amnesty International, l983.

I.Koch.: Isolasjon – sivilisert tortur. Hefte for Kritisk Juss, 3-4/l983.

I.Koch.: Forråelsens væksthus. i Arbejde mod frihed, red.: A.Wivel. Statens Filmcentral, l983.

I.Koch.: Et fængsel i fængslet. Om behandling af stofmisbrugere i danske fængsler, Misbrug, 2/l984.

I Koch.: Kvinder i fængsel. Psykologi, 4/l984.

I.Koch.: Forsvar offentligt ansattes tavshedsret og ytringsfrihed. Dansk Psykolog Nyt, 38/l984.

I.Koch.: Gadens børn – truede unge, Alkoholdebat, maj l986.

I.Koch.: 80ernes ungdom og speed, (Foredrag holdt på Amtsrådsforeningens og Alkohol-og Narkotikarådets misbrugskonference nov.l988, København), Unge pædagoger, dec.l988.

I.Koch.: Socialsympatisk politi – SSP, Social Kritik, l/l988.

I Koch.: Vi skal lære at se den stille lidelse, Socialpædagogen, 5/l988.

I.Koch.: Om respekt og grænser, i teaterhæftet: Et kys er ingenting på en bænk i helvede, l988.

I.Koch.: Mistanke, om prostitutionstruede unge og tidligsignaler. Sex og Sundhed, 7/l989.

I.Koch.: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og tavshedspligten, Dansk Psykolog Nyt, 6/l989.

A.Dahl, T.Bechmann Jensen, A.Kongstad og I.Koch.: Prostitution, Netværket, Socialministeriet 2/l990.

I.Koch.:Penge der gør fattigere. Kvinden og samfundet, 3/l991.

I.Koch.: Børnemagt nu – for tredie gang, i Forbandede ungdom, Social Kritik, l3-l4/l992.

I.Koch: Det europæiske politisamarbejde og Stemplet fortroligt, i EUROPOL, Social Kritik, 22/23,l992 red.: D.Bonfils, M.Kjærum og I.Koch.

I.Koch.: Unges ret til et kvalificeret valg, Månedsskrift for praktisk lægegerning, ll/l993.

I Koch og T.Bechmann Jensen: Kondomer – et effektivt præventionsmiddel og et nødvendigt onde, Månedsskrift for praktisk lægegerning, 9/l993.

I.Koch.: Om at have børn i øjenhøjde. Ribe Amts Ungdomscenter, l995.

I.Koch.: Du kan hjælpe dine forældre i Sorte svin og rødvin, Ribe Amts Ungdomscenter og Sundhedsministeriet, l995.

I.Koch.: Selvmordsadfærd hos unge. Månedsskrift for praktisk lægegerning, oktober, 1996.

I.Koch.: Samtalen kan redde unges liv, Vital, oktober 1997.

I.Koch.: Telefonrådgivning og Børns Vilkår. Børnetelefonens l0-års rapport, Børns Vilkår, 1997.

I.Koch.: Ensomhed blandt børn og unge. Uddannelse 2/1999.

I.Koch.: Vildledende og sjusket rapport om gadebander. Social Kritik, 65/66, 1999.

I.Koch.: Om at møde unge med selvmordsadfærd.Psykologisk Set, 38,2000.

I.Koch.: Når unge er selvmordstruede. Tidsskriftet Vera, no.23, maj 2003.

J.Dyring og I.Koch: Rådgivning af børn og unge. Psykolog Nyt, nr.12 2007.

I.Koch og J.Dyring: Lovgivning og etik. Psykolog Nyt, nr.15 2007

I.Koch.: Fra barn til teenager – om følelser og kærlighed. Netdoktor Media, 2008.

M. Lasgaard og I.Koch: Neutralitet eller åbenhed. Matrix nr.4., 2012

I.Koch: De udfordrede gymnasieelever. www.lifemap.dk  2017

I.Koch.: Afsondrethedens følgevirkninger. Psykologi og viden. Psykologforeningens fagartikelunivers online. April 2020.

V: Anmeldelser

I.Koch.: Women, crime and criminology. Anmeldelse af C.Smarts bog med samme titel. Contemporary Crisis, 3/l978 og i tidsskriftet Retfærd 7/l978.

I.Koch.: Øje for øje… Anmeldelse af B.Jensens bog med samme titel. Kriminalpolitik, 1/l978.

I.Koch.: Ulvetider. Anmeldelse af Vester 6os teaterstykke af samme navn. Kriminalpolitik, 7-8/l978.

I.Koch.: Den skjulte disciplinering. Anmeldelse af T.Mathiesens bog med samme titel. Pax, Oslo l978. Information l980 og Dansk Psykolog Nyt, l/l982 under titlen: Om politisk kontrol og modstand.

I.Koch.: Ideologi og modstand. Anmeldelse af T.Mathiesens bog med samme titel. Pax, Oslo l979. Information l980 og Dansk Psykolog Nyt 36/l982 under titlen: En bog om magtens lære og politisk modstand.

I.Koch.: I begyndelsen var ensomheden… Anmeldelse af S.R.Christensens bog med samme titel, KRIMs forlag, l981, Kriminalpolitik, 5-6/l980.

I.Koch.: Skandinavisk prostitutionsforskning. Anmeldelse af fem hovedværker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr.4, l983.

I.Koch.: For helvede, hvordan bevarer man sin værdighed bag en tyk låst dør? Anmeldelse af I.Melbye: Elskede Anne. Mallings, l982. Dansk Psykolog Nyt, 37/l983.

I.Koch.: Vold mod kvinder – myter mod mænd. Anmeldelse af E.Christensen: Vold ties ikke ihjel, Nyt Nordisk Forlag, l954. Dansk Psykolog Nyt, 38/l984.

I.Koch.: Skadedyr. Anmeldelse af B.Hallers teaterstykke med samme titel, Ung i teatret, l985 og Kriminalpolitik, l/l986.

I.Koch.: Ungdom, kriminalitet og skadedyr. Artes teaterhæfte, l/l985.

I.Koch.: Kriminalitet og ungdom, Anmeldelse af F.Balvig og B.Kyvsgaards bog med samme titel, Borgen l986. Psykolog Nyt 40/l986.

I.Koch.: Grå silhuetter i kød og blod. Anmeldelse af I.Melbye: Fange nr.l98. Høst og S-øns Forlag, l985. Dansk Psykolog Nyt, /l985 og Kriminalpolitik l/l986.

I.Koch.: Børne- og teenageprostitution, Artes teaterhæfte, l985/86.

I.Koch.: Hvis du vælger abort. Anmeldelse af A.Jacobsens bog med samme titel, Kommiteen for Sundhedsoplysning, l985. Dansk Psykolog Nyt, nr.39, l985.

I.Koch.: Moonie – tur/retur. Anmeldelse af I.Melbye: Moonie. Høst og Søn, l988. Psykolog Nyt, 21/l988.

I.Koch.: De skrækkelige forældre. Anmeldelse af F.Dolto: Håndbog for børn med vanskelige forældre, Københavns Bogforlag, l991. Social Kritik, 12/l991.

I Koch.: En lidelsesfyldt befrielse. Anmeldelse af E.Axelsen og S.Bakke: Tilbakereisen, om forandring gjennom terapi, Pax, Oslo l991, Social Kritik 20/l9.

I.Koch.: En guru kommer til byen.. Social Kritik, nr.34, l995.

I.Koch.: Anmeldelse af Karoline og vitenskapen af Blomberg, W. i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1/1995.

I.Koch.: Dette er et røveri. Anmeldelse af I.Melbye: Ramt, Høst og Søn, 1997 i Psykolog Nyt, 19/1997 og i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1/1998.

I.Koch.: Anmeldelse af Drift og dyd. Kontrollen av jenter på femtitallet, af K. Ericsson, Pax Forlag, Oslo, 1997 i Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab 2/1998.

I.Koch.: Anmeldelse af Welcome to Hell, af Jan Arriens, Northeastern University Press, Boston, 1997, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2/2000.

I.Koch.: Anmeldelse af Cellen og øjet – om overvågning, forbrydelse og straf, af Joachim Wrang, Genmæleserien, Forlaget Klim, 2000, i tidsskriftet SALT, sept. 2000.

I.Koch.: Anmeldelse af Vold og gjengatferd – et pilotstudie av et ungdomsmiljø, af Inger-Lise Lien og Thomas Haaland. Udgivet af Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) og Ungdom mot vold, Oslo, 1998 i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 4/2000.

I.Koch.: Anmeldelse af Vold – konflikt og gjengdannelse af Thomas Haaland, Norsk institutt for by- og regionsforskning, Oslo 2000, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3/2001.

I.Koch.: Anmeldelse af tidsskriftet: Ungdomsforskning nr.2, 2002. Tema: Unge og sex, i tidsskriftet Salt, november 2002.

I.Koch.: Anmeldelse af Livsmod – socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland af Connie Gregersen, Forlaget Milik, 2010 i Social Kritik, nr.123, 2010.

I.Koch: Anmeldelse af Når Aicha løber hjemmefra af Inge Loua. Hans Reitzels Forlag, 2012. Psykolognyt nr.19. 2013.

I.Koch: Anmeldelse af Voldens Ansikter af Y.Hammerlin og P Leer-Salvesen, Cappelen Damm Akademisk, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr.1, 2015.

Hertil kommer en række kronikker samt bidrag til Den store danske encyklopædi , Gads Psykologileksikon og tidsskriftet Statewatch..

Revideret april 2020