Find oversætter

Opstillede kandidater til bestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 valgt formand, 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres respektive grupper samt 5 repræsentanter valgt ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer.

I ulige år er der nyvalg til de bestyrelsesposter, der besættes ved urafstemning. Kandidaterne konkurrerer om 5 pladser i bestyrelsen og 2 suppleantposter.

I år er følgende 7 kandidater opstillet til bestyrelsen:
Nanna Gyldenkærne, Anne Sofie Hammer, Birte Kont, Tomas Lagermand Lundme, Lotte Thrane, Erik Trigger og Kaare Øster. Det var muligt at stille op frem til punktet “valg” på generalforsamlingen.

Du kan læse mere om kandidaterne nedenfor.

Nanna Gyldenkærne

Nogle synes, at kontrakter og lovtekster er kedelige. Jeg synes, de er vigtige. Jeg stiller bl.a. op til bestyrelsen, fordi jeg også interesserer mig for det, der står med småt – og for de store konsekvenser det kan have for foreningens medlemmer.

Baggrund og overordnede mål

Dansk Forfatterforening skal både arbejde for litteraturen og for medlemmernes rettigheder og levebrød. Jeg stiller op med fokus på det sidste (og er rigtig glad for, at andre opstillede har fokus på det første).

Jeg har været bibliotekar og forlagsredaktør og er i dag oversætter og forfatter til BU-bøger. Jeg har siddet i BU-gruppens styrelse, en del af tiden som formand. Min baggrund har givet mig et godt indblik i strukturerne i bogverdenen. Det har jeg senest haft glæde af som formand for bibliotekspolitisk udvalg, hvor jeg bl.a. har arbejdet med evalueringen af den digitale biblioteksafgift.

Hvor er foreningen særlig stærk?

Foreningen er stærk på juridisk rådgivning, kursusvirksomhed og sociale arrangementer. Men jeg vil også pege på den store indsats, der bliver gjort for at påvirke forholdene i bogverdenen som helhed. Det kan dreje sig om nye kontrakter eller bevillinger som den nye pulje på 25 mio. kr. til bøger i daginstitutioner. Men det gælder også mere bløde områder, hvor foreningen i al stilfærdighed er med til at præge og forbedre aftaleforhold og praksis.

Hvad kan gøre foreningen bedre?

Foreningen har brug for en større tilgang af nye, unge, medlemmer. Det er en styrke, at så mange af os ældre er aktive, men hvis DFF skal bevare sin vitalitet og relevans, har vi i høj grad også brug for nye generationers syn på medier, litteratur og foreningsarbejde.

Aktuelle udfordringer

Digitaliseringen har skabt et kommercielt streamingmarked med uigennemskuelige afregninger og dårlig betaling. Vi ser puljevederlag, der ikke stiger, uanset hvor mange bøger brugerne hver især læser/lytter. Samtidig bliver det kaldt et tilbud om markedsføring, når forfattere bliver bedt om at optræde gratis både fysisk og digitalt. Det er positivt, at litteraturen bliver synlig i nye sammenhænge. Men det er skidt, hvis eksponeringen ender med at erstatte selve værket og/eller de lønnede foredrag, så økonomien udhules for forfattere, illustratorer og oversættere.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/03-nanna-gyldenkaerne/

Anne Sofie Hammer

Foto af Les Kaner

Jeg genopstiller til bestyrelsen for som næstformand at være med til at styrke Dansk Forfatterforenings gode ry og stærke stemme i den politiske debat. Og fordi jeg som altid gerne vil arbejde for det sociale og faglige fællesskab i foreningen.

Jeg vil gerne styrke samarbejdet på tværs af grupper og landsdele

For mig er det sociale og det faglige tæt forbundet. Jo bedre vi kender hinanden, jo bedre forståelse får vi for hinandens arbejdsvilkår og rettighedsmæssige udfordringer. Og jo bedre vi står sammen – også i kampe som primært vedrører enkeltgrupper – jo stærkere en stemme får vi. Kurser, middage og fyraftensmøder er også en måde at styrke vores netværk på. Det er blevet tydeligere det seneste år, at vores sociale og kollegiale fællesskab er vigtigt. Det er noget, vi har savnet.

Samtidig har vi lært, at digitale møder kan knytte foreningen sammen på tværs af landsdele. Det er et arbejde, som jeg gerne vil være med til at videreudvikle, så vi kan blive bedre til at nå medlemmer i alle afkroge af landet.

Jeg vil gerne deltage i det vigtige arbejde med at sikre vores rettigheder

Dansk Forfatterforening har arbejdet benhårdt på at sikre forfattere, illustratorer og oversættere økonomisk hjælp under lockdown. Arbejdet med at sikre vores rettigheder er og bliver foreningens rygrad. Bogmarkedet er i forandring, og der står i øjeblikket nogle kampe, som bliver afgørende for vores levevilkår i mange år fremover. Vi er så heldige at have en formand, som er grundigt inde i dette arbejde, men det er vigtigt, at han også har en stærk og engageret bestyrelse i ryggen. Sådan en bestyrelse vil jeg gerne være med til at skabe.

Det er svært at blive hørt som forening. Men det betyder ikke, at vi skal holde op med at prøve. Vi skal både påvirke ved at sidde med i faglige og politiske udvalg – og ved at skabe opmærksomhed og debat. Det arbejde vil jeg fortsat gerne deltage i og være med til at styrke.

Kort om mig

Jeg er uddannet cand.mag. og har tidligere arbejdet som tekstforfatter, projektleder og konceptudvikler. Jeg har været medlem af Dansk Forfatterforening siden 2009, siddet i BU-styrelsen siden 2013, i BogForums Rådgivende Messeudvalg siden 2014 og i Dansk Forfatterforenings bestyrelse siden 2019. I 2020 overtog jeg posten som næstformand.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/75-anne-sofie-hammer/

Tomas Lagermand Lundme

Foto af Anne Mie Dreves

Jeg vil arbejde for en dynamisk og fremadrettet forening, der forholder sig aktivt og kritisk til samtidens kulturpolitiske debatter med et fokus på forfatterens rolle i et liv, hvor litteraturen aldrig må blive overflødig.

Hvad er dit overordnede mål med at engagere dig i bestyrelsesarbejdet?

Jeg tror på, at kunst i alle dens udformninger, men særligt litteraturen, har et helt egenrådigt formål med at skabe broer over de eksisterende kulturkløfter. Litteraturens mangfoldighed kan skabe en empati på tværs af grænser, hvad enten de grænser er fysiske eller psykiske. Det mangler at blive italesat og forstået af andre end dem, der beskæftiger sig med litteraturens kerneværdier. Jeg ønsker vi som forening kan skabe en forskel og være modige ved at gå ud i modvind i ny og næ.

Hvor er foreningen særlig stærk i din optik?

Vi står stærkt netop på tværs af genrer og faggrupper. Det skal vi være stolte af. Vi er litteraturens stemmer, der kan og skal udbrede en langt større og respektfuld forståelse for litteratur i et udvidet og tværfagligt felt, der kan indgå i sin samtid som en nødvendig og livsgivende fortælling om det at være menneske lige nu. Det er vigtigt, at vi står sammen og både indadtil, men i høj grad også udadtil er en forening, der taler os selv frem i stedet for at tale os selv tilbage.

Hvad kunne foreningen efter din mening gøre bedre?

Litteratur skal aldrig være en undskyldning. Det skal være et mod til at se livet og fremtiden i øjnene på godt og ondt. Kun sådan kan vi skabe og omskabe litteraturens mange værdier. Jeg synes, at vi som forening mangler det mod. At vi tør satse og ryste en verden, inden den ryster os.

Hvad oplever du som værende de største udfordringer for bogbranchen pt.?

Jeg savner, at vi er ikke er bedre til at bruge mangfoldigheden som værdifuld fortælling om kunstens og kunstnerens rolle i dag og i morgen. Det er som om, det er os, de skabende og udøvende, der bliver sat ind i andres fortællinger for at passe ind i deres forestillinger om, hvad og hvem vi er. Jeg savner, at vi selv tager vores fortællinger på os og ikke lader os tilpasse. Det er ikke kun i bogbranchen, der er et fattigt udsyn. Men jeg tror og håber på, at vi her netop kan gøre en forskel.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/18-tomas-lagermand-lundme/

Erik Trigger

Foto af Peter Langwithz Smith

Jeg vil arbejde for en stærk fagligt vinklet forening, med en tydelig, proaktiv og udadvendt kulturpolitisk profil, der insisterer på at tale litteraturens sag højt og klart, nationalt såvel som internationalt.

Mit overordnede formål i bestyrelsesarbejdet

Med mange år bag mig som bestyrelsesmedlem i både faglige organisationer, private erhvervsvirksomheder og frivilligt drevne foreninger, har jeg oparbejdet omfattende og bredspektret erfaring med både administration, ledelse og visionsarbejde. Det er denne erfaring jeg vil sætte ind på, igennem klart defineret og kulturpolitisk begrundet visionsarbejde, at gøre foreningen mere fagligt orienteret, samfundssynlig og udadvendt.

Foreningens særlige styrke i min optik

Siden min indmeldelse i Dansk Forfatterforening i 1994, efter at jeg var debuteret i 1991, har jeg siddet i L-styrelsen i en periode på 17 år. I disse år medvirkede jeg til, og oplevede efterfølgende som menigt medlem, hvad det særlige er, som foreningen kan. Der er en stærk strøm af både faste og skiftende traditioner (fx debutantarrangementer, kurser mm) som holdes flydende af professionel administration og daglig ledelse. Den styrke skal bruges som en base der kan bygges ovenpå.

Hvad kan foreningen gøre bedre

Med udgangspunkt i en stærk administrativ base, klare ledelsesstrukturer og engagement fra både ansatte og frivillige, kan foreningen efter min opfattelse udvise et visionsstyret mod der står mål med netop disse basale strukturer, som har vist deres værd igennem så mange år. Vi kan som forening godt turde tænke større, være mere udadvendte, både på den national men også den internationale kulturpolitiske scene.

De største udfordring i bogbranchen pt.

For mig er den største udfordring for bogbranchen, og her tænker jeg på den andel af branchen som foreningens medlemmer udgør, at få, faktisk stadigt færre, større og større forlag lægger økonomisk pres på bogskaberne i forsøg på at optimere disse forlags kapitalvinding, hvad enten det er på fysiske papirbøger eller (måske især) e-bøger, hvor der udliciteres på tredjepartsaftaler mm. Her skal Dansk Forfatterforening til stadighed stå som en stærk og troværdig garant for medlemmernes rettigheder.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/94-erik-trigger-olesen/

Birte Kont

Jeg er cand.phil. i litteraturvidenskab og kan bidrage med en litterær stemme. Har i mange år beskæftiget mig med litterære arrangementer og kreative processer med et særligt fokus på litterær kvalitet og forfatternes og den såkaldt smalle litteraturs vilkår.

Baggrund og overordnede mål

Siden jeg i 1989 meldte mig ind i DFF og var begyndt at læse litteraturvidenskab på KUA, har jeg været aktiv i Kvindelige Forfattere, Kursusudvalget, Autorkontoen, Legatudvalget og fra 2013 i S-styrelsen, hvor jeg pt. er næstformand og S-repræsentant i Forfatterens redaktionsudvalg. Med mit kendskab til foreningens historie og virke, og da jeg via mit speciale om Kafka har erfaring i at finde nye perspektiver på det kendte, men også er åben for at tænke nyt, kreativt og tværfagligt, føler jeg mig ganske godt rustet til at bidrage til bestyrelsesarbejdet.

Hvor er foreningen særlig stærk

Juridisk ekspertise, alsidig kursusvirksomhed og aktiv medlemspleje i form af fagligt-sociale arrangementer udgør for mig foreningens nerve. Værdien af juridisk rådgivning kan ikke fremhæves nok. Kurserne inspirerer, og manuskriptstøtteordningen er med til at sikre manuskripters vej til forlagene. DFF’s aktivitetsniveau har så stor tiltrækningskraft, at medlemmer af DSF er begyndt at søge til DFF. Med den litterære kvalitet i centrum vil jeg bidrage til at styrke disse områder.

Hvad kunne foreningen gøre bedre

Jeg har en vision om, at DFF og DSF kan finde sammen igen eller stå sammen som to stærke, litterære stemmer. Indadtil favner DFF alle autorer, en skærpet litterær profil udadtil vil kunne styrke samarbejdet med DSF. DFF kunne investere i synlighed på Bogmessen, profilere sig og tiltrække nye medlemmer, da værdien af synlighed ikke kan måles i forholdet 1:1 med økonomi. Jeg vil arbejde for øget synlighed, gerne i samarbejde med DSF og PEN.

De største udfordringer for bogbranchen

”En god bog sælger sig selv,” sagde en af mine forlæggere engang. Nu kan man ikke mere regne med at få sin bog anmeldt i en avis, og pga. bibliotekers øgede ’tivolisering’ af bibliotekernes oprindelige kernefunktion: udlån af bøger, er det slut med at græsse bøger, for de er væk. Jeg vil gerne bidrage til finde nye veje til at synliggøre den gode bog.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/01-birte-kont/

Lotte Thrane

Kodeord: kvalitet, vitalitet, samfundsengagement – i arbejdet med, i og mellem grupperne, med medlemmerne og i kommunikationen udadtil. Fokus på forfatteres levevilkår og fortsat diskussion af kvalitet i det vi skriver, tegner og oversætter.   

Mine visioner for DFF

Satse på kvalitet, vitalitet og samfundsengagement – i det vi skriver, tegner eller oversætter til, og i måden vi som bestyrelse agerer på som talerør for medlemmerne. Gerne arbejde på tværs af grupperne for at vi kan lære af hinanden, inspirere hinanden, blive bedre til at skrive, tegne og oversætte – finde nye måder at lave bøger og publicere på. Udadtil: arbejde for at DFF kan stå endnu stærkere, endnu mere vitalt og kvalificeret kulturpolitisk og i den offentlige debat. I disse tider hvor genrerne er i opbrud, skal tværfaglige kurser og arrangementer fortsat prioriteres.

Mere og bedre kommunikation

DFF står stærkt, både i kulturdebat og i offentlighed, men kommunikationen om os og vore gøremål kan blive endnu bedre. Alle litteraturformer; både de skriftlige og de visuelle nærer sig af hinanden, og det kan og bør der arbejdes mere med. Og medlemmerne skal løbende opdateres om legater, stipendier og andre arbejdsforbedrende tiltag, og derved blive bedre til at manøvrere i legatjunglen.

Hvem er jeg?

Medlem siden 1985, tidligere medlem af Bestyrelsen –og derfor godt kendt med bestyrelsesarbejde og div. former for udvalgsarbejde. Mine bøger forbindes gerne med essayistik og kulturhistorie, og det passer mig godt; jeg vil gerne udvide og især kvalificere begrebet faglitteratur. Jeg skriver om kunst og litteratur, og jeg leger i mit aktuelle projekt med at bryde genregrænser. Som mangeårig universitetslærer har jeg også arbejdet med forskning og forskningsformidling – og grænserne derimellem. Mit faglige netværk omfatter alle former for forfattere, da jeg har tilbragt mange år som underviser og skribent i USA, Tyskland, England og Italien. Og så begyndte jeg faktisk mit arbejdsliv som akademiuddannet billedkunstner og illustrator. Forholdet mellem ord og billede optager mig stadig meget, både fagligt og i min egen praksis som forfatter og formidler.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/72-lotte-thrane/

Kaare Øster

Jeg stiller op til endnu en periode i bestyrelsen for at arbejde for temaer som samarbejdet mellem de forskellige grupper, faglitteraturens rolle og anseelse, koblingen mellem analog og digital produktion og medlemsaktiviteter på landsplan.

Som medlem af den faglitterære styrelse gennem en årrække håber jeg at kunne anvende min erfaring herfra til at styrke samarbejdet mellem foreningens faggrupper.

Foreningen skal være opdateret på den digitale udvikling og indgå i dialog med både producenter og organisationer for at styrke vores position som forfatterne.

Mange medlemsaktiviteter sker nødvendigvis i København, men som medlem skal vi også kunne benytte tilbud uden at skulle tage turen t/r fra vest til øst. Aktiviteter kan både være analoge og digitale – og netop coronatiden har vist, at virtuelle møder også er mulige.

Mine mål med at indgå i bestyrelsen

Alle former for litteratur skal have sin plads, også faglitteraturen. Vi skal arbejde for initiativer, der skaber interesse for at engagere sig i foreningen.

I den faglitterære styrelse er jeg med til at opbygge en stand på Bogforum 2021 og vil arbejde for, at bestyrelsen beslutter sig for en fælles stand på Bogforum 2022 for samtlige grupper.

Foreningens rolle i dag

Foreningen spiller naturligvis en stor rolle for os medlemmer og i arbejdet med aftaler om fx støtteordninger. Men i offentligheden har foreningen næppe stor bevågenhed – og kun et øget medlemstal kan være med til at give foreningen mere styrke og dermed større vægt i debatten.

Forbedringer

Foreningen har brug for flere frivillige hænder og ikke mindst flere nye medlemmer. Arbejdet med den digitale udfordring kræver fx flere resurser til at kunne sætte attraktive initiativer i gang rundt i landet.

Bogbranchens udfordringer

Bibliotekerne vægter deres indkøb anderledes end tidligere – og det kan påvirke alsidigheden og fagligheden i udlån. På læremiddelområdet er der en aktuel debat om institutionernes indkøb af læremidler ift. digitaliseringen og brug af portaler contra analoge læremidler – og det påvirker bl.a. læremiddelforlagenes prioriteringer.

Hjemmesideprofil: https://danskforfatterforening.dk/93-kaare-oester/

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte