Find oversætter

Vedtægter

for Gruppen af Forfattere og Illustratorer af Børne- og Ungdomslitteratur

 

 

 1. Gruppens navn er Gruppen af Forfattere og Illustratorer af Børne- og Ung­domslitteratur under Dansk Forfatterforening, forkortet til BU-gruppen.
 1. Børne- og ungdomsbogsforfattere og illustratorer af børne- og ungdomsbøger, der er medlemmer af Dansk Forfatterforening, kan blive medlemmer af gruppen i overensstemmelse med vedtægterne i Dansk Forfatterforening.
 1. Gruppens formål er at arbejde for at skaffe danske børne- og ungdomsbogs­forfattere samt illustratorer af børne- og ungdomsbøger bedre økonomiske og faglige kår og herunder at styrke medlemmernes ophavsretslige og sociale status. Gruppen skal være rådgivende og initiativtagende over for Dansk Forfatterfore­ning på alle områder, som vedrører børne- og ungdomsbogsforfattere samt illu­stratorer af børne- og ungdomsbøger.
 1. Gruppen ledes af en styrelse, der består af formanden og yderligere 7 med­lemmer. Formand og medlemmer vælges blandt gruppens medlemmer ved sim­pelt flertal af de fremmødte på gruppens årsmøde. Valgperioden er 2 år og styrelsesmedlemmer kan genvælges. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan kun repræsentere en fuldmagt. Afstemningen er skriftlig. Tre af styrelses­medlemmerne og formanden er på valg i lige årstal, de øvrige fire medlemmer er på valg i ulige årstal. Ud over de ordinære medlemmer kan der vælges op til to suppleanter for et år ad gangen. Nye kandidater til styrelsen skal være til stede på årsmødet for at kunne blive valgt. Styrelsen vælger af sin midte en stedfortræder for for­manden.
 1. Styrelsen vælger af sin midte en repræsentant til Dansk Forfatterforenings bestyrelse. Denne repræsentant har pligt til at referere fra bestyrelsesmøder til BU-styrelsen, medmindre det drejer sig om stof, der er omfattet at bestyrelsens tavshedspligt.
 1. Gruppens øverste organ er årsmødet, der afholdes senest 7 uger før forenin­gens generalforsamling.
 1. Årsmødet indkaldes skriftligt (evt. via opslag i Forfatteren) af styrelsen med mindst tre ugers varsel..
 2. Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Referat fra de udvalg, der har arbejdet siden sidste årsmøde.
 • Forelæggelse at regnskab og budget til godkendelse, herunder fast­sættelse af kontingent.
 • Valg af formand og styrelsesmedlemmer i det omfang, de er på valg.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.
 1. Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være styrelsen i hænde senest to uger før årsmødet.

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte