Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2016

Formandens årsberetning 2015-2016

Jeg vil gerne begynde med at rette en stor tak til dig, der er medlem af Dansk Forfatterforening. Via din årlige kontingentbetaling viser du solidaritet med kollegerne og anerkender betydningen af, at vi står sammen i arbejdet for at skabe bedre vilkår for forfattere, oversættere og illustratorer i en fragmenteret dansk bogbranche, hvor ikke særlig meget er, som det var.

 

Der skal også lyde en varm tak til dig, der, udover at betale dit kontingent, er aktiv i en eller flere af de bestyrelser og udvalg, som står bag langt de fleste af vores faglige og sociale arrangementer. Det er ikke mindst din fortjeneste, at vi har en blomstrende og livfuld forening til glæde for vores mere end 1300 medlemmer. Endelig er det også på sin plads her at fremhæve vores meget velfungerende sekretariat med Sara Strand i spidsen. Tak til alle jer i sekretariatet for et stort og fokuseret arbejde i det forløbne år.

 

I det følgende vil jeg omtale nogle af de mange aktiviteter, vi har udfoldet i Dansk Forfatterforening i 2015 og lidt ind i 2016, så du kan danne dig et billede af, hvad der foregår i din forening. Tøv ikke med at melde dig som aktiv under fanerne, hvis du har tid og lyst. Vi har altid brug for nye ideer og hænder.
Skriv til din gruppeformand eller til mig på mail@jakobvedelsby.dk.

Af Jakob Vedelsby

Ytringsfrihed og ophavsret

I Dansk Forfatterforening har vi som første punkt i vores formålsparagraf at forsvare ytringsfriheden. Ingen må være i tvivl om, at vi holder fanen højt for litteraturens og kunstens frie udfoldelse i en tid, hvor ytringsfriheden er under pres i Danmark og mange andre lande verden over.

Vi er samtidig meget bevidste om, at vi indgår i en globaliseret verden, og vi udvider løbende vores internationale aktiviteter. Vi er i dag en del af en række internationale forfatter- og kunstnersammenslutninger, hvilket giver os politisk indflydelse i bl.a. EU. Sideløbende arbejder vi på flere fronter målrettet for at fremme dansk litteratur internationalt.

Men vi har naturligvis først og fremmest fokus på forfatternes og litteraturens vilkår i Danmark. Forudsigeligheden i den danske bogbranche er fortid. Forlagenes satsning på forfatterskaber er stort set historie – hvis du ikke sælger, ryger du ud. Men troløsheden er gensidig. Forfatterne stiller også større krav til forlagenes indsats og tøver ikke med at skifte, hvis de finder forlagsarbejdet utilstrækkeligt.

Forfatternes kontraktvilkår er under pres fra stadig større og mere magtfulde forlagskoncerner. Sideløbende er der en udvikling, hvor både debutanter og mere garvede forfattere etablerer mikroforlag, som udgiver egne og måske også andres værker. I Dansk Forfatterforening holder vi skarpt øje med både giganterne og de bittesmå, og vi skrider ind, når det er nødvendigt. Vores jurist, Anne Koldbæk, rådgiver medlemmerne om kontrakter og ophavsret og tager en snak med forlag, som ikke tilbyder rimelige betingelser for overdragelse af rettighederne. Det var fx tilfældet i juni 2015, hvor det lykkedes os at få L&R til at ændre deres kontrakter for digital genudgivelse af bagkataloget, så der nu er ret til genforhandling efter to år, og derudover bliver der formuleret en markedsføringsplan for udgivelsen. Det er vigtigt at fastholde ret til genforhandling og tilbagegang af digitale rettigheder inden for en forholdsvis kort tidsramme på to, tre eller maksimalt fire år på grund af det endnu meget umodne digitale bogmarked.

Når der er tale om udnyttelse af bagkataloget, er det i det hele taget vigtigt, at man sikrer sig, at rettighederne kun er ”til låns” hos forlaget, så længe forlaget gør en rimelig indsats. Kontrakten skal kunne opsiges, hvilket nogle forlag er uenige med Dansk Forfatterforening i.

Som forening reagerer vi naturligvis også på krænkelser af ophavsretten, og vi har allokeret en del af de såkaldte uanbringelige ophavsretlige midler til at føre mulige retssager af principiel ophavsretlig karakter over de kommende år. Jeg vil gerne understrege, at vi altid forsøger at få en mindelig aftale i stand, før vi tager retslige skridt. I 2015 afsluttede vi en retssag, som vi førte på vegne af et medlem mod dagbladet BT. Vores medlem havde en aftale med BT om brug af uddrag af et værk i avisen, både trykt og digitalt, men vi fik medhold i, at et særskilt digitalt format, der kun var tilgængelige mod særskilt betaling, ikke var en del af avisen, og dermed var brugen en krænkelse, da den ikke var omfattet af aftalen. Sagen er vigtig, fordi den markerer, at der også i den digitale verden findes forskellige formater og udgaver.

Dansk Forfatterforening har med virkning fra årsskiftet 2015/16 valgt at opprioritere arbejdet med ophavsret. Finansieret for et år ad gangen af de førnævnte uanbringelige ophavsretlige midler har vi etableret en ny deltidsstilling i sekretariatet som politisk ophavsretsansvarlig, og vi har ansat Morten Visby, der sideløbende er formand for DOF. Han arbejder nu, i tæt dialog med Anne Koldbæk, med de dele af foreningens virke, der vedrører ophavsret generelt, kollektiv forvaltning, biblioteksafgiften og kontraktforhandlinger for alle faggrupper. På tværs af disse felter vil Morten Visby især koncentrere sig om konsekvenserne af digitalisering og nye forretningsmodeller, samspillet mellem offentlige og kommercielle aktører på litteraturområdet, implikationerne af bogmarkedets liberalisering, de ideologiske trusler mod ophavsretten og videreudviklingen af den danske model for kollektiv forvaltning og aftalelicens. Morten Visby er i forbindelse med sit nye job fratrådt som foreningens næstformand, og denne post er overtaget af Nanna Gyldenkærne, der også er formand for BU-gruppen.

Blandt nyskabelserne i det forløbne år er endvidere et nyt fast udvalg ved navn ”Udvalget vedrørende digitale læremidler”. Digitale lærermidler er et område, hvor vi som forfattere, oversættere og illustratorer er hårdt pressede bl.a. på grund af nye kontraktformer, der stiller os væsentligt dårligere end før. Den udvikling ønsker vi at modarbejde. Det nye udvalg skal derfor arbejde for at sikre forfattere og illustratorer rimelige vilkår i udviklingen af digitale læremidler. Udvalget indsamler og bearbejder viden både internt og i dialog med offentlige og private organisationer. Samtidig kan udvalget arbejde aktivt for at fremme specifikke vilkår for forskellige faggrupper.

Omstrukturering af Autorkontoen

Som følge af et EU-direktiv må vi fra og med 2016 sige farvel til Autorkontoen i dens nuværende form. Midlerne skal fremover forsøges uddelt individuelt til rettighedshaverne. Det betyder, at vi skal til at finde de forfattere, der har rettigheder i forbindelse med film- og tv-produktioner, hvilket i sig selv er en god nyhed. Vi er samtidig bevidste om, at det bliver en tidskrævende udfordring, men sekretariatet er heldigvis godt forberedt og rustet til opgaven. De midler, som det ikke lykkes at finde ophavsmændene til efter tre års forsøg, vil som udgangspunkt overgå til Autorkontoen til legater til ansøgning, som vi kender det i dag. Den endelige model for denne procedure beror dog på en beslutning, som skal træffes på generalforsamlingen i 2017.

Der er i 2016 nogle restmidler fra tidligere år, og fremover vil der, som det ser ud i skrivende stund, stadig være internationale uanbringelige midler, som kan fordeles via Autorkontoen. Status er således, at det formentlig også fremover vil være muligt at søge midler til arbejdslegater, rejselegater og projektlegater gennem Autorkontoen. Men der bliver væsentligt færre penge i puljerne, og ansøgningsfristen vil ligge tidligere på året.

Strategier og indsatsområder

På det årlige strategiseminar for hovedbestyrelsen og sekretariatet, som i 2015 blev afholdt på Scenekunstskolen i Odsherred, udarbejdede vi strategioplæg på otte forskellige litteraturpolitiske indsatsområder: Ytringsfrihed, konkurrenceretlige restriktioner, hvervning, ophavsret, e-bøger og eReolen, bibliotekernes materialevalg, biblioteksafgiften og statslig litteraturstøtte. Det videre udviklingsarbejde med strategierne er foregået i regi af faste udvalg og ad hoc-udvalg, ligesom hovedbestyrelsen har diskuteret og godkendt de endelige formuleringer og aktivt arbejder med eksekvering af strategierne i samarbejde med sekretariatet.

Med det formål at kommunikere foreningens strategier og indsatsområder og for at etablere et godt netværk på Christiansborg, har Sara Strand og jeg henover efteråret og vinteren gennemført en møderække med Folketingets kulturordførere. Jeg har derudover mødtes med kulturminister Bertel Haarder.

Hvervning af nye medlemmer

Hvervning af nye medlemmer og fastholdelse af de eksisterende er helt afgørende for Dansk Forfatterforening, hvis vi skal bevare et velfungerende sekretariat, gratis juridisk rådgivning og alle de andre medlemsgoder. Jo flere vi er, des mere slagkraft har vi desuden i forhold til at sætte politisk dagsorden og forbedre medlemmernes vilkår.

Foreningens hverveudvalg har i det forløbne år arbejdet stålsat på sagen. Udvalget har besøgt samtlige faggrupper for at indsamle og udveksle ideer og sikre, at hverveaktiviteterne koordineres på tværs. Det har betydet, at hvervning i dag er bedre indarbejdet i flere af vores tilbagevendende arrangementer for bl.a. debutanter. Selv har jeg bl.a. medvirket ved to informationsarrangementer i Aarhus og ét i København, hvor vi også har budt på optræden af en kendt forfatter og ”åben mikrofon”, hvilket adskillige forfattere in spe benyttede sig af. Alle fremmødte fik tillige et gavekort til et gratis ”Kom-og-skriv-arrangement” i København.

Vi udbygger løbende foreningens kontante medlemsfordele, som ligger ud over alt det faglige og sociale, da vi erfaringsmæssigt ved, at dette kan have betydning for beslutningen om at melde sig ind. Du kan se alle de aktuelle medlemsfordele på hjemmesiden. Der er penge at spare!

Vi har endvidere i det forløbne år kørt en ganske omfattende kampagne for Dansk Forfatterforening med bannerreklamer på bl.a. Litteratursiden.dk. En række af vores mere kendte medlemmer fra alle grupper har deltaget med foto og nogle udsagn om, hvorfor de hver især har valgt at være en del af Dansk Forfatterforening. En stor tak til alle jer, der på den måde har hjulpet med at udbrede de gode budskaber om, hvad vi gør som forening, og hvorfor vi er her.

Derudover har vi en fast praksis i sekretariatet med løbende at udsende breve til forfattere, oversættere og illustratorer, som endnu ikke er medlem hos os. Sekretariatet er endvidere ved systematisk at gennemgå listen over modtagere af biblioteksafgift. En del af dem, der ikke er medlem, vil i det kommende års tid modtage en henvendelse.

Dansk Forfatterforenings årlige aktivitet ”DM i novelleskrivning” har som delformål at gøre unge forfattere og forfattere in spe interesserede i Dansk Forfatterforening. Målgruppen er 16-19-årige gymnasieelever, og der indløb i 2015-udgaven ca. 175 noveller fra unge i hele landet. 14 forfattere blev udvalgt til et weekendkursus på Strandgade. Der blev optaget en lille film fra weekenden, som kan ses på hjemmesiden.

En særlig hverveaktivitet i det forløbne år har rettet sig mod unge forfattere. I første omgang har vi været i kontakt en række unge forfattere og spurgt ind til, hvad de ved og mener om Dansk Forfatterforening. Vi er på den måde blevet klogere på, hvad der muligvis vil kunne få flere unge og yngre til at melde sig ind hos os. Denne viden kommer vi også til at anvende i det kommende års mangefacetterede hvervearbejde.

Balladen om eReolen

Det er ikke mange rolige øjeblikke, eReolen har oplevet i sin korte levetid. Senest har Gyldendal, People’s Press og flere andre forlag trukket deres e-bøger ud af eReolen. Den situation kan vi fra Dansk Forfatterforenings side kun beklage. På den anden side forstår vi godt forlagenes argumentation for at trække sig. De frygter, at det vil ødelægge deres arbejde med at skabe et levedygtigt kommercielt marked for e-bøger, når bibliotekerne via eReolen vænner folk til, at e-bøger er noget, man gratis downloader med et klik på en telefon, e-bogslæser eller computer. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, kan vi ende i en situation, hvor eReolen reelt er eneaftager af e-bøger i Danmark. Og da der ikke er nogen tvivl om, at e-bøgerne gradvis vil hale ind på papirbøgerne og udgøre en voksende andel af forbruget af bøger, kan det meget vel være forlagenes overlevelse på længere sigt, der er på spil. Så selvfølgelig er de bekymrede. Det er ikke for sjov, at de trækker sig og dermed går glip af de indtægter, som salget af e-bøger til bibliotekerne trods alt indbringer. Det går også ud over forfatternes i forvejen ofte slunkne pengepung, da de jo modtager royalties af forlagenes salg til eReolen. Og det går ud over lånerne, som ikke har adgang til e-bøger fra en række af landets største forlag. Det er med andre ord uholdbart for alle parter.

Når forlagenes og bibliotekernes samarbejde om e-bøger ligger i ruiner, er det resultatet af en langstrakt fejde om, hvordan man skal skrue en model for udlån af e-bøger sammen. Lidt firkantet sagt ønsker bibliotekerne at stille en meget stor del af dansk litteratur frit til rådighed i e-bogsform, mens forlagene vil beskytte det kommercielle salg af e-bøger ved at lægge hindringer i vejen for et frit udlån. I Dansk Forfatterforening mener vi, at situationen skriger på politisk indgriben, og vi har meddelt parterne samt kulturpolitikerne, at vi har konkrete ideer til kompromiser, som kan sætte en stopper for det aktuelle kaos og skabe ro om e-bogens fremtid i Danmark. 2016 vil vise, om vi får mulighed for at indtage en sådan mæglerrolle.

Biblioteksafgiften

Kulturstyrelsens Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik, hvor Dansk Forfatterforening havde to repræsentanter, offentliggjorde i foråret 2015 en rapport med anbefalinger vedrørende digital biblioteksafgift for bøger og musik.

I foråret 2016 bliver hele biblioteksafgiftsloven genåbnet, hvilket bl.a. sker med henblik på at integrere en digital biblioteksafgift i lovgivningen. Derfor har Dansk Forfatterforening nedsat et udvalg med repræsentanter for alle faggrupper, der diskuterer foreningens strategi i forbindelse med biblioteksafgiften for trykte bøger, som sidst var til forhandling i 2002. Udvalget har i skrivende stund afholdt et møde og planlagt to mere, inden det skal fremlægge sin anbefaling for hovedbestyrelsen i slutningen af marts 2016.

 

Internationalt arbejde

Foreningen har iværksat en række internationale aktiviteter i det forløbne år – først og fremmest via Internationalt Udvalg. Et af hovedprojekterne er ”Write&Sleep”, som bliver en global platform på nettet, der gør det muligt for bogskabere verden over at finde overnatning hos hinanden, netværke osv. Erfaringerne viser, at personlige kontakter meget ofte er det, der kan gøre forskellen i forhold til, om ens værker finder vej til udlandet. Internationalt Udvalg har for få midler produceret en foreløbig hjemmeside for Write&Sleep og er derudover i gang med at søge penge forskellige steder til at udvikle den egentlige platform på nettet. Write&Sleep har været et meget stort skib at søsætte, men er nu for alvor ved at tage form. Senest er projektet blevet præsenteret for forfatterforeningerne fra de øvrige nordiske lande, og de er positive. Arbejdet med Write&Sleep fortsætter ufortrødent i 2016.

Internationalt Udvalg har valgt Tyrkiet og Chile som hovedfokuslande i 2016. I Tyrkiet lægger vi os i slipstrømmen på Det Danske Kulturinstitut, der arbejder på at åbne et institut i Istanbul i løbet af året og gerne vil samarbejde med os om forskellige aktiviteter. Chile er et af de lande i Sydamerika, som Kulturstyrelsen prioriterer. Internationalt Udvalg planlægger bl.a. en række virtuelle forfattermøder mellem forfattere og oversættere fra henholdsvis Danmark, Tyrkiet og Chile, der kan vises på storskærm og samtidig følges live af publikum i flere lande på en gang.

Dansk Forfatterforening nedsatte i 2015 ”Tysklandsgruppen”, der er en arbejdsgruppe med fokus på at få mere dansk litteratur ud i Tyskland. Der bliver allerede gjort en del for at promovere dansk litteratur i udlandet. Her er Kulturstyrelsen, de danske ambassader, de danske lektorer på de udenlandske universiteter, oversættere, forlag, agenter og deltagelse i bogmesser og andre litterære arrangementer af den største betydning. Tysklandsgruppen ønsker at forstærke indsatsen. Vores ambition er at synliggøre dansk litteratur syd for grænsen endnu mere. Tyskland er det største marked i Europa for oversat litteratur. Men alt for få danske bøger udkommer på tysk.

Vi har også igangsat andre internationale aktiviteter, som bl.a. har til formål at skabe større interesse for dansk litteratur ude i verden. I 2015 udgav Dansk Forfatterforening og Skt. Petersborg Forfatterforening novelleantologien ”Frihed og skæbne” med 10 russiske og 10 danske noveller, som alle er trykt på begge sprog. Et af hovedmålene med projektet var at åbne for en politisk samtale mellem danske og russiske forfattere for at vise, at litteraturen kan bidrage til større forståelse mellem to befolkninger i en krisetid. Samtalerne udspillede sig i 2015 mellem de danske og russiske forfattere i henholdsvis Skt. Petersborg, København og på Kulturmødet Mors.

Blixenprisen

Dansk Forfatterforening lykkedes i 2015 med det, som uden held havde været forsøgt i bogbranchen i over 10 år – nemlig at skabe en prisevent for den samlede bogbranche. Det blev et meget succesfuldt arrangement med overrækkelse af en lang række litteraturpriser i Frimurerlogens bygning på Blegdamsvej med plads til 400 tilhørere. Se video og fotos fra premierefesten og følg med i forberedelserne til Blixenprisen 2016 på Blixenprisens hjemmeside: www.blixenprisen.dk.

Straks efter, at Blixenprisen 2015 var gennemført, gik styregruppen bag arrangementet i gang med at forberede 2016-udgaven. I den forbindelse oplevede vi et ønske i branchen om at finde større rammer for festen. Derfor rykker vi i 2016 til Dronningesalen i Den Sorte Diamant, hvor der er plads til 600 deltagere. I 2016 tager vi i det hele taget Blixenprisen til et nyt niveau. Vi har meldt ud, at målet med Blixenprisen, ud over at fejre den samlede danske bogbranche fra forfatter over redaktør til boghandler, er at sætte fokus på litteraturens vigtighed. Litteratur er en uundværlig del af utrolig mange menneskers liv – til nydelse, inspiration, underholdning og indsigt. Litteratur er derudover meget ofte dagsordensættende for den politiske debat og derfor med til at flytte samfundet i nye retninger. Samtidig er litteraturen afgørende for den løbende udvikling og vedligeholdelse af det danske sprog.

Vores ambition er, at Blixenprisen skal udvikle sig til at blive et omdrejningspunkt for en regulær folkefest for litteraturen. I de kommende år er det derfor vores mål at skrue op for det udadvendte aspekt af prisfesten og udvikle en begivenhed, der på én gang samler og løfter bogbranchen og åbner sig mod alle litteraturinteresserede i hele landet, så vi får skabt større interesse for og fokus på litteraturen i al dens mangfoldighed. Det er også baggrunden for, at Dansk Forfatterforening som optakt til Blixenprisen 2016, den 2. maj 2016 afholder en konference på Christiansborg om litteraturens og forfatternes rolle i samfundet.

Romankonkurrence med flygtninge som tema

I 2015 tog Dansk Forfatterforening, sammen med Dansk Flygtningehjælp og forlaget Tiderne Skifter, initiativ til at etablere en romankonkurrence med flygtninge som tema. Baggrunden er indlysende: Vi befinder os i den alvorligste flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. De massive flygtningestrømme i verden og den manglende politiske vilje til på internationalt niveau for alvor at tage hånd om årsagerne og de konkrete udfordringer er et af de helt store temaer i vores samtid.

Det er et næsten uoverskueligt problemkompleks, som må og skal løses. Hvad betyder situationen for mennesker, for samfund og for verden som helhed? Med romankonkurrence opfordrer vi til at bearbejde flygtningetemaet gennem litteraturen. Konkurrencen er åben for alle og deadline er 1. juli 2016. Præmien er på 100.000 kr., og vinderen bliver offentliggjort i oktober 2016 i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps 60 års jubilæum. Vinderbogen udgives på forlaget Tiderne Skifter.

Ytringsfrihed og selvcensur

For at tegne et klart billede af ytringsfrihedens og selvcensurens vilkår blandt danske forfattere, oversættere og illustratorer gik Dansk Forfatterforening henimod slutningen af 2015 sammen med bogbranchens fagtidsskrift, Bogmarkedet, om at gennemføre en undersøgelse af netop ytringsfrihed og selvcensur.

Hensigten var at kvalificere debatten, efter at der var kritik ikke mindst fra vores side af en undersøgelse af samme emne, som netmediet A4 gennemførte tidligere på året. Den nye undersøgelse kom hele vejen rundt om emnet ved at undersøge, i hvor høj grad forfattere, oversættere og illustratorer oplever, at deres ytringsfrihed er truet, om de har oplevet at være udsat for censur, og hvorvidt de udøver selvcensur i forhold til bestemte emner – og hvad årsagen i givet fald er. Spørgeskemaet blev i december 2015 sendt til 1500 personer, hvoraf ca. 400 svarede. Resultaterne blev behandlet grundigt i et temanummer af Forfatteren om netop ytringsfrihed og selvcensur (01-16).

Her skal det blot nævnes, at for 14 % af deltagerne i undersøgelsen fylder tanken om, hvorvidt deres ord eller illustrationer kan virke provokerende eller krænkende, mere efter terrorhandlingerne i Paris og København, og knap 60 % mener, at ytringsfriheden i Danmark er mere truet i dag end for fem år siden. 48 % fastslår, at terrorhandlingerne har gjort det vigtigere at skabe debat om ytringsfriheden. Sidstnævnte vil vi også fremover lægge os i selen for at gøre i Forfatteren og på foreningens debatmøder og andre arrangementer. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at opfordre til, at du, kære medlem af Dansk Forfatterforening, fortsætter med at skrive, oversætte og illustrere på præcis den måde, der kunstnerisk set giver størst mening for dig.

Arrangementer en masse

En vigtig del af arbejdet i Dansk Forfatterforening går ud på at skabe opmærksomhed om og forståelse for de særlige udfordringer, forfattere, oversættere og illustratorer har i Danmark, hvor befolkningsunderlaget er så lille, at det er vanskeligt grænsende til umuligt at leve af sine bøger alene. Det gør vi dels ved at mødes med lands- og lokalpolitikere, og dels ved at ytre os i medierne og deltage i debatmøder over hele landet. Men vi gør det også ved at skabe arrangementer, som er åbne for alle. I 2015 lancerede vi det nye arrangementskoncept ”Litteraturen blander sig”. Litteraturen og forfatterne har sådan set altid blandet sig og været med til at sætte dagsordenen for samfundsdebatten og i det hele taget udfordre tidsånden. Både via bøgerne, og når forfattere har udfoldet sig som debattører.

Alligevel bliver vi ofte skudt i skoene, at vi er verdensfjerne og kun interesserer os for det, der udspiller sig i vores egne navler. Det er klart, at vi interesserer os i vid udstrækning også for det. Men mange af os vender samtidig blikket ret kraftigt udad mod det samfund, vi er en del af. Årets seneste ”Litteraturen blander sig”-arrangement havde ”krigens aftryk i mennesker og litteratur” som tema. Det trak fulde huse og afstedkom masser af debat.

Der er i det hele taget konstant aktivitet i Dansk Forfatterforening. Faggruppestyrelserne og enkeltmedlemmer arrangerer møder, foredrag, workshops, litteraturfestivaler, skriveaftener, sociale arrangementer og meget andet. Oveni skal lægges de talrige kurser, som vores kursussekretær og kursusudvalg stabler på benene, og de mange aktiviteter, interessegrupperne i København og ude i landet sætter i værk. Det seneste år har vi kunne byde på alt fra en oplæsningsaften med syrisk lyrik på arabisk og dansk over en workshop om, hvordan man gør sig på sociale medier, til en arrangementsrække under overskriften ”Fra idé til bog” om forfatteres og illustratorers arbejdsproces, rådgivningsmøder om bogføring og skat, indblik i redaktørens verden, forfatterens kreative proces, og hvordan man bliver sin egen pressechef. For blot at nævne en brøkdel af de faglige tilbud.

På festfronten har vi blandt meget andet budt på foreningens efterhånden legendariske cocktailparty, storstilet julefrokost og den traditionelle årsfest for alle medlemmer. Og så blev 2015 året, hvor Dansk Forfatterforenings afdeling i Aarhus holdt sin allerførste årsfest. Må dette historiske og meget vellykkede arrangement, som samlede mange af foreningens medlemmer i det jyske, og som jeg også havde den store glæde at deltage i, blive begyndelsen på en tradition, der holder så langt øjet rækker.

Jeg vil også gerne nævne sommerbegivenheden ”Blæst omkuld af ord”, hvor en lang række medlemmer fra forskellige grupper læser op fra adskillige scener i H.C. Ørstedsparken. Solen skinnede og der var mange tilhørere, som gik fra scene til scene.

F-gruppen fejrede med stor succes deres koncept ”Den Faglitterære Dag” med arrangementer tre forskellige steder i landet med forskellige temaer: I Århus på Godsbanen, i Odense på Centralbiblioteket og i København i Dansk Forfatterforening. I 2016 vokser begivenheden yderligere, og fejringen af ”Den Faglitterære Dag” er lagt ud på i alt 12 biblioteker fordelt over hele landet.

Vores Litteratour-projekt, der i løbet af sommeren 2013 og 2014 kørte gennem det meste af Danmark med litterære arrangementer på torve og pladser, havde også store planer for 2015. Det endte med et lidt mere begrænset, men meget vellykket program. Senere på efteråret var der til gengæld adskillige forfattere fra alle grupper samt illustratorer med på en uges ophold arrangeret under Litteratour-paraplyen på Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Med ”grænser” som det overordnede tema blev der holdt foredrag, skrevet og tegnet og besøgt skoler og institutioner i grænselandet. Opholdet resulterede bl.a. i et tillæg til Flensborg Avis.

I sensommeren 2015 blev Kulturmøde Mors afholdt med en perlerække af kulturelle begivenheder. Dansk Forfatterforening stod for det litterære program, som indholdt optrædener og debatter med medlemmer fra alle grupper, herunder en lang række af vores jyske medlemmer. Med økonomisk støtte fra Det Danske Kulturinstitut inviterede vi endvidere fire russiske forfattere til Mors. Dansk Forfatterforening deltager også i Kulturmøde Mors i 2016.

Foreningens traditionsrige Kulturnat-arrangement var i 2015 én lang hyldest til netop afdøde Klaus Rifbjerg. Arrangementet trak mange interesserede gennem hele aftenen.

I løbet af året har ”Den Røde Sofa”, som er en tilbagevendende begivenhed, hvor forfattere, oversættere og illustratorer bliver interviewet, holder oplæg og læser op, ikke haft mange hvilepauser. Alle arrangementer kan (gen)høres på http://den2radio.dk.

Det skal også nævnes, at BU-gruppen, efter inspiration fra F-gruppen, har taget hul på en ny tradition med at afholde nytårskur. Under festlige former og med rød løber, bobler og overrækkelse af ordensbånd præsenterede en række BU-forfattere og illustratorer deres bøger fra 2015. Her fik de al den opmærksomhed og alle de velfortjente klapsalver, som man ikke altid kan regne med på et bogmarked, hvor det er svært at skaffe opmærksomhed om den enkelte børnebog.

Nye lokaler

En del medlemmer har i de forløbne år udtrykt utilfredshed med vores lokaler på Strandgade. Det er især den ikke særligt imponerende akustik, som volder problemer i forbindelse med arrangementer. Hovedbestyrelsen besluttede derfor at gøre endnu et forsøg på at forbedre akustikken. Vi har tidligere anskaffet puder til stolene, hvilket hjalp lidt. I efteråret 2015 monterede vi skjulte gardiner bag skodderne, lagde tæppe på gulvet i det lille mødelokale og duge på alle bordene. Det har forbedret akustikken en smule, men vi må se i øjnene, at med de mange begrænsninger, vi arbejder under, fordi lokalerne er fredede i klasse A, bliver det umuligt at komme problemet helt til livs. Fredningen udfordrer os i øvrigt også på mange andre områder. Vi kan bl.a. ikke installere de up-to-date teknologiske løsninger, som vi burde have, når man tager vores mange arrangementer i betragtning. Derudover er vi begrænsede af, at vi kun må være 75 mennesker i lokalerne. Problemet må forudses at vokse i takt med, at vores medlemstal heldigvis stiger. Det er vidunderligt med flere medlemmer og stor interesse for arrangementerne, men vi har også et ansvar for, at der altid er plads til alle interesserede.

Det er baggrunden for, at vi i slutningen af 2015 nedsatte en arbejdsgruppe, som skal tage de første skridt til at afklare det nødvendige kapitalgrundlag og undersøge mulighederne for at flytte til større og mere moderne lokaler. Min drøm er, at Dansk Forfatterforening etablerer et egentligt Litteraturens Hus i København efter norsk (og tysk) forbillede.

Presseaktiviteter

Til slut vil jeg nævne, at foreningens nye hjemmeside efter mere end halvandet års arbejde i skrivende stund er ved at være på plads. Jeg vil gerne takke den dygtige og ihærdige arbejdsgruppe, som fra første færd har taget ansvar for denne meget store opgave.

Vores nye hjemmeside kommer naturligvis til at spille en afgørende rolle i foreningens kommunikation både internt og eksternt. Og apropos kommunikation: Vi har i det forløbne år været særdeles aktive i medierne. Jeg er som formand også talsmand for foreningen og er i den egenskab blevet interviewet om mange forskellige litteraturrelaterede og mere bredt kulturrelaterede emner. Ofte til citat og ofte som vidensbaggrund i forbindelse med udarbejdelse af artikler og radio- eller tv-programmer. Derudover har jeg i det forløbne år publiceret en række debatindlæg og kronikker.

I perioden 1. marts 2015 til 1. marts 2016 er Dansk Forfatterforening blevet nævnt i alt 632 gange i skrevne medier i Danmark. Den massive omtale er medvirkende til, at vi kan fastholde og yderligere manifestere foreningen som en indflydelsesrig interesseorganisation, der arbejder for at styrke vilkårene for litteraturen og dens bagmænd og -kvinder. Tak for i år. Vi ses i det nye! ·

 

København, 8. marts 2016

Jakob Vedelsby,
formand for Dansk Forfatterforening

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte