Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2019

Kassererens beretning

Kasserens beretning for 2018

Af Sanne Udsen

Resultatet for 2018 viser et overskud, som er omkring en halv gang større end budgetteret. Dette større overskud skyldes (desværre) ikke flere indtægter end forventet – faktisk er indtægterne på trods af en nettomedlemsfremgang på hele 59 medlemmer tværtimod blevet ca. 37.000 kr. mindre end budgetteret. Det større overskud skyldes derimod, at der er blevet sparet på udgifterne. Herunder er det særligt glædeligt, at posten ”tab på debitorer” (som drejer sig om ubetalte kontingenter) er blevet væsentligt reduceret.

Som tidligere beskrevet har foreningen i løbet af de seneste ti år mistet diverse indtægtskilder, som vi tidligere nød godt af. I 2018 har der stadig været et pænt bidrag til indtægtssiden fra administration af Autorkontoen, selv om det blev en del mindre end budgetteret, men fremover vil dette beløb blive reduceret væsentligt, eftersom administrationen af den individuelle fordeling til rettighedshaverne fremover ligger i Forfatternes Forvaltningsselskab.

Sidste år nævnte jeg i min beretning, at bestyrelsen ville se på muligheder for at reducere betaling af negative renter. De negative renter er ikke mindst problematiske, fordi foreningen indtil omkring år 2015 faktisk havde en positiv renteindtægt: Foreningen tjente penge på at have penge stående i banken. Men fra og med 2016 ændrede dette sig til, at foreningen skulle betale for at have penge stående i banken. Der er desværre ingen udsigt til, at det vil ændre sig foreløbig: Faktisk har endnu en af foreningens bankforbindelser (Merkur Andelskasse) meddelt, at de fra 2019 også vil opkræve negative renter af bankindeståender.

Som kasserer har jeg derfor set det som en påtrængende opgave for bestyrelsen at finde frem til en måde at placere foreningens penge på, så følgende formål kunne blive opfyldt:

  1. At få reduceret betaling af negative renter
    på bankindeståender
  2. At inflationssikre egenkapitalen
  3. At skaffe et positivt bidrag til foreningens
    drift i form af rente/udbyttebetaling
  4. At sikre, at bankindeståenderne så vidt
    muligt er dækket af indskydergarantien.

Det er naturligvis en stor beslutning at skulle omplacere noget af foreningens egenkapital, ikke mindst da bestyrelsen ikke just består af drevne børshajer. Derfor var det nødvendigt med en del drøftelser, før det lykkedes at komme frem til en løsning. Resultatet blev, at der blev investeret for ca. 700.000 kr. i investeringsfonden Maj Invest Danske Obligationer og ligeledes ca. 700.000 kr. i investeringsfonden Sparinvest Index Dow Jones Sustainability World samt placeret 745.000 kr. i en bank, der ville tage imod vores penge uden at opkræve negative renter. Den sidste del var faktisk ikke så nem endda, men efter flere måneder lykkedes det at få Arbejdernes Landsbank til at tage imod dem. Samlet set sparede denne øvelse foreningen en renteudgift på knap 5.000 kr. (når den sparede renteudgift ikke er større, skyldes det, at pengene kun var placeret de sidste godt fire måneder af året).

 

Køb og behold

Forudsætningen for at placere pengene i værdipapirer er, at vi skal følge en såkaldt køb-og-behold-strategi, dvs. at det er meningen, at foreningen skal beholde de indkøbte investeringsbeviser i meget lang tid. Det kan så indimellem kræve lidt is i maven, når de finansielle markeder slår kolbøtter. Som man kan se på posten ”kursregulering”, var den bogførte kursværdi af vores indkøbte værdipapirer faldet med 65.242 kr. ved udgangen af året. Det er vigtigt at understrege, at dette fald er urealiseret. Udgiften er i den forstand fiktiv. Som mange sikkert lagde mærke til, tog aktiemarkedet en ordentlig rutsjetur i slutningen af 2018. Og det kan man se på vores regnskab. Men kurserne er heldigvis steget siden, og i skrivende stund er ca. 40.000 kr. af kurstabet indhentet igen. Så forhåbentlig ser denne post helt anderledes ud ved udgangen af 2019. Dertil kommer, at der i 2019 vil blive udbetalt udbytte i de to investeringsfonde, men dette beløb (som er i alt knap 20.000 kr.) kommer først med i 2019-regnskabet.

Men selv med dette fiktive tab på de finansielle poster ender vi med et pænt overskud for 2018. Her vil jeg særligt rose sekretariatet for at være gode til at have styr på pengene – og bestyrelsen for at være gode til at udvise mådehold. Som bekendt er det ikke en forenings opgave at skabe et egentligt overskud, men derimod at virke til nytte for medlemmerne. Ikke desto mindre er det af hensyn til foreningens langsigtede overlevelse yderst hensigtsmæssigt, at vi endte med et pænt overskud i 2018, da de kommende år desværre ser mindre lovende ud. ※

 

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2018

Af Flemming Madsen Poulsen og Henrik Nilaus

Oveordnet set er det et fint regnskab, som bestyrelsen kan fremlægge. Vi vil dog godt kommentere enkelte punkter.

Kontingenter, andre organisationer: Her er budgetteret med 40.000, men kun brugt 13.785,-. Som sidste år vil vi anbefale, at Dansk Forfatterforening genindmelder sig i Dansk Kunstnerråd.

Finansielle poster: Her er et overforbrug, som primært er på grund af et kurstab på 65.242,-. Kurstabet skyldes, at Dansk Forfatterforening i 2018 har investeret 1,4 million i to investeringsselskaber, og kurserne efterfølgende faldt.

Hvilke overvejelser er der lagt til grund for valget af de to investeringsforeninger, og hvordan vil bestyrelsen sikre sig, at der kun investeres i selskaber, som overholder internationale konventioner og normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og god virksomhedsledelse?

Vi har ingen øvrige bemærkninger til det fremlagte regnskab.

Vores samlede konklusion er, at foreningen har en sund økonomi, som dog i fremtiden i nogen grad vil blive påvirket af svingningerne på aktiemarkedet, hvad vi ikke finder heldigt.

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte