Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2020

Kassererens beretning

Kassererens beretning for 2019 og de kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet.

Af Sanne Udsen

Jeg er rigtig glad for at kunne aflægge regnskabet for 2019, eftersom regnskabet på flere punkter endte bedre, end vi havde forventet, da vi vedtog budgettet på generalforsamlingen sidste år.

Vi har fået flere medlemmer, hvilket er en god nyhed af mange årsager – herunder ikke mindst fordi det har medført, at posten ”grundkontingent” er endt lidt højere end budgetteret. Som nævnt adskillige gange de senere år er de indtægter, som foreningen tidligere kunne nyde godt af, f.eks. seksprocentbidraget fra medlemmernes betalinger fra Copydan, ikke længere eksisterende. Vi er derfor virkelig afhængige af en stabil og meget gerne voksende medlemsskare.

Også administrationsbidraget fra Autorkontoen og lejeindtægterne er blevet større, end vi havde turdet regne med, og det har tilsammen betydet, at indtægterne i 2019 blev ca. 192.000 kr. højere end budgetteret. Sammenholdt med at årets udgifter næsten er blevet som budgetteret, er vi gået fra et budgetteret underskud på knap 100.000 kr. til et ganske pænt overskud på ca. 62.000 kr. Det er så meget mere tilfredsstillende, eftersom vores sekretariatschef i 2019 var så heldig at skulle på barsel, hvilket betød en del tilpasninger i arbejdsfordelingen i sekretariatet, hvilket alt sammen er gået rigtig fint og uden at være en økonomisk belastning for foreningen. En stor tak til sekretariatsmedarbejderne og formandskabet for at have løst opgaven med at få dækket en barslende sekretariatschefs arbejdsopgaver så fleksibelt og effektivt (men det er nu alligevel dejligt, at sekretariatschefen er tilbage på pinden igen!).

I år har vi stillet regnskabet op lidt anderledes end tidligere, idet vi har ønsket at adskille den ”almindelige” drift fra de finansielle poster. De finansielle poster er nemlig underlagt større udsving end vores daglige drift, og for ikke at mudre billedet af, hvordan det går med ”kerneforretningen”, har vi delt det op på denne måde.

Men de finansielle poster har selvfølgelig også betydning for Forfatterforeningens økonomiske sundhedstilstand. Foreningen har ligesom mange andre både små og store bankkunder i flere år været underlagt at skulle betale ”negative renter” – dvs. at vi har skullet betale for at have penge stående i banken. I 2018 tog den daværende bestyrelse initiativ til at modvirke denne belastende udgift ved at placere nogle af foreningens penge i to forskellige investeringsforeninger. Det betød, at der herved blev sparet negative renter for de investerede penge, og det har ligeledes betydet, at der herigennem er opnået et udbetalt udbytte, som i 2019 var på 20.538 kr. Men det er kun en del af foreningens formue, der er investeret. Der står stadig en del penge på almindelige bankkonti, som der skal betales negative renter for. Og desværre var årets negative renter større end det udbetalte udbytte, nemlig hele 22.818 kr. – et beløb, der dog ville have været endnu større, hvis ikke vi havde foretaget de omtalte investeringer. Der er desværre intet, der tyder på, at de negative renter vil forsvinde i den umiddelbare fremtid. Tværtimod har det bredt sig til også at gælde private bankkunder. Bestyrelsen vil derfor igen se på muligheder for at kunne nedbringe denne post på regnskabet. Og nu jeg er ved de finansielle poster, så vil det fremgå, at der har været en ganske stor urealiseret kursgevinst på de nævnte investeringer, nemlig hele 182.536 kr. Men her er det vigtigt at huske, at der er tale om en urealiseret gevinst. Sidste år var der tale om et urealiseret kurstab. I 2019 var det så en kursgevinst. Det sidste er selvfølgelig væsentlig mere behageligt at se på, men begge dele er fiktive. Lige så lidt som sidste års tab var reelt, er dette års gevinst det. Denne post kræver med andre ord koldt vand i blodet og is i maven, når man betragter den.

Skal vi have et billede af årets resultat i 2019 uden ”fiktive” elementer, kan vi derfor tage resultatet før de finansielle poster og tillægge resultatet af de finansielle poster fratrukket kursreguleringen, dvs. i alt 59.980 kr. Og det er et virkelig udmærket resultat, ikke mindst i lyset af, at der var budgetteret med et underskud for 2019. Blandt årsagerne til det gode resultat skal vi bl.a. finde, at tab på debitorer – dvs. medlemmer, der ikke betaler det opkrævede kontingent – er hele 30.000 kr. mindre end budgetteret. Tak for, at I betaler jeres kontingenter! Det er helt nødvendigt for Forfatterforeningens økonomiske sundhed. Så tak for det.

 

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet 2019

Af Lotte Petri og Jo Hermann

Vi har gennemgået regnskabet og mener overordnet, at der er grund til tilfredshed. Det er rart at se, at foreningen har plus på bundlinjen, og at der er en sund fremgang i antallet af nye medlemmer, samtidig med at en langsigtet fastholdelsesstrategi har givet gevinst, så færre forlader Dansk Forfatterforening.

Der sættes mange skibe i søen i form af projekter – både danske og internationale – og vi har noteret os, at årets overskud især er blevet anvendt til aktiviteter til gavn for medlemmerne.

Vi kunne dog godt ønske, at nogle af posterne i regnskabet blev udfoldet mere. Det gælder bl.a. regnskabsposten ”aktiviteter og projekter”. Et stort projekt som Hvem er Danmark? er kun indirekte synligt i regnskabet. Det samme gælder kurserne og de legater, foreningen bestyrer. I alle disse tilfælde er der krav om separate regnskaber, som donorer og sponsorer får indblik i, men væsentlige aktiviteter bør også nævnes i hovedregnskabet, i det mindste i noteform.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte