Find oversætter

Styrelse

Den faglitterære styrelse (F-gruppen, som vi kalder os i den daglige jargon) arbejder aktivt for at fremme fagforfatteres interesser og vilkår. Det sker på forskellig vis både internt og eksternt i foreningen. Formanden for gruppen er bindeleddet til den øvrige del af foreningen, og har fokus på at tydeliggøre faglitteraturens samfundsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige betydning. I den forbindelse også at tydeliggøre fagforfatternes vilkår som afgørende for, at fagbøgerne bliver produceret med høj grad af kvalitet.

Forfatterforeningens forskellige grupper samarbejder om at markere litteraturens betydning i offentligheden og i det politiske felt. Til at støtte sig i dette arbejde bistås de af et velfungerende sekretariat, som medlemmerne også nyder godt af.

Den faglitterære styrelse ser det som en central opgave at være i dialog med foreningens medlemmer og at drøfte et potentielt medlemsskab med interesserede forfattere. Alle er således velkomne til at tage kontakt.

Styrelsesmedlemmer

Efter seneste årsmøde 7.april 2022 blev følgende valgt, og de konstituerede sig således:

Henrik Poulsen (formand)

henrik@henrikpoulsen.com

henrik

Cand.mag. i dansk og medievidenskab. Tidligere gymnasielærer, uddannelsesleder i DR samt redaktør og direktør i A-Pressen.

Jeg valgte i 2008 at leve af mine bøger, foredrag og konsulentarbejde inden for litteraturformidling, medier og læring. Jeg har udgivet over 40 titler til danskundervisningen i folkeskolens ældste klassetrin, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelserne. Flere af titlerne har modtaget priser.

Jeg meget optaget af bogens og læremidlets fortsatte liv på digitale platforme. Vi skal fastholde kvaliteten, og vi skal sikre, at vi får ordentlige honorar- og royalty-aftaler med forlag og andre udgivere. Mit synspunkt er at lærebogsforfatteren udfører en profession med betydelig indflydelse på bogens og materialets samlede udtryk.

Jeg repræsenterer F-styrelsen i Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse, hvor jeg tillige er kasserer, derudover sidder jeg i foreningens legatudvalg og kursusudvalg.

Thomas Dickson (næstformand)

thomas@dicksondesign.dk

Jeg er født i USA, bosat på Nørrebro og uddannet arkitekt og industriel designer. Har haft egen tegnestue i en lang årrække, været lektor på Arkitektskolen Århus og været med til at starte en forskningsafdeling op i Lego. Jeg har siddet i Statens Kunstfonds udvalg for Design og Kunsthåndværk (2008-10).
En supplerende uddannelse i journalistik førte mig ind på formidlingens område, hvilket har ført til en mængde artikler, flere redaktørjobs og en række bøger om design, arkitektur og innovation.
Jeg repræsenterer F-Styrelsen i Redaktionsudvalget for Forfatteren.

 

Pernille Frost (kasserer)

pernillefrost@gmail.com

Cand.mag. i dansk og samfundsfag. Seminarielærer i 15 år og derefter selvstændig konsulent med opgaver inden for danskfaget i grundskolen, og med særligt fokus på læsning. Jeg har udgivet 21 titler til danskundervisning i indskoling og mellemtrin, en lærebog om læsning til læsevejledere og dansklærere og en debatbog om sprog.

Jeg interesserer mig for faglitteraturens vilkår og tilblivelse hele vejen fra ide til anvendelse, herunder naturligvis det didaktiske lag i læremidlet. Forfatterens arbejdsproces, samarbejde med forlag og generelle eksistensvilkår, er en anden side af faglitteraturen som optager mig meget.

Jeg repræsenterer F-styrelsen i det nordiske udvalg, og jeg er desuden kasserer i F-styrelsen. I læremiddelgruppen, som er en interessegruppe under F-gruppen, er jeg fra 2022 gruppeleder. Jeg er tillige projektkoordinator for vores pilotprojekter i forbindelse med etableringen af en forfatterskole for faglitterære forfattere

Anne Hedeager Krag

a.hedeager@gmail.com

anne

Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet i 1988. Har i en årrække arbejdet med og publiceret tekstiler i danske samlinger fra vikingetid og tidlig middelalder. 2004-: Member of CIETA, Center for international tekstilforskning. Medlemsmøder hvert 2. år. http://www.cieta-textiles.org/ 2004- kontaktperson og medlem af Herlufsholm Menighedsråd: www.herlufsholmkirke.dk. 2007- sekretær i Den Danske Nationalkomité for Byzantinske Studier, Københavns Universitet: www.byzans.dk. 2007- Bestyrelsesmedlem i Dansk-Russisk Forening-Sjælland, suppleant til landsledelsen. www.dkrus.dk. 2007-Medlem af Støtteforeningen for Køng Museum, leder af udstillingsudvalg www.koengmuseum.dk 2012- medlem af Selskabet for Kirkelig Kunst http://kirkeligkunst.dk/

Jeg er forperson for Dansk Forfatterforenings kursusudvalg.

Charlotte Langkilde

charlotte.langkilde@pc.dk

Født 1950, opvokset på Fyn. Uddannet cand.ling.merc. fra CBS og i statskundskab fra Paris. Har arbejdet som selvstændig translatør og tolk i engelsk og fransk næsten uafbrudt siden, de senere år i kombination med min forfattervirksomhed. Var i en årrække tolk for regeringen i Danmark og udlandet.

Mine tre seneste udgivelser er:

Bedraget. Sagen om Nordisk Fjer. Lindhardt & Ringhof, 2013, med efterskrift fra 2014.

Oluffa. Fra Tórshavn til Brandts Klædefabrik. Lindhardt & Ringhof, 2016.

Færøerne. En moderne nation fødes. Lindhardt & Ringhof, 2018.

Mine bøger udspringer af emner, som jeg kan brænde for, og som jeg fornemmer indeholder en interessant historie. Emnerne kan være historiske, politiske, økonomiske eller kulturelle og har hidtil været researchtunge. Researchen fører ofte frem til indsigter, der sætter spørgsmålstegn ved hævdvundne opfattelser.

Selv om bøgerne er dokumentariske, bruger jeg skønlitteraturens greb til at gøre bøgerne læseværdige. På den måde kan de lige så godt læses som romaner, hvad de også ofte bliver. Man behøver med andre ord ikke have en særlig faglig baggrund for at læse dem. Hver gang en bog er klar til udgivelse, har jeg overvejet, om den skal betegnes som faglitteratur eller skønlitteratur. Men fordi indholdet er strengt dokumentarisk, har jeg hidtil valgt kategorien faglitteratur.

Mit virke i dette grænseland mellem fag- og skønlitteratur har fået mig til at interessere mig for de ringere forhold, der gælder for faglitterære forfattere på trods af, at den langvarige research bag disse bøger ofte gør dem særlig tidskrævende og omkostningstunge. Dette misforhold vil jeg gerne arbejde med i bestyrelsen.

Jeg repræsenterer F-Styrelsen i foreningens Biblioteksudvalg og er projektleder for F’s filmprojekt.

René Karpantschof

r.karpantschof@gmail.com

www.renekarpantschof.com

Jeg er født i 1965 og opvokset i en vestjysk landarbejderfamilie. Min tidlige ungdom foregik i 1980’ernes københavnske BZ-bevægelse. Siden blev jeg cand.mag. i historie og ph.d. i sociologi og var i en årrække forsker og underviser på især Københavns Universitet.

Fra 2015 har jeg levet som selvstændig fagbogsforfatter, foredragsholder og historisk konsulent. I 2019 udkom jeg med ”De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920” på Gads Forlag, og nu arbejder jeg på fortsættelsen: ”De ekstreme danskere 1921-1939”.

Jeg er meget optaget af, hvordan man fremmer det litterært kreative i faglig skrivning uden at gå på kompromis med det nonfiktive aspekt. Eller udtrykt som slagord: Sande historier, godt fortalt! Jeg ønsker desuden at fremme faglitteraturens status i Danmark og dermed vores allesammens evne til at diskutere og løse tidens problemer på et oplyst grundlag.

Jeg repræsenterer F-styrelsen i Autorkontoudvalget.

Kaare Øster

kaos@kaareoester.dk

Født på Samsø i 1950, og jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, har læst cand. pæd. i geografi og har i mange år arbejdet som pædagogisk konsulent og projektleder i VIA/CFU/Region Midtjylland med bl.a. drift af den årlige Skolemessen.

Mine erfaringer fra undervisningsverdenen bruger jeg i dag som freelance fagforfatter, redaktør og konsulent med vægt på udvikling af læremidler til de ældste klassetrin i grundskolen. Både analoge og digitale læremidler og med særligt fokus på natur- og samfundsfaglige temaer og problematikker som bæredygtighedsbegrebet, udviklingslande samt de globale sammenhænge og mønstre.

Som medlem skal du kunne mærke medlemskabet og samhørigheden i foreningen, uanset hvor du bor – og vi skal kunne tilbyde aktiviteter og samarbejder over hele landet, selvom en stor del naturligt kommer til at foregår i foreningens lokaler i København. I øjeblikket er det vigtigt at følge det digitale område ift. faglitteraturens fremtid, hvor der sandsynligvis bliver behov for en frugtbar kobling mellem analoge og digitale produktioner. For faglitteraturen er det også vigtigt at få øget dens anseelse i samfundet som helhed samt ift. til os som fagforfattere.

Jeg repræsenterer F-Styrelsen i Autorkontoudvalget og i foreningens Bogforums-udvalg samt er redaktør af gruppens nyhedsbreve.

Se også Kaare Østers medlemsprofil her.

Cathrine Errboe (1.suppleant)

mail@prbo.nu

Jeg er uddannet journalist og har arbejdet indenfor kulturområdet bl.a. som presseansvarlig hos Mungo Park, Folketeatret og Zirkus Nemo og som stifter af Teaterbrevkassen.dk. Siden 2012 har jeg skrevet en række bøger – de fleste i samarbejde med personer, der ønsker en makker til at hjælpe med struktur, overblik, research og skrivningen. I øjeblikket skriver jeg på nogle børnebøger i privat regi. De fleste af min bøger har et historisk perspektiv, hidtil har det primært været i dansk regi, men for nylig måtte jeg sætte mig ind i Samoas historie, da jeg skulle skrive bogen Min fætter er høvding i Samoa sammen med Johannes Langkilde.

Mine seneste udgivelser er:
Spargrisanarkisten – min vej til overskud i samarbejde med Sofie Østergaard (2022) Grønningen 1
Kan hun selv gå herhen? med Malene Schwartz (2021) Grønningen 1
Min fætter er høvding i Samoa med Johannes Langkilde (2021) Gyldendal

Jeg har tidligere undervist unge i kreativ kommunikation og tilbyder i dag workshops i at skrive livshistorie og dagbog. Jeg holder foredrag om mine bøger og interviewer andre forfattere fx på BogForum.

Lotte Thrane (2.suppleant)

lotthran@hum.ku.dk 

Jeg er mag.art. og dr.phil. I nordisk litteratur, men med en baggrund som billedkunstner og rejsende kulturjournalist. I den tidlige del af mig liv boede jeg meget i udlandet – i Israel, i Frankrig og i Kenya (seks år), først udstationeret som stewardesse i SAS, siden som ”medfølgende hustru” til en dansk dyrlæge.

Også som universitetslærer flyttede jeg en del rundt til jobs’ene – til USA, Tyskland og England. Jeg debuterede i 1980 i Nynne Kochs Kvindestudier, og har siden skrevet sideløbende med undervisning i litteratur.

Det kunst-, kultur- og personalhistoriske har, gerne med et feministisk perspektiv, været en gennemgående linje i mit forfatterskab. Udover rigtig mange artikler og antologibidrag har jeg udgivet syv bøger, heriblandt den prisbelønnede disputats Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz Frølich og hans tid (2008) og senest Maske og menneske. Asta Nielsen og hendes tid (2019), der var nomineret som Årets Historiske Bog.

Balladen om Dona Lili udkommer august 2024, det er en kalejdoskopisk fortalt beretning om en dansk kvinde, hendes kultursalon i Ouro Preto i Brasilien under militærdiktaturet, og de kulturpersoner hun samlede her.

 

Jørn Henrik Olsen, intern revisor

Helle Askgaard, revisorsuppleant

 

Vedtægter

Klik her for at se F-gruppen vedtægter.

 

Forretningsorden

Klik her for at se F-gruppens forretningsorden.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte