Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2023

Nye regler i ophavsretsloven har direkte betydning for dig

Der er flere punkter, du skal være særlig opmærksom på med de nye ændringer – f.eks. kan en kontrakt vare evigt, hvis ikke andet står i kontrakten.

Den 7. juni 2023 trådte de seneste ændringer i ophavsretsloven i kraft – de er indført som følge af et EU-direktiv fra 2019, der øger beskyttelsen af ophavsmænd generelt. Beskyttelsens nærmere indhold beror på sædvaner i de enkelte brancher, som der er stor forskel på. Derfor skal forfattere, illustratorer og oversættere være endnu mere opmærksomme på følgende fremover:

※ Inden du skriver under på din kontrakt: Få aftalt tydelige bagkanter, dvs. klare tidsfrister for udnyttelse og ret til tilbagefald af rettigheder.

※ Efter udgivelsen: Hold øje med udnyttelsen af dine værker i antal og indtægter, og gem dine årlige opgørelser. Du kan måske få ret til et højere vederlag.

De nye regler gælder som udgangspunkt kun for nye aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden. Men vil med tiden også påvirke fortolkningen af ældre aftaler.

 

Aftal specifikke tidsrammer for udgivelse

Ophavsretslovens § 54 er blevet ændret til standarden ”rimelig tid”, i forhold til hvornår rettigheder til værket skal være udnyttet første gang. Tidligere stod der ”tre år”, som, efter aftale, kunne forlænges op til ti år. Det er fremover vigtigt at sikre, at tidsrammerne for udgivelse af dit bogværk fremgår udtrykkeligt af din aftale. Sædvanen i forlagskontrakter er ifølge Dansk Forfatterforenings erfaring:

※ Første udgivelse af værket (i trykt eller digital form) – inden for 12 eller maksimalt 18 eller 24 måneder.

※ Udgivelse af værket i øvrige bogformater – inden for et til tre år fra første udgivelse af værket.

※ Udnyttelse af øvrige rettigheder, herunder formidling af rettigheder til udgivelse i udlandet, filmatisering mv. – inden for tre år fra første udgivelse af værket.

Bemærk: § 54 giver ikke adgang til at få rettigheder tilbage, som bare én gang har været udnyttet. Det skal være aftalt i kontrakten. En forlagsaftale kan vare for evigt, hvis ikke andet står i kontrakten.

Læs vores anbefalinger om tilbagefald af rettigheder her: 20230612-Tilbagefald-af-rettigheder-vilkaar.pdf (danskforfatterforening.dk)

 

Penge: Ret til et rimeligt vederlag

Det fremgår nu direkte af ophavsretslovens
§ 55, at ophavsmanden har ret til et passende og forholdsmæssigt vederlag for udnyttelsen af værket. Vi har aftalefrihed i dansk ret, og derfor vil man som udgangspunkt regne med, at aftalte vederlag er passende og rimelige, på det tidspunkt aftalen er indgået. Du har derfor en vigtig rolle i din forhandling af kontrakter for at opnå det mest rimelige vederlag.

Da ophavsretten gælder i op til to levealdre, kan det med tiden vise sig, at det aftalte vederlag til ophavsmanden er uforholdsmæssigt lavt, i forhold til hvad (alle) andre (erhververe) tjener på værket. Det kan både være forlaget og de næste led, f.eks. boghandlere, streamingtjenester mv.

Ophavsmanden kan i så fald bede om at få ”aftalejustering”, dvs. få ret til et højere vederlag, jf. § 55 B.

Denne regel gælder også for engangsvederlag, og den kan anvendes på aftaler indgået op til fem år før lovens ikrafttræden, dvs. aftaler indgået efter 6. juni 2018.

Kan man ikke blive enige om det rimelige vederlag, så kan sagen indbringes for Ophavsretslicensnævnet, hvilket er billigere og nemmere end en retssag, jf. § 55 C.

 

Transparens: Bedre ret til indsigt i udnyttelsen af værket

Man har brug for oplysninger om udnyttelsen af værket og de indtægter, det genererer, for at kunne se, om vederlaget er rimeligt og rigtigt.

  • 57 er blevet ændret og suppleret af § 55A, så man kan leve op til de mere udpenslede regler i EU-direktivet. Nu har man ret til at kræve ”opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om udnyttelsen af værket fra erhververen og eventuelle efterfølgende erhververe” og ”oplysningerne skal navnlig omfatte udnyttelsesmåder, udnyttelsesomfang, alle genererede indtægter og skyldige vederlag”.
  • 55A gælder både aftaler, hvor ophavsmanden har fået et engangsvederlag, og royaltyaftaler. Og den gælder for aftaler indgået efter 6. juni 2018.

Den gamle formulering af § 57 gælder for aftaler indgået før 7. juni 2018, og den kan kun bruges til aftaler om royalties, der afhænger af omsætningen.

Af § 55A, stk. 5 fremgår, at der kan indgås kollektive aftaler om den nærmere karakter af de ovennævnte transparensrettigheder. DFF og de øvrige forfatterforeninger har, før loven kom, indgået en transparensaftale med Danske Forlag om, hvilke oplysninger forlagene fremover skal give til forfattere, oversættere og illustratorer.

Se her: 221010-Ny-vejledende-brancheaftale-om-stoerre-transparens-i-oekonomien-bag-forlagskontrakter-1.pdf (danskforfatterforening.dk)

Der er tale om minimumsregler, så din forlagskontrakt kan godt være bedre for dig, f.eks. afregning to gange årligt. Transparensaftalen gælder for aftaler indgået af Danske Forlags medlemmer efter 7. juni 2023.

Pengekrav forældes som udgangspunkt efter tre år. Og hvis der er gået mere end fem år, kan du heller ikke forlange, at forlaget har oplysningerne længere. Sørg for at få og gemme dine årlige opgørelser. ※

 

Jurist Anne Koldbæk er deltidssygemeldt i øjeblikket, men fortsætter med den juridiske medlemsrådgivning.
Send mail til: jura@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte