Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2023

Faglitterære forfattere savner forskning – og anerkendelse

Den faglitterære styrelse arbejder i øjeblikket på højtryk med at planlægge en konference, der skal understrege behovet for fokuseret forskning i dansk faglitteratur. En film med 50 faglitterære forfattere får premiere på konferencen.

 

Af Lene Møller Jørgensen

Det er tre år siden, at den faglitterære gruppes årsmøde efter en langvarig debat besluttede, at nu skulle der gøres en ekstra indsats for at markere faglitteraturen og dens betydning i Danmark. Debatten var en kulmination på mange års frustration over manglende viden om faglitteraturens tilstand og vilkår i Danmark – og også en reaktion på mange fagforfatteres fornemmelse af manglende anerkendelse og respekt over for deres arbejde med fagligt funderet litteratur.

Til september udspiller sig et væsentligt resultat af denne debat i form af en ambitiøst anlagt konference om faglitteraturens vilkår. Konferencen vil finde sted på en større offentlig scene i København i løbet af efteråret, hvor der også bliver premiere på et vidtrækkende filmprojekt med samtaler og portrætter af 50 faglitterære forfattere. Det bliver en åben konference med bl.a. et panel af forfattere, politikere og eksperter.

”Vi ønsker at styrke den offentlige samtale om faglitteratur og den værdi, den har for … ja, for samfundet, for os alle. Vi ønsker at markere os, for som faglitterære forfattere har vi ofte den oplevelse, at den type litteratur, vi skriver, er overset og usynlig – den er der bare, men den anerkendes ikke,” siger Henrik Poulsen, formand for den faglitterære styrelse. Han er cand.mag. i dansk og medier og forfatter til en lang række bøger om bl.a. kultur- og litteraturhistorie, medier og journalistik.

Sammen med Henrik Poulsen er styrelsesmedlem i F-gruppen Charlotte Langkilde den koordinerende kraft bag arbejdet med både konference og film. Charlotte Langkilde er uddannet cand.ling.merc. med en eksamen i statsvidenskab fra Paris og har arbejdet som oversætter og som tolk for regeringen, ligesom hun er forfatter til en række faglitterære bøger. Bl.a. bestselleren Bedraget om skandalen i Nordisk Fjer. Hun er helt enig i Henrik Poulsens beskrivelse af faglitteratur som overset og miskendt.

”Den er et stedbarn i dansk litteratur, og det er, som om folk antager, at faglitteratur er kedelig og skrives af en flok støvede universitetsansatte. Men vi er faktisk en meget broget flok, og denne nedvurdering er noget helt særligt dansk. Jeg samarbejder med og har mange kontakter i andre lande, f.eks. England og Frankrig, hvor der hersker en helt anden respekt omkring faglitteratur. Og ja, herhjemme tager man faglitteraturen for givet, men nu arbejder vi på at komme bredere ud og åbne folks øjne for faglitteraturen,” siger Charlotte Langkilde.

 

Forfattere med et budskab

Faglitteratur er en definition, som favner meget bredt. Den dækker lige fra den funktionelle faglitteratur – tekster uden et bærende subjekt, hvortil ingen har ophavsret, såsom tekster fra embedsfolk og offentlige myndigheder – til biografier og fortællende eller narrativ litteratur. Og mellem de to yderpunkter er værker om sundhed, livsstil og familie, krop og sind, psykologi og personlig udvikling, hobby og håndarbejde, rejseguider, kogebøger, essaysamlinger, journalistiske og politiske debatbøger, selvbiografier, historiske bøger, biografier, monografier og akademiske afhandlinger.

Denne vifte af emner og bøger skal filmen om faglitterære forfattere skildre. Filmen blev i første omgang født i F-styrelsen som en ide om at lave en video med en præsentation af faglitteratur, men ambitionerne voksede hurtigt. Gennem gode bekendte fik Charlotte Langkilde kontakt til filminstruktør Hans Frederik Jacobsen, som fandt projektet spændende. Og som nu er i fuld gang med at føre det ud i livet. Ca. 50 faglitterære forfattere kommer til orde i filmen, og de er udvalgt af en lille, uafhængig komité bestående af Politikens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersen, og forlagsredaktør Anne Mette Palm.

Charlotte Langkilde har stået for kontakten til komiteen.

”De udvalgte forfattere har alle et budskab, og de beskriver tankerne bag deres arbejde og værker. De arbejder med emner af samfundsmæssig, historisk, psykologisk eller livsstilsmæssig betydning og repræsenterer mange genrer inden for faglitteraturen. I filmen vil nogle af forfatterne indgå i diskussioner i grupper, andre optræder alene, ligesom filmen også vil indeholde tekster og grafik. Projektet må ikke blive indspist eller kontrolleret af F-styrelsen, og vi har ikke blandet os i udvælgelsen af forfattere, men har sat en række kriterier. Ud over at mange emner eller genrer inden for faglitteratur skal repræsenteres, så skal der også være en nogenlunde ligelig fordeling mellem køn og også en geografisk fordeling. Det har også været vigtigt for mig, at nordatlantiske forfattere deltager, så hele riget er repræsenteret,” fortæller hun.

Nogle af forfatterne, der optræder i filmen, er medlemmer af Dansk Forfatterforening, andre er ikke – det er fifty-fifty, mener Henrik Poulsen.

 

Manglende forskning

Bogpanelet under Kulturministeriet følger udviklingen på bogmarkedet og udarbejder årsrapporter og også specialrapporter. Sidste år udarbejdede Bogpanelet – på Dansk Forfatterforenings opfordring – en rapport om Faglitteraturens aktuelle status på bogmarkedet, og den gav på flere punkter Henrik Poulsen nogle ahaoplevelser – på trods af at han selv har skrevet og arbejdet med faglitteratur i et par årtier, færdes i miljøet og de seneste tre år har fungeret som formand for de faglitterære i Forfatterforeningen, så var der en del fakta og oplysninger i rapporten, som var nye for ham.

”Vi mangler nemlig i den grad viden om dansk faglitteratur og dens betydning. Men rapporten viser bl.a., at der er en svag stigning i udgivelsen af faglitteraturen, og at den også sælger ganske godt. Men læsernes interesse koncentrerer sig om litteratur i en særlig ramme, nemlig den fortællende litteratur. Og især om det, vi kan kalde kendislitteratur. Kendte sportsfolk, politikere og kunstnere, der fortæller om deres liv og præstationer. Og i den type litteratur står der ofte en anonym ghostwriter bag. Faglitteratur defineres ofte som det, det ikke er; det er ikke fiktion, ikke skønlitteratur og ikke lyrik – tilbage er så alt andet – nonfiktion, som forlagene kalder det. En slags restgruppe. Disse overvejelser har ført os frem til at arbejde og presse på for at få indført fokuseret forskning, det vil sige et professorat på et af landets universiteter, som kan afdække området. Danmark har mange forskere inden for skønlitteratur for både børn og voksne, men ikke en eneste inden for faglitteraturen. En større viden og opmærksomhed på vores område vil styrke identiteten – og selvværdet – blandt faglitterære forfattere,” siger han.

På spørgsmålet om, hvordan udsigterne så er til faktisk at få et faglitterært professorat i Danmark, tøver Henrik Poulsen lidt, så smiler han og siger:

”Det er nok lidt op ad bakke, men vi satser dels på politisk velvilje, dels på, at universiteterne selv bliver bevidste om behovet. Ikke mindst i en tid, hvor fake news, misinformation og konspirationsteorier breder sig på sociale medier og andre steder, er faglitteratur og den gode fagbog vigtig.”

Henrik Poulsen frygter, at mens vi venter på større indsigt i og viden om den faglige litteratur, så overtager de sociale medier mere og mere formidlingen.

En undladelsessynd

Selvom der ikke findes et decideret faglitterært professorat, så har der dog været nogen forskning på området ved danske universiteter. En af dem, der har stået for den forskning, er lektor emeritus ved Københavns Universitet Niels D. Lund. I Bogpanelets specialrapport kalder han det ”fuldstændig uforståeligt” og ”dybt pinligt”, at der er forsket så lidt i faglitteratur i Danmark.

”Det er en undladelsessynd for samtlige litteraturinstitutter i Danmark og for Kulturministeriet, at ingen har taget nogle initiativer i den retning. Der er personer, der har skrevet om genren, men det har været drypvist og uden systematik,” siger Niels D. Lund i specialrapporten.

Han mener desuden, at der er en generel skævhed mellem fag- og skønlitteraturen, som begynder allerede i gymnasierne, hvor eleverne i danskundervisningen hovedsagelig forholder sig aktivt til skønlitteraturen, som læses, analyseres og diskuteres, mens faglitteraturen blot er til stede gennem de lærebøger, der bliver brugt. Ifølge Niels D. Lund er denne tendens også gennemgribende i den danske offentlighed, hvor faglitterære værker får mindre synlighed og anerkendelse end skønlitterære. Og som Henrik Poulsen bemærker, er der mere og mere fokus på den fortællende faglitteratur. Lektor emeritus Niels D. Lund siger:

”Der sker en tektonisk forskydning inden for genrerne, hvor flere blandinger og hybrider dukker op. Vi ser en øget vægt på det narrative i faglitteraturen, hvor man prøver at tilnærme sig en læserattraktion, fordi man ved, at folk gerne vil have spænding, når de læser.”

I det øvrige Norden er der større opmærksomhed på og forskning i faglitteraturen. I Norge er der tre professorater på området, i henholdsvis Oslo, Bergen og Trondheim. I Finland er der to professorater, og Sverige har lige oprettet det første. Den norske fagbogsprofessor Johan Tønneson bliver en af de personer, der skal sidde i panelet til konferencen i september.

Arbejdet med konference og film er og har været en stor arbejdsopgave for F-styrelsen, og især for Henrik Poulsen og Charlotte Langkilde.

”Jeg er drevet af nødvendighed,” siger Henrik Poulsen, ”og også af et ønske om anerkendelse af vores genre. Jeg plejer at sige, at den faglitterære gruppe på den ene side er som en engelsk klub, hvor vi mødes til litterære og sociale begivenheder, og på den anden side er en kamporganisation. Konferencen og filmen er et opråb,” siger han.

Charlotte Langkilde fastslår: ”Vi vil vise, hvad vi kan, og have den anerkendelse, der rettelig tilkommer os,” siger hun.

 

Filmen

50 fagbogsforfattere får ordet i filmen, der har premiere d. 27. september. Filminstruktør Hans Frederik Jacobsen optager i henholdsvis Aarhus og København. Ca. halvdelen af forfatterne er medlemmer af Dansk Forfatterforening. Filminstruktøren har rejst 500.000 kroner til filmen, mens den faglitterære gruppe har bidraget med 60.000 – ”overskud fra coronatiden,” forklarer Henrik Poulsen.
Nogle af forfatterne bliver optaget sammen, i grupper, men den redigeres således, at det er muligt at klippe korte statements ud – og når filmen får premiere på konferencen, vil den blive vist i klip i løbet af dagen. De medvirkende forfattere kan bruge deres egne klip på f.eks. hjemmesider og de sociale medier. F-gruppen håber naturligvis også, at filmen vil blive vist på en af de danske tv-kanaler, men der er ingen aftaler af den art endnu.

 

Konferencen

Datoen for konferencen er onsdag d. 27. september 2023. Da det endelige konferencebudget i skrivende stund endnu ikke er på plads, er stedet stadig usikkert.
Det bliver en åben konference med et panel af forskere, forfattere og politikere, og panelet vil belyse og debattere faglitteraturens tilstand og vilkår i Danmark.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte